Hukukta "kişi", hak ve borçlara sahip olabilen varlıklara denir. Kişi olmanın bazı hukuki sonuçları vardır.;
(1) Kişiler irade açıklayabilirler.
(2) Kişiler hukuki işlemler yapabilirler
(3) Kişiler malvarlığına sahip olabilirler
(4) Kişiler hak ve borç altına girebilirler
(5) Kişiler sorumluluk sahibidirler.
(6) Kişiler mahkemelerde davalı veya davacı olabilirler.

Kişiler "Gerçek Kişiler" ve "Tüzel Kişiler" olarak ikiye ayrılır.

1- Gerçek kişiler(hakiki şahıslar) insanlardır. Gerçek kişilik doğumla beraber başlar. İnsanlar haklara ve borçlara ehildirler.

2- Tüzel Kişiler (Manevi şahıslar, hükmi şahıslar); ise birden fazla gerçek kişinin belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesiyle oluşmuş, hak ve borç sahibi olabilen, kendini oluşturan gerçek kişilerin dışında ayrı bir varlığa sahip topluluklardır. Tüzel kişi aslında bir insan topluluğu olmakla beraber hukuk düzeni, bu insan topluluğuna onu meydana insanlardan (gerçek kişilerden) ayrı bir kişilik tanımaktadır.
Yani tüzel kişinin kendisini oluşturan gerçek kişilerin iradelerinin dışında ayrı bir iradesi vardır. Dolayısıyla, tüzel kişi yetkili karar organları aracılığıyla iradesini açıklayarak hak ve borç altına girebilir. Bu şekilde ortaya çıkan hak ve borçlar, tüzel kişiyi oluşturan gerçek kişilerin üzerinde değil, tüzel kişinin üzerinde doğmuş olur.
Tüzel kişiler, "özel hukuk tüzel kişileri" ve "kamu hukuku tüzel kişileri" olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Özel hukuk tüzel kişileri, özel hukuka tabi olan tüzel kişilerdir. Özellikleri
1( Özel hukuk tüzel kişileri gerçek ve tüzel kişilerin serbest iradeleri ile kurulur ve yine aynı şekilde sona erer.
2) Özel hukuk tüzel kişileri diğer gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile eşit durumdadırlar. Kamu gücüne sahip değildirler, iradelerini başkalarına empoze edemezler.
3) Özel hukuk tüzel kişileri, kar elde etmek, hayır yapmak gibi birtakım özel yaraları gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bunulurlar.

Özel hukuk tüzel kişileri yapıları bakımından "kişi toplulukları" ve "mal toplulukları" şeklinde ikiye ayrılır.

aa) Kişi Toplulukları; kişilerin belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmesiyle oluşan tüzel kişilerdir. Bu tür tüzel kişilerin asli unsuru insanlardır. Bu tür tüzel kişilerin yönetim ve karar organları bu tüzel kişiyi meydana getiren gerçek kişiler arasından seçilir.
Kişi toplulukları, iktisadi gaye(kazanç elde etmek) güden ve gütmeyen tüzel kişiler olarak ikiye ayrılır.

İktisadi gaye güden tüzel kişiler, şirketlerdir. Limited, anonim, komandit şirket gibi.
Kazanç gütmeyen özel hukuk tüzel kişileri ise derneklerdir.

bb) Mal Toplulukları ; Belli bir mal varlığının belli bir amacın gerçekleşmesine tahsis edilmesiyle oluşurlar. Bu tür tüzel kişilerim yöneticileri ve diğer çalışanları bu tüzel kişinin bir unsuru değildir.
Mal topluluğu şeklindeki özel hukuk tüzel kişileri vakıflardır.


b) Kamu hukuku tüzel kişileri, kamu hukukuna tabi olan tüzel kişilerdir. Özellikleri
1) Kamu hukuku tüzel kişileri devlet tarafından kanunla veya kanunun verdiği yetkiye dayanarak idare tarafından kurulurlar
2) Kamu hukuku tüzel kişileri, özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinden üstün konumdadırlar. Zira kamu hukuku tüzel kişileri, "kamu gücü ayrıcalıkları ve yükümlülüklerine" tabidirler.
3) kamu hukuku tüzel kişileri, kamu yararının gerçekleşmesi amacıyla faaliyette bulunurlar.

Kamu hukuku tüzel kişileri yapıları bakımından "kişi topluluğu" ve "mal topluluğu" şeklinde ikiye ayrılırlar.

ayrımın açıklamaları

Zaman elverdiğince konu devam edecektir.

Yukarıdaki açıklamalar Sn. Kemal Gözler ve sn. Gürsel Kaplanın İdare Hukuku Dersleri isimli kitabından özetlenmiştir.