Katma Değer Vergisi Kanunu

"Madde 1 -
3/g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri,"

ve

"Madde 29 - 1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler:

a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi,"

Şeklinde olup, bu maddelere göre Mahalli İdarelerde Alınan hizmet veya mal KDV ye konu bir iş için kullanıcaksa kdv ayrılır, diğer hallerde ise KDV ayrılmaz.


!000 TL + % 18 kdvlik bir malzeme alımı; Belediyenin KDV'ye konu olan Ulaştırma hizmetlerine alınmış olursa; muhasebe kaydı;

KDV'ye Tabi Hizmetler için Alınırsa
Hesap Kodu Borç Alacak
630 1000
191 180
360 9,48
103 1170,52
830 1180
835 1180
900 1180
905 1180
Şeklinde...

Aynı malzeme kdv'ye konu olmayan Mali Hizmetlere Alınmış olursa

KDV'ye Tabi Olmayan Hizmet İçin Alınırsa
Hesap Kodu Borç Alacak
630 1180
360 9,48
103 1170,52
830 1180
835 1180
900 1180
905 1180

şeklinde olacaktır.