Makale Lebib Yalkın mevzuat dergisinden alınmıştır

MDERGI/8787A.052
(Ekim 2015 Sayı 142)

BELEDİYELER AÇISINDAN PERBİS IŞIĞINDA PERAKENDE TİCARETİNDÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNA BAKIŞ
Cevdet BOZKURT
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetçisi


Özet

Küreselleşen dünyada, malların ve insanların serbest dolaşımının her geçen gün artmaktadır. Bu çerçevede büyüyen pazarlar, özellikle yurtdışı merkezli pek çok büyük mağaza ve alışveriş merkezi zincirlerini ülkemize çekmiştir. Özellikle büyük şehirlerimizde, alışveriş merkezlerinin sayısı hızla artmaktadır. Bu durum çeşitli sorunları da beraberinde gündeme getirmiştir. Bu çerçevede hazırlanan 6585 sayılı Yasayla; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanmasının hedeflendiğini söyleyebiliriz. Yasa getirilen düzenlemelerin başında gelen Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) ile birlikte, açılış ve faaliyetteki bürokratik işlem ve süreçler kısaltılarak hem ilgili kurum ve kuruluşlar hem de perakende işletmeler için maliyetlerin en aza indirgendiği bir mekanizma hayata geçirilmesinin öngörüldüğünü ilave olarak belirtebiliriz.

Anahtar Kelimeler: PERBİS, alışveriş festivali, AVM, belediye.

1. 6585 Sayılı Yasaya Genel Bakış

Ülkemizde, 2000'li yılların başından itibaren hızlı, bir gelişim seyri izleyen perakende sektöründe alışveriş merkezi, büyük mağaza ve zincir mağaza sayılarının artışıyla organize perakendeciliğe doğru yaşanan dönüşüm süreci, bir yandan ülke ekonomisine katkı sağlarken; diğer yandan da birtakım ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara neden olmuştur.

Aynı zamanda, yaşanan gelişmeler, perakende sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde geleneksel kesim olarak nitelendirilen esnaf ve sanatkâr işletmeleri ile küçük ölçekli ticari işletmeler için pazar kaybı ve piyasada tutunma sorunlarını da beraberinde getirmiştir.

Yaşanan bu durumlar ışığında hazırlanan 14.01.2014 tarihli, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ülkemizde açılacak olan bu nitelikteki mağazalara ilişkin, yeni ve çağdaş kuralların belirlendiğini ilk aşamada söyleyebiliriz.


Bu çalışmamızda ise, Yasa kapsamında ön plana çıkan değişikliklere, TBMM sürecini de dikkate alarak değindikten sonra, özel olarak belediyeler (yerel yönetimler) açısından yasanın yansımalarına bakılacaktır. Nitekim Kanunun bazı yerlerinde "yetkili idare" ibaresi geçmekte olup, Yasanın tanımlar başlıklı 3. maddesinde geçtiği üzere, bahse konu tanım; "İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diğer idareleri" kapsamaktadır.

Üst paragraftaki tanımdan da görüleceği üzere, yasa bazı noktalardan belediyeleri doğrudan etkilemektedir. Her şeyden önce söz konusu işletmeler, bir yerel yönetim sınırları içerisinde kurulmakta ve faaliyetini sürdürmektedir. Kaldı ki toplam 25 maddeden oluşan yasanın, 8 yerinde yetkili idare ibaresinin geçmesi, kanımızca belediyeler açısından yasanın önemini göstermektedir.

Ancak belediyeler açısından 6585 sayılı Yasayla getirilen düzenlemeleri irdelemezden önce, yasaya bütüncül bir şekilde bakmanın bundan sonra yapacağımız değerlendirmeler açısından kuşkusuz fayda sağlayacağı dikkate alınarak yasada ön plana çıkan hususlara aşağıda değinilmiştir.

