+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon
14 sonuçtan 1 ile 10 arası
Şu an Kararlar & Evlendirme vb. Konular kategorisindeki Hazine Arazilerinin Doğrudan Kiralanması (Makale) isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  926

  Hazine Arazilerinin Doğrudan Kiralanması (Makale)

  Makale LebibYalkın Mevzuat Dergisinden alınmıştır...

  MDERGI/8782A.051
  (Mart 2016 Sayı 147)

  YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLERE GÖRE HAZİNE ARAZİLERİNİNDOĞRUDAN KİRALANMASI
  Hidayet MAT
  E. Milli Emlak Kontrolörü, Maliye Uzmanı


  Özet

  Atıl Hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması çerçevesinde, Hazinenin atıl vaziyette elinde bulunan gayrimenkulleri, satış, kira, irtifak hakkı vb. yöntemler ile reel sektörün eline geçmesi ile, üretim faktörü olarak kullanılmaktadır. Böylelikle gelişme ve kalkınmanın itici gücünü oluşturan tasarrufun oluşturulması, kolaylaştırılmaktadır. Ayrıca sahip olunan doğal kaynaklar üretime yönlendirilerek eksik istihdamdan tam istihdama geçilmesi kolaylaştırılmaktadır. Atıl Hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması yöntemlerinden biri olan kiralama işlemlerinde bürokrasinin azaltılarak girişimcilere arsa ve arazi temini suretiyle, bu anlamda istihdama katkı sağlanmış ve kamu idarelerinin özel mülkiyetinde bulunup atıl vaziyette tutulan arsa ve araziler rasyonel bir şekilde değerlendirilmiş olmaktadır.

  Anahtar Kelimeler: Hazine taşınmazı, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer, doğrudan kiralama işlemleri.

  1. Giriş

  Hazinenin özel mülkiyetinde 233.833 km2, İşleme alınmış Devletin hüküm ve tasarrufunda 17.983 km2 taşınmaz mal bulunmaktadır. Bu miktar, Türkiye yüzölçümünün % 32'sine tekabül etmektedir.

  Diğer bir deyişle; Türkiye yüzölçümünün % 32'si, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallardan oluşmaktadır (1) http:⁄⁄MEGEM - Ana Sayfa Milli Emlak Genel Müdürlüğü, web Sayfası, 04.11.2015 tarihli erişim. .


  Bu verileri daha iyi anlamamız açısından şu tanımlamaları yapmamız gerekir;

  Hazine taşınmazı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri,

  Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer; Türk Medenî Kanunu ile diğer kanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirtilen yerleri kapsar.

  Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz; Tapuda Hazine adına tescilli taşınmazları işaret eder.

  Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların ekonomiye kazandırma yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların kiralama işlemleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre yapılmaktadır.

  Ancak, 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikler ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte önemli düzenlemeler yapılmış olup bu düzenlemelerin Kira iş ve işlemleri ile ilgili uygulamadaki usul ve esaslarını düzenleyen 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde henüz bir güncelleme yapılmamış olup anılan Yönetmelik hükümlerine göre uygulama devam etmektedir.

  Bu hususların daha iyi anlaşılması için Kira ile Hazine arazilerinin izinsiz kullanımı karşılığında alınan Ecrimisil arasındaki farkları belirtmemiz gerekir;

  ' Hazine taşınmaz malları açısından kural, kira suretiyle idaredir. Oysa Ecrimisil bir idare şekli değildir.

  ' Kira karşılıklı rızaya ve sözleşmeye dayanan bir işlemdir. Ecrimisil ise mal sahibinin rızası olmadan malın işgal edilmesi halinde istenen tazminattır. Yani tarafların karşılıklı rızasına dayanan ve sözleşmeye bağlanan bir işlem değildir.

  ' Kira bedeli taşınmaz malın gelecekteki kullanım bedeline karşılık olarak alınır. Ecrimisil ise kişinin geçmişteki kullanımı karşılığı talep edilen bir tazminattır.

  ' Kira alacakları, zamanında ödenmediği takdirde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir. Zamanında ödenmeyen ecrimisil alacakları ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilir.

  ' Kira nedeniyle taraflar arasında çıkan ihtilafların çözüm mercii adli yargı iken ecrimisilde idari yargıdır.  2.Hazine Taşınmazlarının Doğrudan Kiralama İşlemleri

  Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin Hazine taşınmazlarının Kiralanmasına ilişkin iş ve işlemlerini düzenleyen 67. maddesine göre;


  Taşınmazların kiraya verilmesinde tahmin edilen yıllık kira bedeli, Kanunun 45'inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya verilemeyen taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle kira ihalesine çıkarılır ve bunlar pazarlık ihalesine bırakılmaz.

  Ancak, kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması nedeniyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen Hazine taşınmazları, Kanunun 51'inci maddesinin (g) bendine, Hazinenin paylı veya elbirliği mülkiyetinde olan taşınmazlardaki payları (f) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.

  a- Doğrudan Kiralanabilecek Hazine Taşınmazları

  Taşınmazların kiraya verilmesi işlemlerinde; kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması hususlarının bulunup bulunmadığı Bakanlıkça belirlenir.

  Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda bu özelliklerin varlığı kabul edilir ve Kanunun 51'inci maddesinin (g) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.

  ' Tarım arazilerinin kiraya verilmesi,

  ' Tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinden Bakanlıkça belirlenenlerin dışında kalanların kiraya verilmesi,

  ' Geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesi,

  ' Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi,

  ' Baz istasyonları, radyo ve televizyon vericileri ile radyolink vericileri gibi tesisler için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi,

  ' Taşınmazların genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idarelerine kiraya verilmesi,

  ' Taşınmazların ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapılmak amacıyla kiraya verilmesi,

  ' Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen, bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazların kiraya verilmesi,

  ' Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen taşınmazların (otoparklar hariç) kiraya verilmesi,

  ' Reklam levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazların kiraya verilmesi,

  ' Balıkçı barınaklarının o yörede en az on iki aydan beri faaliyette bulunan su ürünü kooperatiflerine veya su ürünü kooperatif birliklerine kiraya verilmesi,

  ' Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde ahşap iskelelerin kiraya verilmesi,

  ' Taşınmazların; mevzuatında yer alan özel hükümler doğrultusunda doğrudan kiraya verilmesi öngörülen kişilere kiraya verilmesi,

  ' Taşınmazların; kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara; yönetim binası ile üyelerinin sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik lokal, sosyal tesis gibi tesisler hariç olmak üzere sağlık ve eğitim amaçlı kiraya verilmesi,

  ' Taşınmazların; vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumları ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, kendi kuruluş kanunlarında yer alan asli kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi,

  ' Taşınmazların geleneksel el sanatları faaliyetleri yapılması ile münhasıran yöresel ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması amacıyla kiraya verilmesi.

  b- Kamu Hizmetinin Görülmesi Amacıyla Tahsis Edilen veya Kiralanan Yerlerdeki Kiralama İşlemleri

  Bir kamu hizmetinin görülmesi amacı ile kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazlar ile yine kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanmış olan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan yerler, tasarruf eden kuruluş amirinin görüşü alınmak suretiyle, ilde defterdarın, ilçede kaymakamın onayı ile İdarece kiraya verilebilir.

  Bu yerlerin elektrik, su, doğalgaz, ısınma tesisatı mümkünse binanın genel tesisatından ayrılır. Tesisatın teknik bakımdan müstakil hâle getirilmesinin mümkün olmaması hâlinde, tahmin edilen bedelin tespit ve takdirinde elektrik, su, doğalgaz ve ısınma giderleri de ayrıca belirlenir.

  Belirtilen yerler, gizlilik ve güvenlik gibi faktörler de dikkate alınarak kuruluşça seçilip defterdarlık veya malmüdürlüğüne bildirilen kişiler arasında yapılacak ihale sonucunda uygun bedeli teklif edene kiraya verilebilir. Maliye Bakanlığı, bu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesine ilişkin olarak adına tahsis yapılan İdarelerle protokol yapmaya yetkilidir.

  Tahsisli veya kiralanmış yerlerin yetkili İdarenin bilgisi dışında kullanılması veya kullandırılması, ecrimisil alınmasını gerektirir.

  Tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanmış olan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan yerlerinin kiralanmasına ilişkin özel mevzuatlarda yer alan hükümler saklıdır.

  c- Geçici İş ve Hizmetler İçin Kullanılacak Taşınmazların Kiraya Verilmesi

  Fuar, panayır, sergi, gezici tiyatro, sirk, lunapark, konser, şantiye yerleri gibi geçici iş ve hizmetlerde kullanılmak üzere bir yıldan az süreler için kiralanması talep edilen taşınmazlar, isteklisine, birden fazla isteklisi olması hâlinde, aralarında yapılacak pazarlık sonunda en yüksek bedeli teklif edene ihale edilir.

  d- Ağaçlandırma veya Özel Orman Fidanlığı Amaçlı Kiralama İşlemleri

  6831 sayılı Orman Kanunu ile Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Hazine taşınmazları, üzerinde ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilebilir.


  Ağaçlandırma amacıyla yapılan kiralamalarda yıllık kira bedeli, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl belirlenen bedeldir. Bu bedel, ilk beş yıl yüzde elli indirimli olarak tahsil edilir.

  Ağaçlandırma veya özel orman fidanlığı amaçlı kiralama işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğde gösterilir.

  e- Hazinenin Paylı veya Elbirliği Mülkiyetinde Olan Taşınmazlardaki Hazine Paylarının Kiraya Verilmesi

  Taşınmaz, biri Hazine olmak üzere iki kişiye ait ise İdarenin kiralama önerisini kabul etmesi hâlinde paydaşına pazarlıkla kiraya verilebilir.

  İkiden fazla paydaşı olan taşınmazdaki Hazine payı, kabul etmeleri hâlinde payları oranında diğer paydaşlara veya pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği karara göre diğer paydaşa pazarlıkla kiraya verilebilir.

  Hazinenin paydaşı olduğu taşınmazlardaki payının paydaşlar dışında üçüncü kişilerce kiralanmasının talep edilmesi hâlinde, pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği olumlu karara göre Yönetmeliğin 67'nci maddesindeki esaslar çerçevesinde kiraya verilebilir.

  f- Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiraya Verilmesi

  Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmeliğe yukarıda anılan değişiklikle 11.09.2014 tarihinde eklenen 7. geçici maddesi ile izinsiz olarak tarımsal amaçla kullanılan Hazineye ait tarım arazileri fiili kullanıcısına doğrudan kiralama imkanı getirilmiştir.

  Yapılan düzenlemeye göre; Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz olarak tarımsal amaçla kullanılan Hazineye ait tarım arazileri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde talep edilmesi halinde, Kanunun 51'inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile fiili kullanıcılarına on yıla kadar kiraya verilebilir.

  Bu düzenlemeye göre; herhangi bir ilin belediye mücavir sınırları içi veya dışındaki Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz olarak tarımsal amaçla kullanılan Hazineye ait tarım arazileri, fiili kullanıcısına kiralanabilecektir. Ancak fiili kullanım süresi, kiralanacak arazilerin şehrin içindeki tarımsal amaçlı kullanılan arazileri de kapsayıp kapsamadığı açık değildir.

  Bu hususların Kira iş ve işlemleri ile ilgili uygulamadaki usul ve esaslarını düzenleyen 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin güncellenerek açıklığa kavuşturması gerekir.

  g- Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Alanlarının Kiraya Verilmesi

  Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca depolama sahası olarak belirlenen alanlarda kalan Hazine taşınmazları;


  ' Varsa öncelikle büyükşehir belediyelerine, yoksa ilgili belediyelere düzenlenecek protokol uyarınca,

  ' Belediyelerin talebinin olmaması halinde ise gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, sahaya dökülebilecek toplam malzeme miktarı ile birim bedelinin çarpımı sonucu bulunan tahmini kira bedeli üzerinden malzemenin dökülebileceği süre de dikkate alınarak,

  kiraya verilebilir.

  h- Alt Kiracılık

  Hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmelikte yukarıda anılan değişiklikle 11. 09.2014 tarihinde Hazine tarafından kiralanan taşınmazlarda alt kiracılık imkanı getirilmiştir.

  Yapılan düzenlemeye göre, Hazine taşınmazları, talepleri halinde;

  ' Kamu idarelerine, kanunla kendilerine verilen yetki ve görevleri yerine getirmek amacıyla; cari yıl kira bedeline ilave olarak kamu idaresi ile üçüncü kişi arasında düzenlenen kira sözleşmesinden elde edilen gelirin, cari yıl kira bedelinden fazla olan kısmının yüzde yirmibeşinin Hazineye ayrıca ödenmesi kaydıyla alt kiracılık hakkı da tanınmak suretiyle kiralama yapılabilir.

  ' Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince kiralanan taşınmazın kiralama amacının asli unsuru dışında kalan ve yüzölçümün yüzde yirmibeşini geçmeyen kısmının, kiracı tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmesine, elde edilen kira gelirinin yüzde yirmibeşinin Hazineye ödenmesi şartıyla Bakanlık tarafından izin verilebilir.

  Bu düzenlemeler uyarınca kendilerine alt kiracılık hakkı tanınan gerçek ve tüzel kişiler bu haklarını kısmen veya tamamen devredemez ve sözleşmelerine ortak alamaz.

  i- Kira İşlemlerinde Bedel Belirlenmesi

  Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesinin 2-c bendine göre; Hazineye ait taşınmazların kiralanmasında ilk yıl kira bedeli; taşınmazın rayiç bedelinin yüzde dördüdür.

  Kira bedelinin rayice uygun belirlenmesi için kiraya verilecek taşınmaz malın konumu, ulaşımı, çevresi, nüfus yoğunluğu gibi faktörler yanında özellikle hangi faaliyete konu edilmek yani hangi amaçla kiralanacağı önem arz etmektedir. Rayiç kira bedelinin belirlenmesinde emsal alınacak taşınmaz mallarla ilgili kiraya verilecek taşınmaz malın aynı veya benzer vasıfta olmaları yanında aynı veya benzer faaliyete konu olmaları gereklidir. Çünkü taşınmaz malın kiralanması ile elde edilecek gelir ve diğer ekonomik faydalar ile kira bedeli arasında doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır.

  j- Kiralarda Sözleşme Süresi

  Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi on yıldan çok olamaz. Ancak, turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin, enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım, doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süreyle kiraya verilmesi mümkündür.

  Üç yıla kadar kiraya verme işlemi İlde Defterdarın izni ile üç yıldan fazla süreyle kiraya verme işlerinde ise önceden Maliye Bakanlığından izin almak sureti ile yapılır.

  k- Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Feshi

  Kira sözleşmesi, sürenin bitimiyle sona erer.

  Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, üst üste iki taksidin vadesinde ödenmemesi, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya kiracı tarafından talep edilmesi hâlinde, sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, alınan teminatlar Hazineye gelir kaydedilir.

  Tarım arazilerinin kiraya verilmesine ilişkin sözleşmeler hariç kira sözleşmesinin feshedilmesi halinde, kiracıdan cari yıl kira bedelinin yüzde yirmibeşi tutarında ayrıca tazminat alınır.  3.Sonuç

  Kiraya verme, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların esas idare biçimi olmasına karşın, uygulamada fazla yaygınlığı olmayan idare ve değerlendirme biçimi olarak kalmaktadır.

  Bunun nedenlerinin başında kiraya verme işlemlerindeki prosedürün fazla zaman alması, Hazine taşınmaz mallarına vaki fuzuli işgallerin sona erdirilmeyerek şagillerinden ecrimisil alınması yoluna gidilmesi ve genellikle ecrimisil bedellerinin kira bedellerinden düşük belirlenmesi nedeni ile kişilerin fuzulen işgal etmeyi kiralamaya göre tercih etmelerinden kaynaklanmaktadır.

  Şüphesiz Hazine taşınmaz mallarının kiraya verme ile idare edilmesi idare yararınadır.

  Yapılan bu son düzenlemelerin Hazine taşınmazlarının kiralanmasında bürokrasiyi azaltarak daha hızlı bir şekilde işlemlerin tamamlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

  Bunun yanında, Hazineye ait tarım arazilerinin fiili kullanıcısına kiralanmasına ilişkin yönetmelikte yapılan düzenlemede; fiili kullanım süresi ve kiralanacak arazilerin şehrin içindeki tarımsal amaçlı kullanılan arazileri de kapsayıp kapsamadığı hususlarının, Kira iş ve işlemleri ile ilgili uygulamadaki usul ve esaslarını düzenleyen 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde ele alınarak anılan yönetmelikte ana hatları ile belirlenen doğrudan kiralama işlemlerinin sınırları çizilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
 2. #2
  Kayıtsız Kullanıcılar
  Ziyaretci

  hazine arazisinin ticari amaçla kiraya verilmesi

  Merhaba, hazineye ait bir arazi hangi ticari amaçlar için kiraya verilebilir. Bu ticari işleletmeler için bir tanım veya sınırlama varmıdır. İçkili bir gece kulübü işletmesi amacıyla kiraya verilir mi.

 3. #3
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  926
  Alıntı Kayıtsız Kullanıcılar İsimli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba, hazineye ait bir arazi hangi ticari amaçlar için kiraya verilebilir. Bu ticari işleletmeler için bir tanım veya sınırlama varmıdır. İçkili bir gece kulübü işletmesi amacıyla kiraya verilir mi.
  Merhaba, genel olarak içkili gece kulübü işletmek/başka ticari faaliyetlerde bulunmak amacıyla kiraya verilebilir. Sonuçta kira bir aynî hak değildir. Arazinin tahsis amacına bağlı olarak kiralama işlemi gerçekleşir.

  Konunun çok fazla hakimi değilim, yukarıdak ifadeleri yazdım fakat söz konusu arazinin varsa özel bir durumu kiralama işlemi gerçekleşmeyebilir de. Özel bir durumun var olup olmadığını belirtirseniz (veya arazi ile alakalı başka ilave bilgiler var ise) daha farklı değerlendirmelerde olabilir.

 4. #4
  Kayıtsız Kullanıcılar
  Ziyaretci
  Cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Özel bir durum olup olmadığını bilemiyorum. Yazlık bölgede etrafı yazlık konutlarla çevrili bölgenin ortasında, hazineye ait bir arazi vardı kışın apar topar buraya bir gece kulübü kondurmuşlar. Belediye başkanı ve işletenler arasında çıkar ilişkisi var bunu herkes biliyor. Fakat burayı belediye mi kiraya verdi yoksa milli emlak tarafından mı kiraya verildi bunu bilemiyoruz. Sonra acaba kira sözleşmesinde kullanım amacı olarak ne yazıldı bildiğim kadarı ile hazine arazileri sosyal ve kültürel amaçlı ticari işletmelere kiraya verilir. Tabi tam olarak emin değilim. Sözleşmede farklı bir faaliyet amacı yazılmışsa bu sözleşmenin feshi sebebidir diye biliyorum. Çünkü öğrendiğimize göre çevreden bazı kişilere burası düğün salonu ve kültür merkezi olacak diye söylenmiş. Ayrıca burası içkili alan sınırları içinde mi kalıyor bilmiyoruz. İşte sonuç olarak vatandaş olarak hakkımızı savunamıyoruz, arayamıyoruz. İnsanlar gidip belediyeden bilgi bile alamıyor. Kimliğinin bilinmesini istemiyor. Çünkü herkes çekiniyor, yani korkutma politikası var. Zaten belediye yolsuzluk batağı, çıkar çevreleri birbirini ısırmaz. Yani insanlar sabaha kadar bangır bangır müzik sesiyle yataklarında yatamazken kimse birleşip hak aramaya adım atmıyor.

 5. #5
  Kayıtsız Kullanıcılar
  Ziyaretci
  Eklemeyi unutmuşum, hatta komşulardan birisi bir face sayfası açmış, https://www.facebook.com/profile.php?id=100012823966113 arazinin haritadan parsel bilgilerini bulmuş, yerel basından çeşitli sitelere mesajlar atmış ama şuan için elle tutulur bir sonuç alınamamış. Bende fırsat buldukça araştırma yapıp birşeyler öğrenmeye çalışıyorum ama öğrendiğim tek şey ilgili belediyenin yolsuzluk dan geçilmediği. Heryerde belediyenin yolsuzları haber olarak karşımıza çıkıyor.
  Mesela:
  Doğrudan suç duyurusu | Karasu Haber

  Ucu açık yetki geriye alındı | Karasu Haber

  İçkili alanlar genişlesin talebi reddedildi | Karasu Haber

  MHP İZ PEŞİNDE | Karasu Haber

  Allah c.c den hayır dileyelim inş.

 6. #6
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  926
  Alıntı Kayıtsız Kullanıcılar İsimli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Özel bir durum olup olmadığını bilemiyorum. Yazlık bölgede etrafı yazlık konutlarla çevrili bölgenin ortasında, hazineye ait bir arazi vardı kışın apar topar buraya bir gece kulübü kondurmuşlar. Belediye başkanı ve işletenler arasında çıkar ilişkisi var bunu herkes biliyor. Fakat burayı belediye mi kiraya verdi yoksa milli emlak tarafından mı kiraya verildi bunu bilemiyoruz. Sonra acaba kira sözleşmesinde kullanım amacı olarak ne yazıldı bildiğim kadarı ile hazine arazileri sosyal ve kültürel amaçlı ticari işletmelere kiraya verilir. Tabi tam olarak emin değilim. Sözleşmede farklı bir faaliyet amacı yazılmışsa bu sözleşmenin feshi sebebidir diye biliyorum. Çünkü öğrendiğimize göre çevreden bazı kişilere burası düğün salonu ve kültür merkezi olacak diye söylenmiş. Ayrıca burası içkili alan sınırları içinde mi kalıyor bilmiyoruz. İşte sonuç olarak vatandaş olarak hakkımızı savunamıyoruz, arayamıyoruz. İnsanlar gidip belediyeden bilgi bile alamıyor. Kimliğinin bilinmesini istemiyor. Çünkü herkes çekiniyor, yani korkutma politikası var. Zaten belediye yolsuzluk batağı, çıkar çevreleri birbirini ısırmaz. Yani insanlar sabaha kadar bangır bangır müzik sesiyle yataklarında yatamazken kimse birleşip hak aramaya adım atmıyor.
  Estağfurullah sizde sağolun,
  Sizinde malumunuz Belediyenin, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere 3 organı vardır. Belediye meclisi belediyenin karar organı, Belediye başkanı belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi, belediye encümeni ise, belediyenin günlük işlerini ve meclis kararlarının yürütülmesi görevini yerine getirirler.
  Bu organlar belde sınırları içerisindeki seçmenlerin oyu ile mahalli müşterek kamu hizmetlerini yerine getirmek için seçilirler. Alınan kararlar kamu yararına ve kanunlara uygun olmak zorundadır. Bu yönü ile belediye başkanınızın hatalıdır/değildir, yolsuzluk vardır/yoktur durumu ve verdiğiniz linkler burada konuşulacak bir konu değil diye düşünüyorum.


  Belirttiğiniz durumu öğrenmenin en kestirme yolu bahsi geçen işletmeye müşteri olarak gidip, işyeri açma ruhsatı asılımı diye bakmak galiba. İçkili alan içerisinde kalıp kalmadığını belediyeden öğrenebilirsiniz, bunun gizli saklı bir tarafı yok olmaması lazım.
  https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresinden ada/parsel sorgusu yapılabiliyor fakat ne tür bilgiler geliyor bilmiyorum.
  Hazine arazisi ise bildiğim, Milli Emlak'a, yoksa Mal müdürlüğüne bir dilekçe ile hazine arazisini kiralamak için dilekçe veriliyor. Kurum verilen dilekçedeki arazinin durumuna göre olumlu/olumsuz bir cevap veriyor.

 7. #7
  Kayıtsız Kullanıcılar
  Ziyaretci

  Ağaçlandırma amaçlı arazi kiralama

  Merhaba ben birşey sormak istiyorum cevap verebilirseniz çok sevinirim.
  Ben özel ağaçlandırma yapmak için bir hazine arazisini kiralamak istiyorum. Bu arsanın koordinatlı haritasıyla başvurmam gerektiğini öğrendim başvurduktan sonraki mevzuatla ilgili bilgi verirmişsiniz. Ben buraya başvurduğumda ihaleyseniz çıkılacak veya eğer uygunsa proje hazırlamamı istenecek. Şimdiden teşekkür ederim.

 8. #8
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  926
  Alıntı Kayıtsız Kullanıcılar İsimli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba ben birşey sormak istiyorum cevap verebilirseniz çok sevinirim.
  Ben özel ağaçlandırma yapmak için bir hazine arazisini kiralamak istiyorum. Bu arsanın koordinatlı haritasıyla başvurmam gerektiğini öğrendim başvurduktan sonraki mevzuatla ilgili bilgi verirmişsiniz. Ben buraya başvurduğumda ihaleyseniz çıkılacak veya eğer uygunsa proje hazırlamamı istenecek. Şimdiden teşekkür ederim.
  Merhaba;

  Konuyla alakalı çok bir bildim yok. Makale, abone olduğum bir dergide yayımlanmıştı bende belediyeleri de ilgilendiren kısımlar olduğu için buraya aktarmıştım. Sizin durumunuz için söyleyebileceğim tek şey "özel ağaçlandırma" ifadenizden dolayı konuyu bulunduğunuz ili kapsayan Orman Bölge Müdürlüğüne sormanız olacaktır.

 9. #9
  Üye
  Üyelik tarihi
  08 Ekim 2016
  Mesajlar
  1

  Ferruh bey Teşekkür ederim çok sağolun
  Konu Murat tarafından (09 Ekim 2016 Saat 00:05 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  926
  Estağfurullah... Siz de sağolun Murat bey.

+ Cevap Ver
Sayfa 1/2 12 SonSon

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0