Makale "Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi"'nden alınmıştırMDERGI/8764A.042(Eylül 2017 Sayı 165)


ŞİRKET ORTAĞININ ŞİRKETE ORTAK OLMA TARİHİNİN BELİRLENMEMESİNİN
İHALE SONUCUNA ETKİSİ
Ömer KÖSE
Maliye Bakanlığı Denetim Elemanı

Özet

Kamu kurumlarınca açılan ihalelere katılmak isteyen tüzel kişilerin ihale sürecine katılımları sırasında, ortaklık durumlarını izah etme konusunda çeşitli sorunlar yaşanmakta ve ihaleye katılan firmalar, ihaleden elenerek maddi kayıplara uğramaktadırlar.

İhaleye katılan tüzel kişiler açısından yaşanan sorunlar arasında; ortaklığın oransal olarak dağılımın tespiti, ortaklığın başlangıcının tespiti ve ortaklıkların kimlerden oluştuğunun tespit edilmesi olarak sayılabilir.

Bu çalışmada, ihaleye katılacak olan tüzel kişi ortaklığının ortaklık yapısı ile ne zaman kurulduğunun tespiti, ortaklığın dağıtım oranlarının tespiti ve bunun ihale komisyonuna sunulması üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İhale, tüzel kişi, ortaklık, ortak, ortaklığın başlangıcı, ortaklık yapısı, iş deneyim belgesi, tekliflerin değerlendirilmesi.

1. Giriş

Kamu kurumlarınca açılan ihalelere gerçek kişiler girebildiği gibi tüzel kişilerde girebilmektedir. Özellikle iş deneyim belgesi yetersiz olan firmaların tercih ettikleri yollardan biri, iş deneyim belgesine sahip olan firmalarla ortaklıklara girip, iş deneyim kriterini sağlayıp ihalelere katılma şansı yakalamaktır.

İhaleye katılan tüzel kişi ortaklıkların ortaklık durumlarını, ihale mevzuatında belirtilen kanıtlayıcı belgelerle kanıtlamaları gerekmekle birlikte bu durum zaman zaman sorun yaratabilmektedir.

Bu sorunlar arasında; ortaklığın oransal olarak dağılımı (iş deneyiminden yararlanılan ortağın % 51 hisseye sahip olma zorunluluğu vb.), ortaklığın geçmişi (en az bir sene ortaklığı sürdürme zorunluluğu vb.), ortaklığın başlangıç ve bitiş tarihleri, ortakların kimlik durumunun tespiti gibi hususlar sayılabilir.

Yukarıda kısaca belirtilen hususlar ihaleye katılım sürecince, katılımcılar açısından sürekli sorun olup hatalı işlemlere neden olunmakta, ihaleden elenme durumları ortaya çıkmakta ve maddi kayıplara neden olunmaktadır.

Bu çalışmada, ortaklık yapısı ve ortaklığın başlangıç tarihinin tespit ve kanıtlanması üzerinde durulacak ve konu Kamu İhale Kurulunca verilen bir kararla örneklendirilecektir.2. Yasal ve İdari Düzenleme

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhaleye katılımda yeterlik kuralları" başlıklı 10'uncu maddesinde;

"İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

...

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80'inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

...

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.

Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz.

Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler beşte bir oranında dikkate alınır. Ancak, yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler yapım işlerinde kullanılamaz." hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler" başlıklı 38'inci maddesinde;

"(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, istenilmesi zorunludur." hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması" başlıklı 57'nci maddesinde;

"...(5) Başvuru veya teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir..." hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "İş deneyimini gösteren belgeler" başlıklı 39'uncu maddesinde;

"...(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur." hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği'nin "Ortaklık durum belgesi" başlıklı 44'üncü maddesinde;

"44.1. Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; Uygulama Yönetmeliğinin 39'uncu maddesinin dokuz ve onbirinci fıkralarında yer alan hükümler uyarınca, iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarının ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya SM, YMM ya da SMMM tarafından düzenlenen belgeleri sunmaları zorunludur. Bu kapsamda;

a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, (KİK031.1/Y) nolu standart formun...düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir." açıklaması yer almaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Hamiline yazılı pay senetlerinin devri" başlıklı 489'uncu maddesinde;

"(1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder." hükmü,

"Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke" başlıklı 490'ıncı maddesinde;

"(1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler.

(2) Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir." hükmü,

"II-Esas sözleşmeyle sınırlama, 1. İlkeler" başlıklı 492'nci maddesinde;

"(1) Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceğini öngörebilir..." hükmü,

"III-Pay defteri, 1. Kayıt" başlıklı 499'uncu maddesinde;

"(1) Şirket, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder.

(2) Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz.

(3) Şirket, kaydın yapıldığını pay senedine işaret eder.

(4) Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir..." hükmü yer almaktadır.3. Örnek Olay *

Konunun daha iyi anlaşılması için Kamu İhale Kurulunca verilen bir karar, aşağıda örnek olarak gösterilmiştir.

"İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye katılımda iş deneyim belgesini kullandıkları ve anonim şirketlerinin % 51 hissesine sahip ortaklarının şirkete ortak olma tarihinin belirlenemediği,

anılan ortağın şirket ortaklığına kabulünü ve pay defterine kaydını gösterir yönetim kurulu kararı ile pay defterine kayıt tarihinin bulunmadığı,

Ortaklığa kabul esnasında yatırılan hisse bedelinin tarih ve makbuz tarihi bilgilerinin bulunmadığı, hazirun cetvelinin sunulmadığı gerekçeleriyle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak anılan gerekçelerinin gerçeği yansıtmadığı,

Kendilerince yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafında verilen cevapta ise şirket hisselerinin devredildiği tarihte şirketin yönetim kurulunun görev süresi dolduğundan şirketin organsız kaldığı dolayısıyla hisse devrinin hukuki olmadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının istikrar kazanmış yargı kararlarına aykırı olduğu, nitekim Türk Ticaret Kanunu'nda yönetim kurulu üyeliğinin kendiliğinden düşeceğine ilişkin bir hükmün bulunmadığı,

dolayısıyla görev süresi dolan yönetim kurulunun yeni yönetim seçilene kadar görev süresinin devam edeceği kabulünün yapılması gerektiği, bu kabulün istikrar kazanmış Yargıtay kararlarında da bu yönde olduğu göz önünde bulundurulduğunda idarenin şikâyete cevabında yer alan yeni değerlendirme dışı bırakma gerekçesinin hukuki olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

...

İdari Şartname'nin "İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri" başlıklı 7'nci maddesinde "...h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge..." düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

...

Başvuru sahibine ait teklifin değerlendirilmesinde ise başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan tüzel kişiliğin % 51 hisse oranına sahip ortağına ait iş denetleme belgesi ve ortaklık durum belgesi ile İ... Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan ortaklık teyit belgelerinin yine istekli tarafından sunulan Ticaret Sicil Gazetesi ile uyuşup uyuşmadığının kontrolünün yapıldığı,

Ticaret Sicil Gazetesi ile bahse konu belgeler arasında farklılık olduğunun anlaşılması üzerine ise Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 57'nci maddesinin beşinci fıkrası gereği istekliden bahse konu çelişkinin giderilmesini teminen 14.01. 2016 tarihli ve 831 sayılı yazı ile bilgi istenildiği,

Başvuru sahibi tarafından 15.01.2016 tarihli dilekçe ile bilgi eksikliğine dair belgelerin idareye sunulduğu, yeni sunulan belgelerin değerlendirilmesinden ortaklar pay defterinde bir önceki devreden ortağın sayfasında % 51 hisseyi 01 no'lu karara göre devrettiği yazılmış ise de ilgili karar tarihinin bulunmadığı,

Tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağın şirket ortaklığına kabulü ve ortaklar pay defterine kaydına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı bulunmadığı,

Sunulan ortaklar pay defterinde % 51 hisse oranına sahip ortağa ait sayfasında hangi tarihte ortaklığa kabul olunduğuna ilişkin bilginin bulunmadığı,

Hisse bedelinin yatırıldığı tarih, makbuz tarihi bilgilerinin bulunmadığı, hazirun cetveli sunulmadığı gerekçeleriyle başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı,

...

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede,

Başvuru sahibi L... Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan ortaklık durum belgesinin 11.01.2016 tarihinde düzenlendiği, belgenin serbest muhasebeci mali müşavir M..K.. tarafından kaşelenerek imzalandığı, Yücel Gündüz'ün (başvuru sahibi tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortak) belgenin düzenlenme tarihinden önceki 1 yıl boyunca şirketin % 50' den fazla hissesine sahip ortağı olduğunun belirtildiği,

Başvuru sahibi tarafından teklif kapsamında sunulan Ticaret Sicil Gazetesi'nde şirket ortaklarına yer verilmezken yönetimine yer verildiği, şirket ortaklarına, hisse oranlarına ve sermayesine ilişkin olarak İ... Ticaret ve Sanayi Odasından 27.05.2015 tarihli ortaklık teyit belgesinin sunulduğu,

İdarece başvuru sahibi istekliden bilgi eksikliklerin tamamlatılması kapsamında istenilen bilgilere ilişkin başvuru sahibi tarafından sunulan 15.01.2016 tarihli dilekçe ekinde başvuru sahibi anonim şirkete ait pay defteri, karar defteri örnekleri ve 10.03.2015 tarihinde yapılan 2013 ve 2014 yıllarına ait Genel Kurul toplantı tutanağının sunulduğu, sunulan belgelerin noter onaylı olduğu, hisse devir sözleşmesi ile hisse devrine dayanak teşkil eden 01 no'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın dilekçe ekinde sunulmadığı,

İdare tarafından 21.01.2016 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı üzerine başvuru sahibince idareye yapılan şikâyet başvurusu ekinde ise anonim şirkete ait pay defteri ve karar defteri örnekleri ile hisse devir sözleşmesi ve hisse devrine dayanak teşkil eden 01 no'lu Yönetim Kurulu Kararı'nın sunulduğu, sunulan belgelerin noter onaylı olduğu,

Anılan belgelerden, şirketin tüm hissesi olan 1000 paya karşılık gelen 500.000,00 TL'nin şirketin kuruluş aşamasında İ..K.'a ait olduğu, Bursa 22. Noterliğince onaylanmış "Anonim Şirket Hisse Devri Sözleşmesi Örneği" ile 10.02.2014 tarihinde ortaklık yapısının 510 paya karşılık 255.000,00 TL'si Y.. G..'e, 490 paya karşılık gelen 245.000,00 TL'sinin İ...Ö... ait olmak üzere İ..K.. tarafından devredildiği, 10.03.2015 tarihinde yapılan 2013 ve 2014 yıllarına ait Genel Kurul toplantı tutanağında eski yönetici İ...K.'un 10.02.2014 tarihi itibariyle yönetimden istifasının kabul edildiği, Yönetim Kurulu üyeliğine ve başkanlığına İ...Ö..'ın seçildiği, sunulan belgelerin noter onaylı olduğu görülmüştür.

Yukarıda aktarılan ihale mevzuatı hükümleri çerçevesince yapılan değerlendirmede, istekliler tarafından tüzel kişiliğin ortaklarına ait iş deneyim belgesinin sunulması durumunda, belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip olması ve bu durumu tevsik edici belge olan ortaklık durum belgesinin meslek mensubunca düzenlenerek onaylanan örneğinin teklif zarfı kapsamında sunulması gerektiği,

Öte yandan, Türk Ticaret Kanunu'nda ise, anonim şirketlerde pay devir işlemlerinin, şirketçe onaylandıktan sonra pay defterine kaydedilmesinin gerektiği ve sadece pay defterine kayıtlı kişilerin pay sahibi olarak kabul edilebileceği, pay devrinin ancak şirket onayıyla gerçekleşebileceği, diğer bir ifadeyle pay devrinin gerçekleşebilmesi için yönetim kurulu kararının alınmasının gerektiği hüküm altına alınmışken anonim şirketlerde pay devrinin ticaret siciline tescilinin veya ilanının zorunlu olduğuna ilişkin anılan Kanun'da herhangi bir hüküm yer almadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ile somut olay birlikte değerlendirildiğinde, anonim şirket olan isteklinin, iş deneyim belgesi kullanılan ortağının, ihale mevzuatına uygun olarak son bir yıldır kesintisiz bir biçimde şirketin yarıdan fazla hissesine sahip olduğuna ilişkin meslek mensubu tarafından kaşelenerek imzalanmış ortaklık durum belgesinin teklifi kapsamında sunulması, sonrasında ise gerek idarece talep edilen bilgi isteme yazısına cevaben gerekse yapılan şikâyet başvurusu ekinde sunulan belgelerden istekliye ait anonim şirketin yarıdan fazla hissesinin 10.02.2014 tarihinde Y..G...'e mevzuata uygun biçimde devredildiğinin anlaşılması üzerine başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi L...Y.. Yapı Sanayi Ticaret A.Ş.ne ait teklifin değerlendirilmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir."4. Değerlendirme ve Sonuç

Mevzuat ve örnek olay kısımlarında detaylı olarak gösterildiği üzere; ihaleye girmek üzere, tüzel kişi ortakların birinin iş deneyim belgesinden yararlanılacak ise;

i- Belgesinden yararlanılacak ortağın, şirketin yarısından fazlasına sahip olması gerekmekte,

ii- Bu ortağın en az bir sene, ihaleye katılacak olan işletmede ortaklığının olması gerekmekte,

iii- Bu ortaklığın mevzuatta istenilen şekilde belgelenmesi gerekmektedir.

Örnek olayda olduğu üzere, bu belgeleme işleminin ticaret sicili gazetesi ile yapılmasının mümkün olmadığı hallerde; meslek mensubu (SMMM) tarafından düzenlenecek belgeyle kanıtlanabilecektir.

Yukarıda belirtilenlerle ilgili olarak konunun dikkat çeken özelliği ise; istenilen belgeler arasında yer alan ticaret sicili gazetesi ile; şirketin ortaklık yapısının ne zaman değiştiği ve yönetimde kimlerin yer aldığın tam olarak anlaşılamaması ve konunun ancak pay defteri dökümü ve SMMM tarafından konuyu destekleyici mahiyette verilen belge ile çözülebilecek olmasıdır.

Mevcut durum böyleyken; ticari hayatta önemli rol oynayan şirketlere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulmasına karşın, bu bilgileri sağlayan ticaret sicili gazetelerinde ihtiyaçları karşılar nitelikte bilgiler bulunmamaktadır.

Bu kapsamda şirketlere ait bilgileri içinde barındıran veri tabanlarının ihtiyaç olunan bilgileri sağlar nitelikte düzenlenmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz.-------------------------------------
* Kamu İhale Kurulunun 03.03.2016 tarih ve 2016/UY.I-719 sayılı kararı.