1319 sayılı kanun'un 8. Maddesi
"Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır."

Yeni inşa edilen binanın vergisinin arsa vergisinden az alması halinde emlak vergisi hesabı. (Rakamlar örnektir, hesaplama oranları Büyükşehir sınırlarına göre yapılmıştır. Binalar için binde 2, arsalar için binde 6)

a Yeni binanın Arsa değ. Dahil emlak vergi değeri 50.000
b Binanın arsa vergi değeri 28.000
c Binanın Vergisi (a x 2 / 1000) 100
d Arsanın vergisi (b x 6 / 1000) 168
e Bina vergisi Arsa vergisi farkı (d - c) 68
f Binanın vergi değerinin
yeni bina muaafiyeti (a x 1 /4)
12.500
g Muafiyetten sonra kalan vergi matrahı (a - f) 37.500
h Yeni bina için hesap edilen bina vergisi
(g x 2 /1000)
75
i toplam vergi ( e + h) 143