T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAıKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
31/08/2015DUYURU

27/08/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8057 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/09/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan 5434 sayılı Kanunun mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
-Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 255
-Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 215
-Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 195
-Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 165
-Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 145
-Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 85
-Diğerlerinde % 55

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olup emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunan sigortalıların emeklilik keseneğine esas aylık tutarlarına, zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) bürüt tutarının ek 70 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan oranlara tekabül eden miktarı dahil edilmek suretiyle emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile genel sağlık sigortası primine tabi tutulmaktadır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında olan sigortalıların Eylül-2015 ayı ve sonraki dönemler ilişkin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile genel sağlık sigortası primlerinin belirlenen yeni oranlara göre tahakkuk ettirilerek aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun geçici 197 maddesinde Kanunun ek 70 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca emeklilik keseneğine esas aylık ve ücretlerde meydana gelen artışlar hakkında, bu Kanunun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanmayacağı öngörüldüğünden 2015 yılı Eylül ayında oranlarda meydana gelen artış nedeniyle %100 artış farkı ile 15/09/2015-14/10/2015 maaşını ayın 15’inde peşin alan sigortalılar için 01/09/2015-14/09/2015 tarihleri arası için 14 günlük fark tahakkuk ettirilmeyecektir.

Kamu idarelerine önemle duyurulur