Aşağıdaki Görüş; Bir Kamu Kurumunun Strateji Geliştirme Başkanlığının Verdiği Bir Görüş Yazısıdır.


İlgi yazı ile; ………………….. olarak görev yapan ……………..'un, engelli vergi indiriminden yararlanmak istediğini belirten başvurusu üzerine yapılacak işlem hususunda tereddüt hâsıl olduğundan bahisle Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "engellilik indirimi" başlıklı değişik 31. maddesinde; "Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli (880-TL), asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli (440-TL), asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli (200-TL) sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden (vergiye esas kazançtan) indirilir..." hükmü yer almaktadır ( TL cinsinden ifade edilen rakamlar 2015 yılı için geçerli, 2014 yılı için ise bu rakamlar sırasıyla 800, 400, 190 şeklinde).
30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, genel olarak sakatlık vergi indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporların nasıl hazırlanacağı ve içeriğinden bahsedilmektedir. Bu raporun alınmasında izlenecek prosedür ise, 28/04/1981 tarihli ve 17324 sayılı Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.
"Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin" 7. maddesinin birinci fıkrasında; bu konuda rapor vermeye yetkili hastaneleri ve hakem hastaneleri belirlemeye Sağlık Bakanlığı'nın yetkili olduğu ve bu hastanelerin mezkur Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacağı, ikinci fıkrada ise; yetkili olmayan kurumlarca verilen veya usulüne uygun teşekkül ettirilmeyen heyetler tarafından verilen raporların değerlendirmeye alınmayacağı, 13. maddesinde; bu raporların sürekli olup olmadığı, geçici süreli ise geçerlililk süresinin belirtilmesinin zaruri olduğu, raporun bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak alınması halinde yeniden rapor istenmesine gerek olmadığı, 18. maddesinde; kişinin mevcut raporu süreli ise veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor isteniyorsa bu yönetmelik hükümlerine göre özür durumu
belirlenerek rapor alınması gerektiği, şeklinde hükümler yer almıştır.
İlgilinin dilekçe ekinde ibraz ettiği rapora bakıldığında; 11.05.2000 tarihine ait olduğu, özrünün sürekli olup olmadığının belirtilmediği, geçici süreli olduğuna dair bir kayıt bulunmadığı için geçerlik son tarihinin de belli olmadığı, özür oranının % 40 olarak belirtildiği, ilgilinin bu şartlarda çalışıp çalışamayacağına dair de bir ibare yer almadığı görülmüştür. Bu tespitten hareketle, yönetmelikteki şartları taşımadığı anlaşılan raporun yukarıda belirtilen şekilde yeniden alınması gerekmektedir.

Bahse konu rapor alınırken;
(1) "Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin" 4. ve 5. maddesinde belirtildiği üzere kişi Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne rapor için başvuracak,
(2) Mezkur merci Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınmış en yakın hastaneye sevk edecek,
(3) Hastane "Özürlülük Ölçütü ... Yönetmeliğin" 9. maddesinin 8. fıkrasına uygun olarak 20 iş günü içerisinde raporu hazırlayacak, "Sakatlık İndiriminden ... Yönetmeliğin" 6. maddesi uyarınca raporun aslını …….. ili Defterdarlığına gönderecek,
(4) Defterdarlık ise bu yönetmeliğin 8. maddesince bu raporu bekletmeksizin Maliye Bakanlığına gönderecek,
(5)Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Merkez Sağlık Kurulu, yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca bu raporu inceleyerek uygun bulması halinde onaylayacak, raporda bir çelişki bulması halinde; ya yeniden incelenmek üzere raporu düzenleyen hastaneye veya gerek görmesi halinde özürlülük oranının yeniden tespiti için başka bir hastaneye sevk edebilecek veya re'sen nihai kararı verebilecek, Merkez Sağlık Kurulu bu işlemler sonucunda ilgilinin ne miktarda özürlü sayılıp ne miktarda vergi indiriminden yararlanacağına veya böyle bir hakedişin oluşmadığına dair verdiği nihai kararı da içeren raporu, yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca ….. ili Defterdarlığına gönderecek, bu merci de ………..'ne bildirerek rapora göre hareket edilecektir.

Yukarıda yer verilen açıklamalara göre; "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik"te geçen şartları taşımadığı anlaşılan ilgiliye ait raporun bu yönetmeliğin 7, 13 ve 18. maddelerine uygun olarak yeniden alınması, bu işlem yapılırken "Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin" 4, 5, 6, 8, 10 ve 11. maddelerindeki prosedürün takip edilmesi gerektiği mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.