+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası
Şu an Kamu İhale Mevzuatı kategorisindeki SGK Açısından Hangi Şartlarda Borcu Yoktur Yazısı Alınır isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  SGK Açısından Hangi Şartlarda Borcu Yoktur Yazısı Alınır

  Makale Lebibyalkın mevzuat dergisinden alınmıştır.

  MDERGI/8789A.039
  (Ağustos 2015 Sayı 140)


  HANGİ ŞARTLARDA BORCU YOKTUR YAZISI ALINIR VE BORÇ SORGULAMASI
  DIŞINDA KALAN İSTİSNALAR

  Coşkun BİLGİN
  Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü

  Özet


  4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu"nun 1 "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10'uncu maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde, Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında kalacağı açıkça belirtilmiştir. Borcu yoktur yazısı alabilmek için SGK'ya kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmamasının yanı sıra bazı limitler dahilinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunsa dahi bu yazı alınabilmektedir.


  Anahtar Kelimeler: SGK, SPEAK, borcu yoktur, ilişiksizlik belgesi.


  1. Giriş


  5510 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince çalıştırılan sigortalılarla ilgili sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve asıl ve feri borçlar prim borcu kapsamında değerlendirilmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere belirli limit dahilinde borcu olan işverenlere de borcu yoktur yazısı verilmektedir. Borcu yoktur yazıları "Borcu Yoktur Yazısı Verilmesine İlişkin Talep Formu" ile SGK'ya başvurularak alınabileceği gibi e borcu yoktur uygulamasından da temin edilebilmektedir. Bu çalışmamızda borcu yoktur yazısına esas borçlar, statülere göre borcu yoktur yazıları, işverenin/sigortalının borcu olmasına rağmen borcu yoktur yazısı alabildiği istisna haller ve limitler ve ilişiksizlik belgeleri üzerinde bilgiler aktarılmaya çalışılacaktır.
  2.Kamu İhale Kanunu'na Göre Düzenlenecek Borcu Yoktur Yazıları
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10. maddesinde sosyal güvenlik prim borcu olan kişilerin/işverenlerin ihaleye katılamayacağı açıkça belirtilmiştir.5615 sayılı Kanun 2 ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa eklenen ve "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 3 ile yapılan düzenlemeler ile Türkiye'de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu"nun kapsamı ve tutarının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirleneceği, "Türkiye'de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu"nun değerlendirilmesinde, hangi borçların kesinleşmiş prim borcu olarak kabul edileceği, hangilerinin kabul edilmeyeceği, belirtilmiştir.
  2.1. Borcu Yoktur Yazılarında Dikkate Alınan Prim Borçları Nelerdir?
  Tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş prim borcu kabul edilirken, prim borcuna karşı dava açılmış ise dava sürecinde söz konusu borçla ilgili takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar verilmemiş ise bu borçlar da kesinleşmiş prim borcu olarak kabul edilmektedir. Eğer prim borçları ile ilgili 6183 sayılı Kanuna 4 göre tahsil yoluna gidilmiş ve bu işleme karşı dava açılmış ise dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmuyor ise bu borçlar da kesinleşmiş prim borcu kabul edilmektedir. SGK'ya borcu bulunan işveren veya sigortalılar, bu borçlarını taksitlendirmiş ise taksitlendirme bozulmadığı sürece kesinleşmiş prim borcu olarak kabul edilmemektedir.
  Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile ihalelere katılmak üzere borcu yoktur belgesi isteyen tüzel kişi işveren ise asgari ücretin yarısı tutarına, gerçek kişi işveren ise asgari ücretin 1/12 si tutarına kadar borçları olsa dahi borcu yoktur belgesi alabilmektedir. 5
  2.2. Borcu Yoktur Yazısı Alınması İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
  Yukarıda da belirttiğimiz üzere SGK'ya borcu bulunan işveren veya sigortalılar, bu borçlarını taksitlendirmiş ise taksitlendirme bozulmadığı sürece taksitlendirilen borç tutarı da belirtilmek suretiyle ve ödeme yükümlülüğünün düzenli yerine getirildiğinin de belirtildiği "Borcu Yoktur" yazısı alabilmektedirler.
  Ticari şirketler ile bu şirkete ortak olan kişiler ayrı ayrı kişiliğe sahip olduklarından ortaklarının şahıslarına ait işyerlerinden SGK'ya borcu bulunması ortağı olduğu ticari şirketi bağlamamaktadır. Yani ortakları ortak oldukları ticari şirketin borcu bulunmuyorsa ticari şirket için SGK'dan borcu yoktur yazısı alınabilmektedir. Tersi durumda ise yani ortağı olduğu şirketin borcu bulunuyor, kendine ait işyerinin borcu bulunmuyor ortaklığından dolayı şirketin borcundan Kuruma karşı sorumluluğu olmasından ötürü kendi işyeri ile ilgili SGK'dan borcu yoktur yazısı alınamamaktadır.
  Alt işveren, işverene ait işyerlerinin bölüm veya eklentilerinden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştırılması halinde bu durumda kendi adlarına işyeri dosyası açılmadığından ödenmeyen prim borçları bulunması halinde bu borç/borçlar ile ilgili olarak kendileri ile birlikte asıl işveren de sorumlu bulunduğundan alt işverenlerin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçları ödenmedikçe, kendilerine ve asıl işverenlerine borcu yoktur yazısı verilmemektedir. Asıl işverenin birden fazla alt işvereni olması ve alt işverenlerden bazılarının borçlu, bazılarının ise borcu olmadığı durumlarda, borçlu olmayan alt işverenin borcu yoktur yazısı istemesi halinde kendisine borcu yoktur yazısı verilmekte asıl işverene ve borçlu alt işverenlere verilmemektedir.
  2.3. Borcu Yoktur Yazılarını Talep Edenlerin ve Çalıştırdıkları Kişilerin Statülerine Göre Şartlar
  Talep edenin durumu ve çalıştırdığı sigortalıların statüleri borcu yoktur yazısı alınmasındaki şartları değiştirmektedir. Bunları başlıklar halinde incelemek gerekirse;
  2.3.1. Kişinin Tüzel Kişilik ve Sadece Kanunun 4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşveren Olması:
  Borcu yoktur yazısı talep eden işveren tüzel kişi ise ve işyerinde sadece 4/1a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştırıyor ise ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde borç aslı ve buna bağlı borçların toplamı (muaccel hale gelmiş sigorta primi, SGDP, işsizlik sigortası primi borçları, Gecikme Cezası, Gecikme Zammı, donmuş Gecikme Zammı ile diğer fer'ileri) (alt işveren borçları hariç) sigorta primine esas aylık kazancın (SPEAK) üst sınırının 3 katını aşmaması halinde, alt işveren borçlarının ise sigorta primine esas aylık kazancın (SPEAK) üst sınırının 6 katını geçmemesi halinde 4734 sayılı Kanunun 10'uncu maddesine göre borcu yoktur yazısı alabilmektedir.
  Buradaki alt işverenden kasıt asıl işverenin tüm alt işverenleri olup, borç toplamında tüm alt işverenin borçları esas alınmaktadır.
  2.3.2. Kişinin Tüzel Kişilik ve 4/1a ve 4/1c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşveren Olması:
  Bu kapsamda sigortalı çalıştıran işveren SGK'dan borcu yoktur yazısı alabilmesi için ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde yapılan borç sorgulaması sonucunda 4/1a (SSK) kapsamındaki sigortalılarla ilgili olarak, kendi borçları için (aracı borçları hariç) SPEAK (sigorta primine esas aylık kazanç) üst sınırının 3 katını, (varsa aracıları için 6 katını) aşmayan sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer'ileri toplamından oluşan borçları 4/1c kapsamında sigortalı çalıştırılan işyerlerinde ise yine yukarıda sayılan borçların SPEAK üstü sınırının 3 katını aşmaması gerekmektedir.
  2.3.3. Kişinin 4/1b Kapsamında Sigortalı Olan Gerçek Kişi Ve Aynı Zamanda 4/1a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi İşveren Olması:
  Bu durumdaki işverenlerin borcu yoktur yazısı alabilmesi için 4/1a kapsamında çalıştırmış olduğu sigortalılardan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçları (muaccel hale gelmiş sigorta primi, SGDP, işsizlik sigortası primi borçları, Gecikme Cezası, Gecikme Zammı, donmuş Gecikme Zammı ile diğer fer'ileri) ve 4/1b kapsamındaki kendi sigortalılığından dolayı Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçları ile bunların fer'ileri bulunmaması veya bulunması halinde 4/1a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştırmış olduğu işyerlerinde sosyal güvenlik prim borçlarının sigorta primine esas aylık kazancın (SPEAK) üst sınırının 3 katını aşmaması, alt işveren borçlarının ise sigorta primine esas aylık kazancın (SPEAK) üst sınırının 6 katını geçmemesi, işverenin kendi sigortalılığından (4/1b) kaynaklanan borcunun bulunması halinde ise bu borçların sigorta primine esas aylık kazancın (SPEAK) üst sınırının 3 katını aşmaması gerekmektedir. Borç tutarları hem 4/1a yönünden hem de 4/1b yönünden ayrı ayrı değerlendirilmektedir.
