Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ’de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere göre belirlenen tutarlar yerine yemek
maliyetinin yarısının alınması gerektiği hk. Sayıştay Genel Kurul Kararı


SGK Karar : 2014/38179 Tarih : 07.01.2014 YİYECEK YARDIMI

No:0/19.11.1986
657 Sa.Ka.3, 212

DAVA VE KARAR:
1472 sayılı ilamın 1.maddesi ile; Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4. maddesi gereğince yemek bedelinin yemek yiyenlerden
karşılanacak kısmının eksik tahsil edilmesi nedeniyle ….TL. ye tazmin hükmü verilmiştir. SAYIŞTAY GENEL KURULU KARARI: Dilekçiler ortak olarak vermiş oldukları dilekçelerinde özetle; 657 sayılı Kanun’un 212. maddesine dayanılarak çıkarılan 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 2. maddesinde “Bu yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar hakkında uygulanır.”; 3. maddesinde “Yiyecek yardımı yemek verme şeklinde yapılır. Bu yardım karşılığında nakden ödemede bulunulmaz.”; 4. maddesinde “Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu yönetmelik kapsamına dâhil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır. 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun’a göre tayin bedeli verilen personel ile sözleşmeli olarak çalıştırılanların, bu Yönetmelik’e göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamı kendilerinden alınır.”; 9. maddesinde “Bu Yönetmelik’in 4. maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri, kira, amortisman, su, elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.” denmek suretiyle yemek yardımının nasıl yapılacağının belirlendiğini, Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen tutarların yemek yiyen memurlardan tahsil edilmiş olduğunu,

…. İl Özel İdaresinin hizmet binasında yemek yardımının yemek verme şeklinde yapılabilmesi için uygun yer bulunmaması ve beklenilen faydanın sağlanamayacak olması nedeniyle yürürlükteki ihale mevzuatı çerçevesinde ihale edildiğini,

…. Yılı …. İl Özel İdaresinin bütçesine Memurlara Verilecek Öğle Yemeği Yardımı işi için konulan ödeneğin …. TL. olduğu, bu ödenekten …. TL. sinin harcandığını,

…. TL. sinin yıl sonunda imha edildiğini, konulan ödeneğin aşılmadığını, bütçeye konulan ödeneğin aşılmadığı dikkate alındığında yönetmelikte aranan maksadın gerçekleştiğini,

….Özel İdaresi ile ilgili; Sayıştay Temyiz Kurulunun 06.01.2009 tarih ve 30543 sayılı ilamında Sayıştay 2. Dairesinin tazmin kararını kaldırdığını, yine ….. Belediyesi ile ilgili Sayıştay Temyiz Kurulunun 25.03.2008 tarih ve 30039 sayılı kararıyla 5. Dairenin 661 nolu ilamının tazmin kararını kaldırdığını belirterek verilen tazmin hükmünün kaldırılmasını istemişlerdir.

Savcılık: “Adı geçenlerin müşterek imzalı dilekçelerinde birinci maddeye ilişkin olarak, personele verilen yemek hizmetinin karşılığının Bütçe Uygulama
Talimatı doğrultusunda tespit edilen miktarı aşmadığını belirtilmekte, ayrıca benzeri konuda kamu zararı bulunmadığı yönünde verilmiş temyiz kurulu kararı ve Daire kararları da bulunduğu ifade edilerek verilen tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmektedir. Ortaya konulanlar karşısında verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” şeklinde görüş bildirmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 212. maddesine dayanılarak çıkarılan Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği’nin 4. maddesinde;
“Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dâhil memur kadrosu adedine göre
kurum bütçelerine konacak ödeneklerle karşılanır. Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

…”hükmü yer almıştır. 10.01.2008 tarih ve 26752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği’nin 1. maddesinde 2008 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az hangi tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınacağı belirtilmiş ve 3. maddesinde kuruluşların hizmetlerin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecekleri ifade edilmiştir.

… İl Özel İdaresinde çalışan personel için … yılında kişi başı yemek maliyeti … TL olarak belirlenmiştir. Ancak yemek yiyenlerden yemek maliyetinin yarısı olan …TL yerine Tebliğ’de ek göstergelere göre belirlenen asgari tutarlar alınmıştır. Sorumlular savunmalarında, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 5. maddesinde; “Yemek servisi için gerekli bina, tesis ve demirbaş eşya kurumlarca sağlanır.

Bunlara karşılık memurlardan ücret alınmaz.”, 9. maddesinde;

“Bu Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri, kira, amortisman, su, elektrik ve havagazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez.” hükümlerinin yer aldığını, kurumca karşılanması gereken bu giderlerin uygulamanın fiş verme yöntemiyle gerçekleştirilmesiyle yemek maliyetine ve kurum bütçesine gider olarak yansıtılmadığını, dolayısıyla toplam bedelin yüzde ellisinin memurlardan alınmasının mevzuat bütünlüğüne aykırı olacağını ifade etmişlerdir. Ancak, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile ek göstergelere göre belirlenen tutarlar, memurlardan alınması gereken asgari tutarlardır. Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde;
“Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dâhil memur kadrosu adedine göre
kurum bütçelerine konacak ödeneklerle karşılanır. Ödenek dağıtımı yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

…”denilmiştir.
SONUÇ:
Dolayısıyla, yemek maliyetinin yarısının Tebliğ’de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere göre belirlenen tutarlar yerine yemek maliyetinin yarısının alınması gerekmektedir.

Bu nedenle 1472 sayılı ilamın 1. maddesi ile ….TL. ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,
SGK 07.01.2014 - K.2014/38179
____________ oOo ____________