Amortisman ve Tükenme payları hakkında Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliği


Amortisman ve tükenme payına tabi duran varlıklar

MADDE 3 – (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe sistemine dâhil edilen maddi duran varlıklardan; arazi ve arsalar, yapım aşamasındaki sabit varlıklar, varlıkların elde edilmesi için verilen avans ve krediler ile tarihi yapılar, tarihi veya sanat değeri olan demirbaşlar amortismana tabi değildir.
(2) Aşağıdaki hesaplarda izlenen duran varlıklar, amortisman ve tükenme payına tabidir:

251 - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı,
252 - Binalar Hesabı,
253 - Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı,
254 - Taşıtlar Hesabı,
255 - Demirbaşlar Hesabı,
256 - Hizmet İmtiyaz Varlıkları Hesabı,
260 - Haklar Hesabı,
263 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı,
264 - Özel Maliyetler Hesabı,
267 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı,
271 - Arama Giderleri Hesabı,
277 - Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı,
294 - Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı.


Amortisman ve tükenme payı süre ve oranları

MADDE 6 – (1) Amortisman ve tükenme payı süresi, duran varlıkların aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için “1” rakamı bu Tebliğ ekinde belirtilen, varlığın yararlanma süresine göre belirlenmiş orana bölünür. (Örnek: 1/0,20 = 5 yıl; 1/0,025 = 40 yıl)