Resmi Gazete No: 29573
Resmi Gazete Tarihi: 25/12/2015

2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 Türk Lirası olmuştur.

I. Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1 .Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)
2.Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)
6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el
araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler 47,80 TL
2. Sulhnameler 47,80 TL
3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri
kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
268,50 TL

II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak
Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler 47,80 TL
2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları
(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) (16.60 TL)
ab) Rehin senedi (Varant) (9.80 TL)
ac) İyda senedi (1.70 TL)
ad) Taşıma senedi (0,60 TL)
b) Konşimentolar (9,80 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (16,60 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve
işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar (36,90 TL)
bb) Gelir tabloları (17.80 TL)
be) İşletme hesabı özetleri (17,80 TL)
c) Barnameler (1,70 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (7,30 TL)
e) Ordinolar (0,60 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 7,30 TL

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alanlarına ilişkin
ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi
dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak
hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 9,48)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye,
yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun
hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar
ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara
nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi
temin eden kağıtlar
(Binde 7,59)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için
düzenlenen makbuzlar
(Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için
postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
(0,60 TL)
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (47,80 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (63.80 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (31,50 TL)
bd) Muhtasar beyannameler (31,50 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (31,50 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (63,80 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (23,50 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (23.50 TL)
f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve
sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
(37,40 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1.00 Türk Lirasından fazla maktu
ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet,
suret ve tercümeleri.
(0,60 TL)

Tebliğ olunur