Özellikle Emekli olduktan sonra özel sektörde 4a kapsamında ihaleli işlerde çalışan memur emeklilerinin Kıdem Tazminatına yönelik paylaşılmıştır.

YAŞLILIK AYLIĞI ALANLARIN 5510 SAYILI KANUNA GÖRE ÇALIŞMASI HALİNDE SİGORTALILIK DURUMLARI
KANUN AYLIK TÜRÜ 4 (A) 4(B) 4(C)
5434 Sayılı Kanuna Göre Emekli Aylığı Özel sektör:Aylığı kesilmez. prime esas kazançları üzerinden % 30 ve kısa vade sigorta primi olmak üzere sosyal güvenlik destek primi kesilir.
Kamu- 5335 sayılı Kunun uygulanır. Aylık kesilir. Haklarında tüm sigorta kolları uygulanır.
Emekli aylığı ödenmeye devam edilir. Emekli aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilir. Prim oranı % 15’tir. 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi hükmü gereğince aylığı kesilir ve 4 (C) kapsamında sigortalılığı devam ettirilir.

- 5434 sayılı Kanun ile Kanunun geçici 2 nci maddesine göre emekli aylığı alanlardan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yeniden çalışmaya başlayanlar

1- Emekli aylığı bağlandıktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar

506 sayılı Kanunun mülga 3 üncü maddesinin (II/C) bendinde; kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı almakta iken bu Kanuna tabi sigortalı bir işte çalışanların mülga 78 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden mülga 63 üncü madde hükmüne göre sosyal güvenlik destek primi kesileceği hükme bağlandığından, 2008 yılı Ekim ayı başından önce veya sonra 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlananlar aylıkları kesilmeksizin, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamı dışında sayılan işyerlerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabileceklerdir.

2- Emekli aylığı bağlandıktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar

Emekli aylığı alanlardan, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlar, 1479 sayılı Kanunun ek 20 nci ve Kanunun geçici 14 üncü maddesi gereğince sosyal güvenlik destek primi ödeyeceklerdir.
Yasama organı üyeliğinden dolayı emekli aylığı bağlananlardan yasama organı üyeliği devam edenler ile yasama organı üyeliği sona erenlerden Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç diğer bentleri kapsamında çalışanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.
Emekli aylığı 2008 yılı Ekim ayı başından sonra bağlanan ve yine bu tarihten sonra serbest avukatlık ve noterlik yapmaya başlayanların almakta oldukları aylıklarından, 2008 yılı Ekim ayı başından önce emekli olup yine bu tarihten önce veya sonra serbest avukatlık ve noterlik yapmaya başlayanlardan ise 1/2/2012 tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

3- Emekli aylığı bağlandıktan sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların aylıkları kesilmeksizin, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamayacağı ve görev yapamayacağı hüküm altına alınmış olup, 1/1/2005 tarihinden sonra kamu kuruluşlarında çalışmaya başlayan sigortalılar aylıklarını kestirmeden çalışmaya devam edemeyeceklerdir. Bu nedenle, bunlardan uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınacak ve bunlar kamu idarelerinde yapmış oldukları çalışmalarından ötürü sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmayacaklardır.

Ancak, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan istisna uyarınca Cumhurbaşkanlığına seçilenler, dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, yasama organı üyeliğine seçilenler, mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.), vakıf üniversitelerinde görev alanlar, özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu Kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile 2547 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca yasama organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanların aylıkları kesilmeksizin kamu idarelerinde görev alabileceklerdir. Bunlar hakkında ilgili kanunlar ve sosyal güvenlik destek primine ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir.