Cevap Ver

Konuya Cevap Gönder: Radyasyon Görevlilerinin Fiili Hizmet Süresi Zammı (Makale)

Sizin Mesaj

Lütfen aşağıdaki kutuya muhasebe yazınız

 

Send Trackbacks to (Separate multiple URLs with spaces)

Konunun başında Sembol kullanmak için aşağıdaki Listeden bir Sembol seçiniz

Ek Seçenekler

 • www.site-adresi.com verildiğin [URL]http://www.site-adresi.com[/URL] haline dönecektir.

Değerlendirme

Bunu yapmak isterseniz 5-yıldız (Mükemmel) 1-yıldızlı (Üzücü) Bu konuya oranı verebilir.

Konuya ait Cevaplar (Yeniler yukarda)

 • 05 Eylül 2017, 11:58
  Ferruh Atalay

  Radyasyon Görevlilerinin Fiili Hizmet Süresi Zammı (Makale)

  Makale "Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi"'nden alınmıştır


  MDERGI/8764A.027(Eylül 2017 Sayı 165)

  RADYASYON GÖREVLİLERİNİN FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI
  Sevgi ÜVEDİ
  SGK, Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Bşk.lığı Şb.Md.


  Özet

  5434 sayılı Kanunun mülga 32'nci maddesinin (h) fıkrası ile röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyon laboratuarlarında; radyoiyonizan ve radyoaktif maddelerle çalışanlara fiili hizmet süresi verilmekte iken, bu kapsamda çalışanlara ait uygulama 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.

  Anahtar Kelimeler: 506, 5510, radyasyon görevlisi.

  1. Giriş

  Bu makalemizde, gerek özel sektörde gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında radyasyon görevlisi olarak çalışılan sürelerin 5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususu incelenecektir.  2. İlgili Mevzuat

  5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinde yer alan fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerleri ile kapsamdaki sigortalıların belirlendiği 18 alt bentten oluşan tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç diğer alt bentlerde yer alan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılabilmesi için anılan tablonun ikinci sütununda belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şartı getirilmiş olup, anılan tablonun (11) numaralı sırasında radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışanlardan, doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde fiilen çalışan sigortalıların bu işlerde geçen sürelerinin her 360 günü için sigortalılık sürelerine 90 gün fiili hizmet süresi zammı ekleneceği hükme bağlanmıştır.

  5510 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik olarak "Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  5510 sayılı Kanunda belirtilen işyerlerinde çalıştıkları halde, söz konusu işleri/görevleri yapmayan veya sayılan işleri/görevleri yaptıkları halde, söz konusu işyerlerinde çalışmayan sigortalıların işyeri ve iş koşulu şartı bir arada yerine gelmediğinden fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

  Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ; iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan, resmi özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerce uyulması gereken kuralları göstermekte olup, özgül aktivitesi gram başına 0.002 mikrocurie (kilogram başına 74 kilo Becquerel) den daha az olan radyoaktif maddeler bu Tüzüğün kapsamı dışında tutulmuştur.

  Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün "Terimler ve Kısaltmalar" başlıklı 2'nci maddesinin (E) bendinde, radyoaktif maddeler; bir veya birden çok iyonlaştırıcı radyasyon yayınlayarak çekirdekleri kendiliğinden bozunmaya uğrayan bir izotopu, alaşım, karışım, çözelti veya bileşik olarak içeren maddelerdir şeklinde tanımlanmış, (İ) bendinde, denetimli alanların radyasyon güvenliği bakımından giriş ve çıkışların özel denetime ve içerisindeki çalışmaların özel kurallara bağlı olduğu alanlar olduğu belirtilmiştir. Aynı maddenin (K) bendinde ise radyasyon görevlisi, sürekli olarak denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla çalışan kişi olarak tanımlanmış ve denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla geçici olarak veya ara sıra çalışan kişilerin radyasyon görevlisi sayılmayacağı öngörülmüştür.

  Denetimli alanın ne olduğu ise Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 4. maddesinin (h) bendinde, radyasyon görevlisi; radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerden dolayı görevi gereği, bu Yönetmeliğin 10. maddesinde toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan kişi olarak tanımlanmıştır.

  Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin "hamile radyasyon görevlileri için doz sınırları başlıklı" 12'nci maddesinde hamileliği belirlenmiş kadın çalışanın, çalışma şartlarının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla yönetimi haberdar edeceği, hamileliğin bildirilmesi kadın çalışanın çalışmasına engel teşkil etmeyeceği, gerekiyorsa çalışma koşullarının yeniden düzenlenebileceği, bu nedenle, doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulmasının sağlanacağı ve toplum için belirlenen doz sınırlarına uyulacağı, emzirme dönemindeki kadın çalışanların, radyoaktif kontaminasyon riski taşıyan işlerde çalıştırılamayacağı öngörülmüştür.

  Yönetmeliğin "Radyasyon alanlarının sınıflandırılması" başlıklı 15'inci maddesinin (a) bendinde ise denetimli alanlar, radyasyon görevlilerinin giriş ve çıkışlarının özel denetime, çalışmalarının radyasyondan korunma bakımından özel kurallara bağlı olduğu ve görevi gereği radyasyon ile çalışan kişilerin ardışık beş yılın ortalama yıllık doz sınırlarının 3/10'undan fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlar olarak tanımlanmıştır.

  Bu hükümler uyarınca, denetimli alanlarda radyasyon kaynağı, radyoaktif maddeler, radyasyon yayıcı aygıtlar, radyasyon üretici aygıtlarla fiilen çalışması olan ve radyasyon görevlisi sayılanların çalıştıkları süreyle orantılı olarak fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaları gerekmektedir.

  Fiili hizmet süresi zammının bu kapsamdakiler için uygulanıp uygulanmayacağına Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkındaki Nizamname ile Radyasyon Güvenliği Tüzüğü'nde belirlenen kriterlere göre tespit edilebilmekte olup, radyasyon görevlisi sayılmayan bir kişinin denetimli alanlarda görev yapmış olması onun işin riskine maruz kaldığı dolayısıyla belirlenen doz sınırının üstünde iyonizan radyasyon aldığı anlamını taşımamaktadır.

  Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin "Çalışma tarzına dair hükümler" başlıklı 19'uncu maddesinde; diş muayenehanelerinde diş resmini almağa mahsus filimlerin bizzat hasta tarafından tutulacağı, 21'inci maddesinde röntgen ve radyum ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamayacağı, röntgen muayenehanelerinde pazardan maada ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılmasının gerektiği, 22'nci maddesinde, hastahanelerde, röntgen ve radyum ile tam müddetle (günde 5 saat) çalışan kimselerin, hastahanenin başka işlerinde kullanılamayacağı, bunlara gece uykularını ihlal edecek işlerin verilmemesi gerektiği, 23'üncü maddesinde, röntgen ve radyum laboratuvarlarında çalışan bütün mütahassıs ve müstahdemlerin, senede iki defa kanları muayene edilerek küreyvatları sayılmak ve el vesair açık yerlerinin cildini muayene ettirmenin mecbur olduğu, resmi müesseselerde bu muayenelerin icrasının, o müesseselerin müdürleri tarafından takip olunacağı, hususi müesseselerde, muayenelerin icra ettirilmemesinden sahiplerinin mesul olacağı, bu muayenelerin neticelerinin muntazam bir deftere kaydedileceği, bu muayeneler neticesinde görülecek arızalar iyi oluncaya kadar o kimsenin çalışmasına müsaade edilmeyeceği 24'üncü maddesinde de bu gibi müesseselerde, her röntgen mütahassısının veya röntgen ve radyum ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapmasının mecburi olduğu belirtilmiştir.  3. Sonuç ve Değerlendirme

  Hastanelerde radyasyon görevlisi olarak çalışan kimseler için yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması gerekmekle birlikte, işyeri hekimliğinde röntgen teknisyeni olarak çalışan sigortalıların rutin sağlık kontrollerinin yapılması ve hafif rahatsızlıklarında işyeri hekiminde tedavi edilmesi, yaptıkları işin işyeri hekimlerinin kendilerine sevk ettikleri hastaların röntgenlerini çekmekten ibaret olduğu, iş kazası durumlarında da gerekli röntgenlerin çekilmesi işinin yapılması durumunda röntgen çekimlerinin süreklilik arz etmeyip belli zamanlarda ya da ihtiyaç halinde yapılmış olması dolayısıyla bu şekilde çalışan kimselerin fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği düşünülmektedir.

  Bununla birlikte, yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere, diş muayenelerinde sorumlu kişi, çekim sırasında hastayı veya filmi tutmayacağı gibi, filmin hastanın kendisi tarafından tutulması ve sorumlu kişinin film çekimi sırasında faydalı ışın demetinin aksi yönünde en az 2 metre uzaklıkta veya koruyucu bir engel arkasında bulunması gerektiğinden, diş bölümünde çalışan diş hekimleri ve röntgen teknisyenlerinin, direkt olarak şuaya maruz kalmasından söz edilemeyeceğinden, diş muayenehane ve laboratuvarlarında çalışanların 5510 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesinde öngörülen fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaları gerekmektedir.

  Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen yazıda , şua izni kullanabilmek için, hizmetin; röntgen teşhis, röntgen tedavi, nükleer tıp laboratuvarları gibi radyasyon kaynakları ile çalışan ve bu işe münhasır olarak kurulmuş laboratuvarlarda geçmesi ve kişinin bu işlerde daimi olarak günde 5 saat bilfiil çalışması gerektiği, diş tabiplerinin çalışmalarının ise bu koşullara uymadığı, bu nedenle fiili hizmet süresi zammı gibi haklardan yararlanamayacakları belirtildiğinden, sağlık kuruluşlarının diş hekimliği bölümünde (diş hekimi, sağlık teknisyeni, röntgen teknisyeni dahil) çalışan tüm personel fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaktadır.

  Esasen söz konusu alanlarda çalışan her kişinin işin riskine maruz kaldığı düşünülerek fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması halinde, bu kişilerin radyasyon görevlisi sayılan kişilerle arasında herhangi bir fark kalmaması sonucunu doğuracaktır. Bu nedenlerle, her ne kadar denetimli alanlarda görev yapmış olsalar dahi radyasyon görevlisi sayılmayanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasına imkân bulunmamaktadır.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0