İlgili kanun maddeleri;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
GİDER KARŞILIKLARINDA :
MADDE 24 - (Değişik: 2361 sa.ka.- 24.12.1980) Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir.

1. (Değişik: 2574 sa.ka.- 31.12.1981 ) Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler;


488 sayılı Damga Vergisi Kanunu Ekli Listesi

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar
(Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden (Binde 9,48)
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlarHarcırahın veya yolluğun Gelir vergisinden istisna edilebilmesi için Gider karşılığı verilmiş olması gerekir. Diğer taraftan Damga vergisine tabi olabilmesi için ise hizmet karşılığı olarak verilmiş olması gerekir.

Kanun maddeleri bu şekilde olacağını söylüyor.

Dolayısı ile birinde gider birinde ise hizmet karşığı ödenmesi bize göre bir sıkıntı olabiliyorsada bir başka husus harcırah veya geçici görev yolluklarındaki Yol bedelinden kesilen D.Vergisidirki, Damga Vergisi eki listesinde, Yol Bedelinin vergiye tabi olacağı yönünden bir ifade bulunmamaktadır.

Şahsi düşüncemiz (Uygulama kesiliyor olsada) harcırah veya gecici görev yolluğu ödemesi esnasında Yol bedelinin Damga Vergisi matrahına dahil edilmemesi gerektiği yönündendir.

Gelir İdaresi Başkanlığının bu hususu açıklağa kavuşturmasın temenni etmekteyiz.