Fiyat, bedel, ücret gibi değerlerin kesin olarak tespiti her zaman mümkün olamamaktadır. Böylesi durumların varlığı halinde bir değer belirlenmesi için ihtiyaç duyulan organ Vergi Usul Kanunu 72. maddesinde Takdir Komisyonu olarak düzenlenmiştir.
Takdir kelimesi Arapça kader kelimesi ile aynı kökten gelmekte olup değer biçme, değer belirleme anlamına gelmektedir.

Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu;

- Belediye Başkanı veya onun vekalet vereceği kişinin başkanlığında
- Belediyeden yetkili 1 memur
- Tapu sicil müdürü veya vekalet vereceği 1 memur
- Defterdarın (vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde vergi dairesi başkanının) görevlendireceği 2 memur
- Ticaret odasınca seçilmiş 1 üye
- İlgili mahalle veya muhtarından oluşur
- (Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arsalara ilişkin takdirlerde, organize sanayi bölgesini temsilen ayrıca 1 üye daha katılır)

Arsa takdir komisyonun görevi; arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köyün cadde, sokak veya mahalle bakımından farklı bölgeleri itibariyle asgari ölçüde birim değer tespit etmektir.

Arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu;

- Vali (Başkan)
- Defterdar
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl müdürü
- İl merkezindeki ticaret odasından seçilmiş 1 üye
- İl merkezindeki ziraat odasından seçilmiş 1 üyeden oluşur.

Arazi takdir komisyonun görevi; her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç,taban ve sulak) itibariyle asgari ölçüde birim değer tespit etmektir.

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde arsa ve araziye ait takdir komisyonu kararlarını inceleyecek merkez komisyonu ise

- Vali veya vekalet vereceği memurun başkanlığında
- Defterdar veya vekalet vereceği memur
- Vali tarafından görevlendirilecek tapu sicil müdürü
- Serbest muhasebeci ve mali müşavirler odasınca görevlendirilecek bir üye
- Esnaf ve sanatkarlar odaları birliğince görevlendirilecek bir üyeden oluşur.

Merkez komisyonun görevi; Büyükşehir belediyesi bulunan illerde arsa ve araziye ait takdir komisyonun kararlarını incelemektir. Takdir komisyonu kararları, merkez komisyonuna imza karşılığı verilir. Merkez komisyonu kendisine tebliğ edilen kararları 15 gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderir. Merkez komisyonca farklı değer belirlenmesi durumunda bu değerler ilgili takdir komisyonunca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınır.
Merkez komisyonun fonksiyonu, birbirine komşu ilçeler bakımından veya aynı cadde, sokak veya bölgenin farklı ilçe sınırları içerisinde yer alması durumunda takdir edilen değerin uyumlu olmasını sağlamaktır.


Takdir komisyonları, vergi değeri hesabına esas olan asgari ölçüde birim değer tespitini Emlak Vergisi Kanunu Madde 29'da belirtilen hükümler ile Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi değerinin Takdirine ilişkin Tüzük hükümlerini göz önüne alarak yapacak ve gerekirse bilirkişilerden yararlanabilecektir.

Komisyonun yetkileri;
- Arazi ve binaları gezebilir
- Maliklerden veya kiracılardan taşınmazlar hakkında kullanış tarzı kira miktarı gibi başlıca bilgiler isteyebilir
- Lüzumlu gördükleri bilgileri, muhtar veya ihtiyar meclisi, ticaret ve ziraat odaları, belediye, noter ve şahıslardan isteyebilir.
- Bilirkişilere müracaat edebilir
- İnceleme yetkisine sahiptir. (Buradaki yetki komisyona verilen bir yetki olup komisyon üyelerine ayrı ayrı bir inceleme yetkisi verilmemiştir.)


Komisyonların memur üyelerin dışında seçilecek üyelerde
- İyi ahlak sahibi olmak ve ikamet ettiği veya iş gördüğü muhitin emniyet ve itimadını kazanmış bulunmak.
- Medeni haklardan kısıtlanmamış olmak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmamak.
- Takdir ve özel komisyonlara seçileceklerde, ayrıca 30 yaşını bitirmiş olmak şartları aranır.

Komisyona seçilen üyelerin İl ve İlçelerde idare kurulu, köylerde ihtiyar meclisi önünde Vergi Usul Kanunu 88. maddesinde yazılı yemini etmeleri gerekir.

Komisyonlar üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Buna göre 5 kişiden oluşan bir komisyonun toplantı yeter sayısı 3 kişi, karar sayısı ile toplananların çoğunluğu 3 kişi ile toplanılmış ise 2 olmaktadır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılmaktadır.