Emekli; Çalışma hayatında belli bir süre çalışmış ve bu çalışma karşılığında bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumlarından malullük, yaşlılık, ölüm ve vazife malullüğü halinde sürekli ödeme ile iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalılın ölümü halinde hak sahiplerine sürekli ödemeye hak kazanılması hallerine tabi olan kişiye emekli denilmektedir.

Hak Sahibi; Çalışanın veya sürekli iş görememezlik ödeneği ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, mevcut yasalar gereği gelir veya aylıkl bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan ve vukuatlı nüfus kayıt örneğinde kayıtlı bulunan eş, çocuk, anne ve babasına hak sahibi denilmektedir.

Malul Sayılma; Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca (SGK) yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, çalışma gücünün veya iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60 ını , Devlet memurları için, çalışma gücünün en az %60 ını veya vazifesini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul saylır.

Vazife Malullüğü; Sadece Devlet Memurları için , vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri her hangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken, bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak için iş yaparken yada idarece sağlanmış olan taşıtlarla işe geliş/gidişleri sırasında veya iş yerinde meydana gelen kazadan doğan malullüklerine vazife malullüğü, bunlara uğrayanlara ise vazife malulü denilmektedir.