İdari işlem genel olarak "hukuki işlemlerin" bir türünden ibarettir. Hukuki işlem ise, "hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklaması veya açıklamalarıdır." Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, hukuki işlemin biri "irade açıklaması", diğeri "hukuki sonuç" olmak üzere iki unsuru vardır.
Ancak bu iki unsur bir araya geldiği takdirde bir hukuki işlem meydana gelir. Örneğin ; kiracı ev sahibine onun evini belli bir bedelle kiralamak istediğini söylemekte (irade açıklaması), ev sahibininde bu isteği kabul ettiğini bildirmekte: hukuk düzeni de kiracı ve ev sahibinin yaptığı bu irade açıklamasına hukuki sonuç bağlamakta, neticede bunların yaptığı irade açıklamaları "kira sözleşmesi" isminde bir hukuki işlem doğurmaktadır.

İdari İşlem: İdarenin hukuki sonuç doğurmaya yönelik bir irade açıklaması olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere idari işlemin biri "irade açıklaması", diğeri "hukuki sonuç" olmak üzere iki unsuru vardır. Ancak bu iki unsur bir araya geldiği takdirde hukuki işlem kurulur. Örneğin; Bir memurun emekliye sevk edilmesi işleminde, idarenin bu yönde açıkladığı bir irade ve iradenin hukuk düzeni içerisinde yol açtığı değişiklik ( kişinin Memurluk statüsünden çıkarılıp emeklilik statüsü içerisine girmesi) vardır
Bunun yanından idarenin her işlemi "idari işlem" değildir, ve özel hukuk tüzel kişilerinin bazı işlemleride "idari işlem". Bu yüzden bir "hukuki işlemi" "idari işlem" haline getiren şey onun idareden çıkmış olması değil, bu işlemin "kamu gücü ayrıcalıkları" ile donatılmış olmasıdır.
Bu haliyle, bir hukuki işlem, ister kamu tüzel kişisi isterse özel hukuk tüzel kişisi tarafından yapılsın, bir kamu gücü ayrıcalığı içeriyorsa o hukuki işlem idari işlem niteliğindedir.
Bu haliyle İdari İşlem tanımı ; Kamu gücü ayrıcalıklarıyla donatılmış hukuki işlemler idari işlemdir.

Bir hukuki işlemin "idari işlem" olmasının doğurduğu sonuçlar;
Tabi olacağı hukuki rejim bakımından bir hukuki işlemin "idari işlem" olmasının doğurduğu iki sonuç vardır
(1) İdari işlemler idare hukukuna tabidir.
(2) İdari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklara idari yargıda bakılır.

İdari İşlemlerin Türleri:
İdari işlemler;
(1) Tek yanlı idari İşlemler ve (2) İki Yanlı idari İşlemler olmak üzere ikiye yarılır.
(1) Tek yanlı idari işlemler: Tek yanlı idari işlemler, ilgilinin rıza ve muvafakatine bağlı olmadan, idarenin tek yanlı olarak açıkladığı iradesiyle yapılan işlemlerdir. Örneğin; kamulaştırma kararı vermek, disiplin cezası vermek, yönetmelik çıkartmak vs. hep tek yanlı idari işlemlerdir.
Tek yanlı idari işlemlerdeki "tek-yanlı" ifadesi, bu işlemlerin geçerli olarak doğabilmesi yani kendilerinden beklenen hukuki sonucu doğurabilmesi için karşı taraftaki kişinin "kabul beyanı"na ihtiyaç göstermemesidir.
Diğer bir ifade ile, tek-yanlı idari işlemlerde, idare bir irade açıklamakta ve hukuk düzeni bu iradeye başka iradelere tarafından kabul edilmesine gerek olmaksızın bazı hukuki sonuçlar bağlamaktadır.
Örneğin; İdare, kamu yararı nedeniyle, özel bir kişiye ait bir tarlanın kendi mülkiyetine geçmesi yolunda bir irade açıklamakta, hukuk düzeni de bu açıklanan iradeye, tarla sahibinin bunu kabul etmesine gerek kalmaksızın hukuki sonuç bağlamaktadır.

Yine "tek-yanlı idari işlem", idari işlemin tek bir "yapıcı"sının olduğu anlamana gelmez. Burada tek olan şey açıklanan iradenin sayısı değil, açıklanan iradenin yönüdür. Bu nedenle kurul kararlarında ( Belediye Meclisi, Bakanlar Kurulu, İl Genel Meclisi gibi) veya müşterek kararlarla (örneğin:üçlü kararnamelerde) açıklanan birden çok irade vardır ama bunların hepsi aynı yönde olduğundan bunlarda tek-yanlı idari işlemlerdir.

Tek-yanlı idar işlemlerde kendi içerisinde "bireysel idari işlemler" ve "düzenleyici idari işlemler" olarak ikiye ayrılır. "Bireysel idari işlemler", kişisel, özel durumlara ilişkin olan idari işlemlerdir. İnşaat Ruhsatı vermek, kamulaştırma kararı alma, memura disiplin cezası verme işlemleri bireysel İdari işlemlerdir. Bireysel idari işlemlere "İdari kararlar"da denir.
"Düzenlyic idari işlemler" ise genel ve kişilik-dışı olan idari işlemlerdir. Tüzük çıkartmak, yönetmelik yayınlamak düzenleyici idari işlemlerdir. Düzenleyici idari işlemler, maddi kriter bakımından yani içerikleri itibariyle kanunlara benzerler, idare düzenleyici işlemlerle kurallar(normlar) koyar.

(2) İki Yanlı idari İşlemler : İki yanlı idari işlemler, idare ile ilgili kişinin aynı hukuki sonucu doğurmak amacıyla karşılıklı olarak açıkladıkları iradenin uyuşumu sonucu ortaya çıkan işlemlerdir. Bunlara "idari sözleşmeler" denir. İki-yanlıidari işlemlerde, yapılan işlemin hukuki sonuç. doğurabilmesi için sadece idare tarafından bir iradenin açıklanması yeterli değildir; bu iradenin idarenin karşısındaki kişi tarafından da kabul edilmesi gerekir. İki-yanlı idari işlemlerde, yani idari sözleşmelerde, aynı yönde değil, karşılıklı iki irade beyanı vardır.

Yukarıdaki açıklamalar sn Kemal Gözler ve sn. Gürsel Kaplan'ın İdare hukuku dersleri ismli kitabından alıntıdır.