Zaman aşımı; Bir alacağın doğumunu takip eden ve kanunla belirtilmiş olan bir süre içerisinde alacaklının hakkını istememesi veya borçluyu dava etmemesi nedeni ile hak isteme ve dava açma imkanının ortadan kalkmasıdır. Dolayısı ile zaman aşımı alacağı ortadan kaldırmamakta fakat alacağı isteme veya dava etme yolunu kapatmaktadır.

Emlak vergisinde zaman aşımı kanunun 40. maddesinde
"Bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiğı tarihi takip eden yılın başından itibaren başlar."
şeklinde açıklanmış olup, 15.05.2000 tarihinde miras yolu ile edinilen bir binanın emlak vergisi bildirimiminin verilmediği idarece 2015 yılında öğrenildiği durumda vergi ve ceza zaman aşımı süresi 1.1.2016 tarihinde başlayacak ve 31.12.2020 tarihinde dolacaktır.