657 sayılı kanununun 3 üncü maddesine göre;

Sınıflandırma: "Kamu hizmetlerini görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktadır." şeklinde tanımlanmıştır.
Ortak yetişme ve aynı nitelikleri gerektiren mesleklerin bir "sınıf" oluşturması esastır. Mühendislik, Avukatlık, Doktorluk, farklı yetişme usûllerine sahip olduğuna göre farklı farklı sınıflar altında olması gerekmektedir. Aynı sınıfa mensup memurlar, o sınıf için öngörülmüş ortak hizmet şartlarına tabi olurlar ve sınıfsız memur olmayacağı gibi, her memurda kendi sınıfı içerisinde çalışabilmektedir.

Memurluk Sınıfları :
  1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
  2. Teknik Hizmetler Sınıfı
  3. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı
  4. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
  5. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
  6. Din Hizmetleri Sınıfı
  7. Emniyet Hizmetleri Sınıfı
  8. Yardımcı Hizmetler Sınıfı
  9. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı
  10. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı


Memur yukarıda sayılan 10 sınıftan birine girmek durumundadır, şayet 2-10 arası sınıflara giremiyorsa, 1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfına girer.

Kadro : Kamu idare ve kurumlarının kullanacakları memurların, sayı ve niteliklerinin kanunla belirlenmesi işlemidir. Bir başka ifade ile "Kadro"; yasama organı tarafından kanunla tespit edilen memur sayısı ve niteliğidir.
Kadrosuz memur çalıştırılamayacağı için, mutlaka memurun çalıştırılacağı kadronun kanunla öngörülmüş olması gerekir. Kadro kanunla kadırılılabilir. Bu durumda o kadroda çalışan memur kadrosuz kalır ve bu durumda kendi/başka kurumda eş değerde bir kadroya atanması gerekir.

657 sayılı aknunun 33,34 ve 35 inci maddelerine göre,Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlardaki memur kadroları Genel Kadro Kanununda gösterilir. Belediye, İl Özel İdare ve bunların kurdukları Birliklerin kadroları ise yetkili organlarınca hazırlanarak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır.
Kadrolar "Kadro Cetveli" şeklinde ve her kurum için gerekli olan memurun, kadrosunun sınıfı, derecesi, ünvanı ve sayısı gösterilerek belirlenir.

Derece : Her sınıf kendi içerisinde derecelere ayrılmıştır. "Derece" bir sınıfın içindeki hiyarerşik basamaklardan her birisidir. Memur, kendi sınıfı içerisinde alt dereceden üst derecelere doğru, üstlendiği görev ve sorumluluğun önemine göre yükseltilir.
Alt dereceden üst dereceye (Dikey ilerleme) hem görev ve sorumluluğun, hemde malî hakların artışı anlamına gelir. Kanunda 15 derece bulunur ve kanunun 45 inci maddesine göre "memur sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz" diyerek belli derecedeki memurları korumaktadır.

Kademe: Kademe, derece içerisinde görevin önem ve sorumluluğu artmadan memurun aylığındaki ilerlemesidir. Kademe ilerlemesi memurun görev ve sorumluluğun artması anlamanı gelmez. Dolayısıyla kademe bir hiyerarşik sıralama değildir. Kademe ilerlemesi (Yatay İlerleme) memurun görev süresi bağlıdır ve mali haklarına etki eder.


Yukarıdaki açıklamalar. Kemal Gözler-Gürsel Kaplanın İdare Hukuku isimli kitabından alınmıştır.