657 sayılı Kanun Madde 68/b.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir.

Yukarıda belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınacak çalışma süreleri;
1- 217 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 2. maddesinde belirtilen kurumlarda fiilen çalışılan süreler
2- Yasama Organı Üyeliğinde geçen süreler ( Yasama Organı TBMM dir, yani seçilmiş 550 milletvekilinin oluşturduğu topluluk yasama organıdır, dolayısıyla milletvekilliğinde geçen süreler ilk dört dereceye atanmada dikkate alınır)
3- Belediye Başkanlığında Geçen süreler
4- Belediye ve İl Genel Meclisi üyeliğinde geçen süreler
5- Kanunlarla Kurulmuş Fonlarda geçen süreler
6- Muvazzaf Arkerlikte geçen süreler
7- Okul devresi dahil Yedek Subaylıkta geçen süreler
8- Uluslararası Kuruluşlarda Geçen süreler ( Birleşmiş Milletler, Nato, interpol vb)
9- Özel kuruluşlarda ve/veya serbest olarak çalışılan sürelerde 6 yılı geçmemek üzere toplam sürenin 3/4'ü

ilk dört dereceye atanmada gerekli sürelerin hesabında dikkate alınır.