+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası
Şu an Kararlar & Evlendirme vb. Konular kategorisindeki Kanun, KHK, Tüzük Yönetmelik isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Kanun, KHK, Tüzük Yönetmelik

  Anayasa
  Anayasa, normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden ve kanunlardan farklı ve daha zor bir usulle konulan ve değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünüdür.

  Anayasa kuralları çoğunlukla devletin temel organlarının (yasama, yürütme ve yargı organlarının) kuruluşunu ve işleyişini ve keza devlet karşısında vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini düzenler. Türkiye'de 1876,1921,1924,1961 ve 1982 yıllarında yeni anayasalar yapılmıştır. Günümüzde yürürlükte olan anayasa, 7 Kasım 1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıdır.

  Kanun; yasama organı tarafından kanun adı altında yapılan ve normalr hiyerarşisinde Anayasanın altında tüzüklerin üstünde yer alan çoğunlukla, geel soyut kurallar içeren hukuki metinler.
  Kanunların başlıca özellikleri;
  1- Yazılıdır
  2- Çoğunlukla geneldir, yani bir- veya birkaç kişiye değil aynı durumda olan herkes hakkında hükümler getirir.)İstisna olarak tek kişi için çıkarılmış kanunlarda vardır)
  3- Kanunlar süreklidir, yani bir defa uygulanmak için değil, devamlı uygulanmak için çıkartılırlar.(İstisna olarak belirli bir süreyle çıkartılan veya bir defa kullanılmak için çıkartılan kanunlar da vardır)

  Kanunların Yapılış Usulü;
  Kanun yapma yetkisi TBMM'ne aittir. Kanunlar 4 aşamadan geçerek yürürlüğe girerler.
  1- Kanunlar ya Bakanlar Kurulu yada milletvekilleri tarafından önerilirler. Bakanlar kurulu tarafından yapılan kanun önerisine "Kanun Tasarısı" milletvekilleri tarafından yapılan kanun önerisine "Kanun teklifi" adı verilir.
  2- Görüşme iç tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre TBMM tarafından görüşülürler. Görüşmeler kural olarak açıktır ve Tutanak dergisinden tam olarak yayımlanır.
  3- Kabul, oylamanın yapıldığı safhadır. Kanunların kabul edilebilmesi için TBMM genel kurulunda toplantıya katılanların salt çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekir. (Kabul oy sayısı 139'dan az olmamalıdır.)
  4- Yayımlanma safhasında, TBMM tarafından kabul edilen kanunlar Meclis Başkanı tarafındna Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanı, 15 gün içerisind bu kanunu beğeniyorsa "Resmi Gazete"de yayımlar, beğenmiyorsa bir defa daha görüşülmek üzere TBMM'ne geri gönderir, TBMM geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı artık kanunu tekrar geri gönderemez, Resmi Gazetede 15 gün içinde yayımlamak zorundadır.
  5- Yürürlüğe giriş, kanunlar genelde hangi tarihte yürürlüğe gireceklerini sondan bir önceki maddede belirtirler.
  http://www.yerel.gen.tr/forum/genel-...leri-1972.html

  Bu şekilde kabul edilip yayımlanan kanunlar anayasaya aykırı olmamalıdır. Kanunlar anayasaya aykırı ise, belli makamların başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenir ve gerçekten aykırı ise Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilir.


  Kanun Hükmünde Kararname; Bunlar adı üzerinde kanun "hükmünde" dir. Normlar hiyerarşisinde kanunlarla eş düzeyde yer alır. Kanun hükmünde kararnameler mevcut kanunları yürürlükten kaldırabilir, onlarda değişiklik yapabilir veya kanun konusu olmayan bir konuyu kanun gibi düzenleyebilir.
  Kanun hükmünde kararname, TBMM'den veya doğrudan Anayasadan aldığı yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunun belli konuları düzenlemek için çıkartığı ve kanun düzeyinde yer alan yazılı hukuk kurallarıdır.
  1982 Anayasası düzeninde olağan ve olağanüstü olmak üzere iki çeşit kanun hükmünde kararname vardır.

  1- Olağan Dönem KHK, Olağan dönem KHK çıkartma yetkisi Bakanlar Kurulundadır. Fakat Bakanlar Kurulu durup dururken KHK çıkaramaz. Bunun için öncelikle bir "yetki kanunu" ile TBMM'den yetki alması gerekir.Yetki kanunu, çıkarılacak KHK'nin, "amacını, kapsamını, ilkelerini, kullanma süresini ve süresi içinde birden fazla KHK çıkartılıp çıkartılamayacağını" gösterir.
  Olağan dönem KHK, ile Bütçede değişiklik yapılması yetkisi verilmez, buna ek olarak, vatandaşlık, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, parti kurma, partilere girme, vatan hizmeti, vergi ödevi, dilekçe hakkı, konut dokunulmazlığı, haberleşme, seyahat, din, düşünce, bilim, sanat, basın, dernek, toplantı ve gösteri yürüyüşü, mülkiyet gibi temel hak ve özgürlükler ile ödevler, KHK ile düzenlenemez.
  Buna karşın bu alanlara girmeyen konular KHK ile düzenlenebilir.
  KHK Başbakanın başkanlık ettiği bakanlar kurulunda, Başbakan ve Bbütün bakanlar tarafından imzalanır ve Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazetede yayımlanır. KHK resmi gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler ve aynı gün onay için TBMM'ne sunulurlar. TBMM görüşüp KHK onaylarsa, KHK kanuna dönüşür, reddederse, KHK, red kararının Resmi Gazete yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Yani o tarihe kadar yürürlükte kalmış olur.

  2- Sıkıyönetim ve olağanüstü hal durumunda KHK çıkarma yetkisi normal bakanlar kurulunda değil, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir. Bu tür KHK çıkarılması için yetki kanununa ihtiyaç yoktur. Sıkıyönetim ve olağanüstü hal KHK konu sınırlandırmasına tabi değildir. Temel hak ve hürriyetler dahil her konu bu tür KHK ile düzenlenebilir. Bu kararnamalerde Cumhurbaşkanı Başbakan ve tüm bakanlar tarafından imzalanarak Resmi Gazetet yayımlanır ve onay için TBMM'ne sunulur. Bundan sonraki red veya onay işlemi normal dönem KHK ile aynıdır.
  Sıkıyönetim ve olağanüstü hal KHK konu olarak sınırsız olsada; Anayasamızın 15. maddesinde belirtilen alanlara dokunulamaz. Yine Anayasamızın 121 ve 122. maddeleri gereği, sıkıyönetim veya olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda KHK çıkartılabilir. Bu nedenle bu hallerin gerekli kıldığı konuların dışında çıkartılan KHK Anayasaya aykırı olur.

  Olağan dönem KHK anayasaya şekil ve esas bakamından uygunluğunun denetimi Anayasa Mahkemesi tarafından yapılır.Bunun yanında sıkıyönetim ve olağanüstü hal KHK yargısal denetimi mümkün değildir.


  Tüzükler, bir kanunun uygulanmasını göstermek ve emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve "Danıştay" ın incelemesinden geçirilmek şartı ile Bakanlar Kurulu tarafındna çıkarılan hukuk kurallarıdır. Tüzük çıkartma yetkisi Bakanlar Kurulundadır. Tüzüklerin konusu "Kanunun uygulanmasını göstermek" veya emrettiği işleri belirtmek"tir. Danıştayın tüzükler hakkında verdiği inceleme kararı bağlayıcı değildir. Bakanlar kurulu Danıştayın görüşüne bağlı değildir. Kendi hazırladığı tüzük tasarısını olduğu gibi kabul edebilir. Ancak mutlaka Danıştayın görüşünü almak zorundadır. Baknalar kurulu tarafından kabul edilen tüzükler, Cumhurbaşkanlığınca imzalanarak kanunlar gibi resmi gazetede yayımlanırlar. Tüzüklerin yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılır.

  Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarttıkları yazılı hukuk kurallarıdır. Danıştay incelemesinden geçirilmez, Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanmazlar (İstisna olarak Bakanlar Kurulu yönetmeklikleri Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmalıdır)
  Her yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanması şart değildir. Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkartılan ve ülke çapında uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal denetimi danıştay tarafından, belli bir yörede uygulanacak olan yönetmeliklerin yargısal denetimi ise o yerde bulunan idare mahkemelerinde yapılır.


  KANUN OLAĞAN
  KHK
  OLAĞANÜSTÜ
  KHK
  TÜZÜK YÖNETMELİK
  Yetki TMMM Bakanlar Kurulu
  + Yetki Kanunu
  Cumhurbaşkanının
  Başkanlığında
  Bakanlar Kurulu
  (Yetki Kanununa Gerek Yok)
  Bakanlar
  Kurulu
  Başbakanlık,
  Bakanlıklar ve
  Kamu Tüzel Kişileri
  Konu Sınırlama
  Yok
  Temel Hak ve Hürriyetler
  Düzenlenemez
  (Sosyal Haklar Hariç)
  Konu Sınırı Yok Kanunun uygulamasını
  göstermek veya Emrettiği
  İşleri Belirtmek
  Kanunların ve tüzüklerin
  uygulanmasını
  sağlamak
  Cumhurbaşkanı
  İmzası
  Var Var Var Var Yok
  Resmi Gazetede Yayın Var Var Var Var Hepsi için
  Şart Değil
  TBMM Onayı Var Var Var Yok Yok
  Danıştay İncelemesi Yok Yok Yok Var Yok
  Yargısal Denetim Anayasa
  Mah
  Anayasa
  Mah
  Denetim Yok Danıştay Danıştay/
  İdare Mahk.


  Yukarıdaki açıklamalar ve tablo sn.Kemal GÖZLER'im Hukukun Temel Kavramları kitabından alınmıştır.
  Konu Ferruh Atalay tarafından (04 Ağustos 2016 Saat 01:20 ) değiştirilmiştir.

+ Cevap Ver

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0