Astlar üstlerinin bütün emir ve talimatlarını harfiyyen yerine getirmek zorundadırlar. Ast, üstünün verdiği emir ve talimatın hukuka aykırı olduğu kanısına varırsa yapılacak işlem Anayasamızda belirtilmiştir.

Anayasamızın 137. Maddesi
"Kanunsuz emir
MADDE 137.– Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz." şeklindedir.

Bu kurala yine aynı maddede getirilen istisna ise verilen emir ve talimatın suç teşkil etmesi ile ilgilidir.

"MADDE 137.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz."

Bir Belediye başkanı belediyenin açtığı bir ihalede ihaleyi rüşvet veren istekli üzerinde bırakılmasını emretmiş, ve bu emir yerine getirilmiş ise, emri yerine getirenler sorumluluktak kurtulamaz.