Sektörün hukuki altyapısını oluşturmayı hedefleyen Yasada, hem organize hem de geleneksel perakendeciliğe yönelik düzenlemelere yer verildiğini, böylece, sektörde yaşanan sorunların bütüncül bir bakışla çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını ifade edebiliriz. Nitekim yasayla, perakende işletmelerin sınıflandırılabilmesini sağlayacak tanımlamalara gidilerek, alışveriş merkezi, büyük mağaza, zincir mağaza, yine sektörde sıklıkla kullanılan ancak mevzuatta yer almayan bayi işletme, mağaza markalı ürün gibi bazı kavramların kanuni dayanağa kavuşturulduğunu görmekteyiz.

Diğer taraftan, sonraki kısımda ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere, Yasayla getirilen en önemli yenilik perakende işletmelerin açılış, faaliyete geçiş ve kapanış süreçlerine ilişkindir. Açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin bir bilgi sistemi oluşturulması suretiyle basitleştirilmesi ve başvuruların bu sistem üzerinden tek bir mercie yapılması, böylelikle işlemlerin adeta tek bir kapıdan yürütülmesi öngörülmüştür. PERBİS olarak adlandırılan bu sistem sayesinde işyeri açılış, faaliyete geçiş ve kapanış süreçlerinde bir belgenin ikinci kez istenmeyerek bürokrasinin azaltılması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşılması amacıyla, işyeri açma, ve çalışma ruhsatı verilmesine ilişkin mevzuat hükümleriyle uyumlu çalışacak bir sistem tasarlanmıştır. Böylece, açılış ve faaliyetteki bürokratik işlem ve süreçler kısaltılarak hem ilgili kurum ve kuruluşlar hem de perakende işletmeler için maliyetlerin en aza indirgendiği bir mekanizmanın kurulmaktadır.

Kanunla, alışveriş merkezlerinde esnaf ve sanatkâr işletmelerinin de faaliyet gösterebilmelerini teminen alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az yüzde beşi oranında; geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere ise rayiç bedelin azami dörtte biri üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az binde üçü oranında yer ayrılması öngörülmektedir. Benzer şekilde, özellikle çok sayıda kişiye hitap eden alışveriş merkezlerinde bireysel ve sosyal ihtiyaçları karşılayan acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturulması da öngörülmüştür.

Yasa ile tüketiciye yönelik haksız uygulamaların önüne geçilmesini teminen, kampanyalı satışların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda yer alan usul ve esaslar dâhilinde gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Bazı perakende işletmeler, tasfiye, kapatma, işyeri değişikliği söz konusu olmamasına rağmen bu gerekçeleri kullanarak aldatıcı ticari faaliyetlerde bulunmakta ve bu durum işletmeler arası haksız rekabete neden olduğu gibi tüketici mağduriyetlerine de yol açabilmektedir. Yapılan düzenleme ile bu tür olumsuzlukların önlenmesi amaçlanmıştır. Ancak kampanyanın süresi; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde üç ayı, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı geçemez. Perakende işletmelerin başlangıç ve bitiş süresi belli olmayan indirimler yapması da mümkün değildir.

Yasada ayrıca; perakende ticaretin belirli standartlarda yapılmasını ve haksız rekabetin önlenmesini sağlamak amacıyla üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki alım satım sözleşmeleri ile bu sözleşmelerden kaynaklanan ödemelerin süreleri, perakende işletmelere yönelik prim ve bedel talepleri, mağaza markalı ürün satışları, kampanyalı ve sürekli indirimli satışlarına ilişkin birtakım ilke ve kurallar düzenlenmiştir.2.Belediyeler Açısından 6585 Sayılı Yasanın Yansımaları

Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) Kurulması; Yasayla getirilen en dikkat çekici düzenlemelerin başında "Perakende Bilgi Sistemi" kurulması gelmektedir. Zira perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Bakanlık bünyesinde kısa adı PERBİS olan bu bilgi sisteminin kurulması e-devlet uygulamaları açısından da önem arz etmektedir.

Ülkemizde perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişine ilişkin izin süreci, ayrı ayrı birçok mercie başvurulmasını ve izin alınmasını, hatta aynı belgelerin birden fazla kurum veya kuruluşa verilmesini gerektiren uzun ve bürokrasi yoğun bir süreçtir. Ticari hayatın dinamik yapısı dikkate alındığında, bu süreçlerin kısaltılması ve basitleştirilmesi gerekliliği açıktır. Bu hususta yapılan düzenleme ile işletmelerin açılış ve faaliyete geçişine ilişkin başvuruların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulacak PERBİS üzerinden belediye, il özel idaresi veya diğer yetkili idarelere yapılması ve sonuçlandırılması öngörülmüştür.

Perakende işletmeler hâlihazırda 3572 sayılı Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idarelerinin izniyle açılmakta ve faaliyete geçmektedir. Yasayla, bu usul korunmuş ve buna ilaveten, ek bir izin prosedürü oluşturulmaksızın, işyeri açılış sürecini kolaylaştırmak ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla, mevcut uygulamadan farklı olarak, açılış ve faaliyete geçiş iznini temsil eden işyeri açma ve çalışma ruhsatının, işyeri açılış sürecinde yer alan bütün kurum ve kuruluşlarca yapılacak işlemleri kapsayacak şekilde PERBİS üzerinden verilmesi öngörülmüştür.

Nitekim Yasanın "İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi" başlıklı 5. maddesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatının PERBİS üzerinden verileceği, işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunun, doğrudan veya PERBİS üzerinden yetkili idareye yapılacağı, doğrudan yapılan başvuruların, yetkili idare tarafından PERBİS'e işleneceği, yetkili idare tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvuruların; başvuru tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde, perakende işletmenin açılış ve faaliyete geçişinde gerekli kayıt ve benzeri işlemleri yapmakla görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara sistem üzerinden iletileceği ve bu iletimle birlikte, ilgili kurum ve kuruluşlara da gerekli başvurunun yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından, mevzuatı çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılması ve yönetmelikle belirlenecek esaslara uygun olarak perakende işletmenin açılış ve faaliyete geçişi için gerekli olan bilgi ve belgelerin PERBİS'e işlenerek yetkili idareye iletilmesi öngörülmektedir. Bu şekilde yapılan başvuru neticesine bağlı olarak, mevzuatta öngörülen şartları taşıyan perakende işletmelere, yetkili idare tarafından PERBİS üzerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi gerekmektedir. Şayet başvurunun uygun bulunmaması halinde, sonucun en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak tebliğ edilmesi gerekir.

Ruhsat değişikliğine ilişkin işlemlerin de PERBİS üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buna karşın, büyükşehirlerde kurulacak alışveriş merkezlerinin, kent bütünlüğü ve etkileyeceği alanın genişliği bakımından büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda yürütülmesi gerektiği değerlendirilerek, büyükşehirlerde alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatının anılan belediye tarafından verilmesini sağlayacak düzenleme yapılmıştır. Ancak alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken, üst meslek kuruluşlarının görüşü alınması gerekmektedir . Ayrıca, yasada, diğer usul ve esasların İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenmesi öngörülmüştür.


Diğer taraftan, PERBİS'in kurulmasının belli bir zaman alacağı dikkate alınarak, geçiş sürece ilişkin düzenlemelere de Yasada yer verildiğini görmekteyiz.

Nitekim Kanunun Geçici 1. maddesinde de yer aldığı üzere, PERBİS kuruluncaya kadar, perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerin ilgili mevzuatına göre yürütülmesi gerektiği, ancak işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi sürecinde yer alan yetkili idareler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların; Bakanlığın koordinasyonunda, teknik ve personel altyapıları ile gerekli diğer hususları PERBİS kuruluncaya kadar tamamlayarak bilgi sistemlerini PERBİS'le uyumlu hâle getirmesi öngörülmüştür.

Bu paralelde, perakende işletmelere ait gerekli bütün bilgiler, kurulmasından itibaren en geç bir yıl içinde PERBİS'e aktarılması gerekmekte olup, Bakanlığın, bu süreyi birer yılı geçmemek üzere en fazla iki defa uzatma yetkisi bulunmaktadır. Ancak Kanunun yürürlüğe girdiği (29.01.2015) tarihten önce perakende işletmelerin almış olduğu işyeri açma ve çalışma ruhsatları ise geçerliliğini korumaktadır.

