Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşur:

a-Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı,
b-Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,
c-Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli; Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli,
ç-Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.