Vekâlet idarî işlemlerin "Yetki" unsuru içerisinde olup, İdarede yetki hangi kişiye verilmiş ise bu yetkileri sadece o kişi kullanabilir. Bu kişi, kural olarak kendisine verilen yetkileri başkasına devremeyeceği gibi, yine kural olarak, bu yetkileri kullanmak üzere kendi yerine "vekil" de atayamaz. Keza üst amirler de bir takım görevleri gördürtmek üzere asıl görevlileri atamak zorundadırlar. Ancak bu kurala, kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesi nedeni ile bazı istisnalar getirilmiş olup bu istisnalara "vekalet" adı verilmiştir.

Asıl görevlinin iş başında olmadı dönemlerde bu görevlinin yerine geçici olarak başka bir kişinin görevlendirilmesine "Vekalet"
Bu dönemde asıl görevlinin görevini yürüten kişiye ise "Vekil" denir.

Vekâlet 2 ayrı durumda ortaya çıkar ve 2 tür vekâlet vardır.

(1) Vekâlet verme. Bir idarî makamın asıl sahibi olan kişi, hastalık, izin vb çeşitli sebeplerle yetkilerini geçici olarak kullanamaz. Bu durumda makama asıl görevlilin dışında birisinin bakması gerekir. Bu durumda vekil, asıl görevli tarafından atanır.

Örneğin Belediye Kanunu
"Başkan vekili
Madde 40- Belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir.
"

Madde icabı Başkan maddedeki sebeplerden dolayı görev başında bulunmadığı zaman yerine vekâlet edecek meclis üyesini kendisi görevlendirir.


(2) Vekaleten Atama: Bir idarî makamın sahibi bir sebepten dolayı( istifa, emeklilik, vefat, tayin vb) görevi sona ermiş veya henüz başlamamış olabilir. Bu durumdada bu görevin birileri tarafından kullanılması gerekmektedir (kamu hizmetlerinin devamlılığı ilkesi nedeni ile). Fakat bu durumda "asıl" görevli ortada olmadığı veya asıl görevli artık yetkisiz olduğu için bir başka kişiye vekâlet veremez. Bu durumda vekil, asıl atamaya yetkili üst tarafından geçici olarak atanır.


Vekâlet kurumu istisnaî olduğu için, kısa bir dönem için kullanılmalıdır. Vekâleten atanan kişi, aylar, yıllar boyu değil makul bir süre ile sınırlı olarak görevde kalmalıdır. Bu makul süre asıl görevlilin atanması işlemlerinin yapılması için gerekli hazırlık ve atama işlemleri ile sınırlı olmalıdır.
Vekâletin her iki türünde de vekil, asılın sahip olduğu yetkileri, kendisine yasaklanmadıkça, vekâlet süresi içerisinde kullanabilir.

Vekâlette Mali Haklar.

Genel olarak pek çok idarede bulunan tabloyu bizde buraya aktaralım.tablonun pdf hali

Tablo Sayın. Ali TOPAKKAYA nın 657 S.K. göre Vekâlet Müessesesi isimli araştırma raporundan alınmıştır.

Vekâletle ilgili paylaşımlar burada yapılabilir.