Alışveriş festivali; Yasayla ayrıca, mahallî idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların ortağı olduğu şirketler ve diğer tüzel kişiler; birlikte veya bağımsız olarak, perakende işletmelerin katılımıyla, yılın belli dönemlerinde, ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde alışveriş festivali düzenleyebilmesine olanak sağlanmıştır. Ancak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu festivaller için ayıracakları ödenek miktarı, bütçelerinin yüzde beşini geçemez. Alışveriş festivalinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile festivalin programı ve uygulama alanının da önceden Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

Böylelikle, yapılan düzenleme ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belediyeler, perakende işletmeler ve diğer tüzel kişiler tarafından düzenlenmekte olan alışveriş festivallerinin yasal bir dayanağa kavuşturulduğunu ve bu festivallerin belirli kurallar dâhilinde yapılmasının amaçlandığını vurgulayabiliriz.

Çalışma süreleri; Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilmesi öngörülmüştür.

Ancak esnaf ve sanatkâr işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde, meslek kuruluşunca ilgili esnaf ve sanatkâr odasının da görüşünün alınması zorunluluk arz etmektedir. Genel kural bu olmakla birlikte, üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin çalışma saatlerinin bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesi konusunda Bakanlığın yetkili olduğunu ilave olarak belirtebiliriz.

Diğer bir söyleyişle, perakende işletmelerin günlük çalışma saatleri, bulundukları bölgenin nüfus, iklim, coğrafi ve benzeri özelliklerine bağlı olarak farklılık arz edebilmektedir.

Bu durum, perakende işletmelerin çalışma saatlerinin belirlenmesinde bazı hâllerde mahalli şartların dikkate alınması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Yasa ile çalışma saatlerine ilişkin genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, gerekli şartların varlığı hâlinde perakende işletmelerin çalışma saatlerinin vali tarafından belirlenebilmesine yönelik yasal altyapı sağlanmıştır.

Yasaya Aykırılık Halleri; Yasa perakende işletmelerin açılış, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yetkili idare ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve sorumluluklarını da kapsamaktadır. Yasa hükümlerinin uygulanması açısından hukuka aykırılıklara çeşitli ceza hükümler de öngörülmüş olup, diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde ancak Kanun kapsamında ceza uygulanması söz konusudur. Uygulanacak cezalar ise, Yasanın 18. maddesinde açıklanmıştır.


Söz konusu Yasada, Bakanlığın, bu Kanunun uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili olarak perakende işletmeler nezdinde denetim yapmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda, yetkili idareler (ve dolayısıyla belediyeler), yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, bu Kanun hükümleri çerçevesinde perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde olmak üzere gerekli denetim ve uygulamaları yapmak ve önlemleri almakla görevli ve yetkilidir. Ancak uygulama ilişkin ayrıntılar ise yönetmelikle ortaya çıkacaktır.3.Değerlendirme ve Sonuç

Görüldüğü üzere, Kanun ile getirilen en önemli yenilik perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş sürecine ilişkindir. Açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin bu sektöre özgü bir bilgi sistemi oluşturulması suretiyle basitleştirilmesi öngörülmüştür. Buna bağlı olarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümleriyle uyumlu çalışacak bir sistem tasarlanmıştır.

Böylelikle, bu şekilde iş yeri açılış ve kapanış işlemlerinin, Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) üzerinden gerçekleştirilerek bütün iş süreçlerinin tanımlı ve standart hale getirilmesi, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun yer aldığı işyeri açılış, faaliyet ve kapanış süreçlerinin tek sistem üzerinden sonuçlandırılmak suretiyle işlemlerdeki uzun ve bürokrasi yoğun sürecin kısaltılması, ayrıca sektöre yönelik sağlıklı veri üretilmesine de ortam sağlayacak niteliktedir.

Yasayla getirilen ve belediyeler açısından ön plana çıkan diğer bir düzenleme ise, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belediyeler, perakende işletmeler ve diğer tüzel kişiler tarafından düzenlenmekte olan alışveriş festivallerinin yasal bir dayanağa kavuşturulması ve bu festivallerin belirli kurallar dâhilinde yapılması hususudur.

