SGK Başkanlığının Sözleşmelilere yapılan Ek ödemeden Sigorta kesintisi yapılmayacağını belirten yazısı

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

18/9/2014
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA DUYURU

Bilindiği üzere, 2/11/2011 tarihli, 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin birinci maddesi ile 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde 9 eklenmiş olup, söz konusu maddenin dokuzuncu
ve onuncu fıkralarında; “(…) ayrı ayrı dikkate alınarak bu madde hükümleri çerçevesinde ek
ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile
ilişkilendirmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine
tabi tutulmaz.”,
“Bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve
uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
hükümleri yer almakta olup,
Yönetim Kurulumuzun 15/8/2014 tarihli, 2014/274 sayılı Kararı ile kamu kurum ve
kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele
gerek 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile gerekse 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi gereğince yapılan ek ödemelerden sigorta primi
kesilmemesine karar verilmiştir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemle duyurulur.