Keza, yasa maddesinde yer aldığı şekliyle, mahallî idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların ortağı olduğu şirketler ve diğer tüzel kişilerin; birlikte veya bağımsız olarak, perakende işletmelerin katılımıyla, yılın belli dönemlerinde, ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde alışveriş festivali düzenleyebilmesi artık olanaklıdır.

Diğer taraftan, perakende işletmelerin günlük çalışma saatleri, bulundukları bölgenin nüfus, iklim, coğrafi ve benzeri özelliklerine bağlı olarak farklılık arz edebildiğinden; perakende işletmelerin çalışma saatlerinin belirlenmesinde bazı hâllerde mahalli şartların dikkate alınması ve çalışma saatlerine ilişkin genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, gerekli şartların varlığı hâlinde perakende işletmelerin çalışma saatlerinin vali tarafından belirlenebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu ise, yasayla büyük alışveriş merkezleri ve zincir mağazaların çalışma saatleri ve alışveriş merkezlerinde hafta sonları tatil edilmesi ile ilgili bir düzenlemenin yasada öngörülmediğini ortaya koymuştur.

Ayrıca Yasa kapsamında belediyelerin de denetim yetkisi bulunmakta olup, Yasanın "denetime" ilişkin 17. maddesinde yer aldığı üzere, yetkili idareler, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, anılan Kanun hükümleri çerçevesinde perakende işletmeler nezdinde ön inceleme mahiyetinde olmak üzere gerekli denetim ve uygulamaları yapmak ve önlemleri almak konusunda görev ve yetkileri bulunmaktadır. Aynı şekilde cezai hükümlerin uygulanmaması noktasında da belediyelerin üstlendikleri roller bulunmaktadır.

Netice itibarıyla; 6585 sayılı Yasanın perakende ticarete yönelik düzenlemeler içermekle birlikte, belli noktalarda çerçeve yasa niteliğinde olduğunu, ayrıntılı hususların yönetmelikle üstlenileceğini ve bu bağlamda, diğer idarelerce ve dolayısıyla belediyeler açısından üstlenilecek görev ve yetkilerin ayrıntısının mezkur düzenlemelerle daha net ortaya konulacağını söyleyebiliriz .


Bununla birlikte, yasayla birlikte, perakende sektöründe kullanılan kavramların yasal bir niteliğinin bulunmaması ve bunun da uygulamada kavram karmaşasına neden olduğu, yapılan düzenleme ile bu alanda yaşanan hukuki belirsizliğin giderildiği ve birçok kavramın ilk defa yasal düzeyde tanımlandığını görmekteyiz.

Diğer taraftan, perakende işletmelerin mevcut durum itibarıyla hâlihazırda 3572 sayılı Kanun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idarelerinin izniyle açıldığı ve faaliyete geçtiğini, yasayla bu usulün korunduğu ve buna ilaveten, ek bir izin prosedürü oluşturulmaksızın, işyeri açılış sürecini kolaylaştırmak ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla, mevcut uygulamadan farklı olarak, açılış ve faaliyete geçiş iznini temsil eden işyeri açma ve çalışma ruhsatının, işyeri açılış sürecinde yer alan bütün kurum ve kuruluşlarca yapılacak işlemleri kapsayacak şekilde PERBİS üzerinden verilmesinin öngörüldüğünü ifade edebiliriz.

Buna karşın, büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme yetkisinin büyükşehir belediyelerine ait olduğunun yasayla hükme bağlandığını, ancak alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken, üst meslek kuruluşlarının görüşünün alınması gerektiğini vurgulayabiliriz.

Bitirirken, yasada yukarıda yer verilen kapsamlı değişikliler yapıldığı görülmekle birlikte, bu değişiklikler için ayrıca bir eylem takvimi öngörüldüğünü, bu çerçevede, PERBİS'in kurulmasına, mevcut perakende işletmelerin durumuna, perakende işletmelere ilişkin bilgilerin PERBİS'e aktarılmasına, sürekli indirimli satış yapan perakende işletmelere, ortak kullanım alanları ve raf tahsisine ilişkin geçiş hükümlerine yasanın Geçici 1. maddesinde yer verildiğini son olarak belirtebiliriz.

Kaynakça

- www.tbmm.gov.tr

- www.mevzuat.gov.tr