  2.3.4. Kişinin Gerçek Kişi ve 4/1a Kapsamında Sigortalı Olması:
  Bu durumdaki işverenlere SGK tarafından borcu yoktur yazısı verilirken ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığının tespitinde, hem 4/1b kapsamındaki kendi sigortalılıklarından hem de üst düzey yöneticisi ve/veya ortağı olduğu şirketin çalıştırdığı 4/1a kapsamındaki sigortalılarından kaynaklanan sosyal güvenlik prim borcunun olup olmadığına bakılmaktadır.
  Gerçek kişi ister hem 4/1a kapsamında şirketin üst düzey yöneticisi/ortağı ve 4/1b kapsamında sigortalı, isterse sadece 4/1a kapsamında sigortalı çalıştıran bir şirketin üst düzey yöneticisi/ortağı olsun ihale tarihi itibariyle Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması halinde SGK'dan borcu yoktur yazısı alabilmektedirler.
  İhale tarihi itibariyle kendi sigortalılığından dolayı sigorta primine esas aylık kazancın (SPEAK) alt sınırının 3 katını aşmayan ve kanunun 4/1b kapsamındaki sigortalılığından kaynaklanan sosyal güvenlik prim borçları ile bunların fer'ileri borçlarının toplamı, sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmaması halinde yine borcu yoktur yazısı alınabilecektir.
  Ayrıca sigorta primine esas aylık kazancın (SPEAK) üst sınırının 3 katını aşmayan (varsa aracı borçları için sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 6 katını aşmayan) sosyal güvenlik prim borçları (muaccel hale gelmiş sigorta primi, SGDP, işsizlik sigortası primi borçları, Gecikme Cezası, Gecikme Zammı, donmuş Gecikme Zammı ile diğer fer'ileri) için talep sahibi kişiye ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı alabilmektedir.
  3.Ortak Girişimlerinde Borcu Yoktur Yazıları
  4734 sayılı Kanunun 14'üncü maddesine göre ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak oluşturulabilmektedir.
  İhalelere katılmak üzere borcu yoktur yazısı talep eden işverenlerin, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı tespit edilirken işverenlerin gerçek veya tüzel kişilerle birlikte oluşturdukları iş ortaklığından dolayı da borcunun bulunup bulunmadığına da bakılmaktadır. Bu nedenle borcu yoktur talep eden işverenlerin kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak veya üst düzey yönetici ya da aracısı oldukları işyerlerinden dolayı ihale tarihi itibariyle SGK'ya kesinleşmiş prim borçlarının bulunmamasına rağmen, ortak olduğu iş ortaklığını belirlenen limitlerin üzerinde borcu bulunması halinde borcu yoktur yazısı alamamaktadır. Ancak konsorsiyum yüklenicilerinin her birine ayrı ayrı istihkak ödenmesi, bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması ve yüklenicilerin her biri adına işyeri tescili yapılmış olması halinde, konsorsiyumu oluşturan üstleniciler birbirinin borcundan sorumlu tutulmamaktadır.
  4.Hak Ediş Ödemeleri İçin İstenilecek Borcu Yoktur Yazıları
  İdarelerin, ihale yoluyla yaptırdıkları işlerden dolayı hak ediş ödemesi yapabilmeleri için, üstlenicilerin, SGK'ya muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer'ilerinden oluşan borçlarının bulunmaması gerektiği bilinmektedir. Bu nedenle idareler hak ediş ödemelerinden önce; hizmet alımları ve yapım işyerleri ile ilgili işverenin merkez adresinin bağlı bulunduğu İl/Merkez Müdürlüğünde işlem gören tüm işyerlerinden dolayı Kuruma muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer'ilerinden oluşan borçlarının bulunup bulunmadığı hususuna bakılmaktadır.
  Hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili olarak yalnızca ihale konusu işe ait işyeri dosyasının, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslim işleri için ilgili işverenin yalnızca merkez adresinin bağlı bulunduğu Ünitede işlem gören devamlı ve geçici nitelikteki tüm işyeri dosyalarının muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer'ilerinden oluşan borçlarının olup olmadığına bakılması suretiyle borcu yoktur yazısı verilmektedir.
  Hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin ihale konusu işin devamlı nitelikteki işyeri sigortalıları ile yapılmış olması halinde, hak edişlerden kesinti yapılmasına esas olmak üzere ihale konusu işin yapıldığı dönemlere bakılmaksızın devamlı nitelikteki işyerinin, tüm borçlarına bakılmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre idareler tarafından yapılan mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ile ilgili ihalelerde ("Açık ihale usulü", "Belli istekliler arasında ihale usulü" ve "Pazarlık usulü") hak ediş ödemesi yapmadan önce, yüklenicinin SGK'ya muaccel hale gelmiş borcun bulunup bulunmadığını sorgulamaktadır.
  5.Teminat İadesi İçin Düzenlenen İlişiksizlik Yazıları
  SGK'dan soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi alınmadığı sürece ihale konusu işle ilgili kesin teminat iadesi yapılmamaktadır. İlişiksizlik belgesinin SGK'dan alınabilmesi için işverenlerin, ihale konusu işle ilgili sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, fark işçilik üzerinden hesaplanan prim, damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve bunlara bağlı diğer kalem borçların bulunmaması gerekmektedir. İhale konusu iş, devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yaptırılmış olması halinde ise, ihale konusu işin başlayıp bitirildiği aralık borç sorgulama dönemi olarak esas alınmakta ve ilişiksizlik belgesi alınabilmesi için işverenin SGK'ya bu tarihler arasında borcunun bulunmaması yeterli olacaktır. İşveren SGK'dan temin edeceği ihale konusu işle ilgili ilişiksizlik belgesini idareye teslim etmemesi halinde idare bu belgeyi kesin teminatın mevzuatına göre kısmen veya tamamen iadesi imkanının başladığı tarihten itibaren onbeş gün içinde SGK'dan yazı ile istemesi gerekmektedir.
  6.Yapı Kullanma İzin Belgesi Alabilmek İçin Düzenlenen İlişiksizlik Yazıları
  Özel nitelikteki inşaat işlerinde iskan alınabilmesi için SGK'dan ilişiksizlik belgesi alınması şarttır. Söz konusu ilişiksizlik belgesinin alınabilmesi için işverenin bu işle ilgili işyeri dosyasından her türlü yükümlülüklerini yerine getirmiş ve bu dosta ile ilgili tüm borçlarının ödenip ödenmediği kontrol edilmektedir. Bu itibarla işyeri dosyasındaki tüm borçların ( sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, İPC, EKP,ÖİV, damga vergisi, varsa KEY ve TTK ile fark işçilik borcu vb.) ve bunlara ilişkin gecikme ceza ve zamlarının ödenmiş olması halinde ilişiksizlik yazısı alınabilmektedir.
  7.Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Almak İçin Düzenlenen Borcu Yoktur Yazıları
  Bilindiği üzere "Onaylanmış Kişi Statü Belgesi" gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren bir statüdür. Onaylanmış kişi statü belgesi onaylanmış kişi statüsü tanınmış kişilerin bu statüyü kazandıklarını belgelendiren bir sertifikadır. 6
  Söz konusu belgenin alınabilmesi için kişinin SGK'ya sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ve çalıştırılan sigortalı sayısının bildirilmesine ilişkin müracaat etmesi gerekir. Müracaatın SGK'ya intikal tarihinde yapılan sorgulamada borç, müracaat tarihi itibariyle yasal verilme süresi geçmiş en son aylık prim hizmet belgesi (APHB) üzerinden sigortalı sayısının tespiti yapılarak çalıştırılan sigortalı sayısı Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine resmi yazı ile bildirilir. Türkiye genelindeki sorgulama sonucu e-Borcu Yoktur Belgesi uygulaması vasıtasıyla da alınması mümkündür. 7
  8.Özel Nitelikteki Diğer İşlerinden Dolayı Borcu Yoktur Yazıları
  Özel nitelikteki diğer işlerden dolayı SGK'dan "borcu yoktur" yazısı talep edilmesi halinde talep tarihine kadar SGK'ya prim belgelerinde kayıtlı muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, aylık sosyal güvenlik destek primi ile idari para cezaları, fark işçilik üzerinden tahakkuk ettirilmiş olan kesinleşmiş prim borcu, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi, tasarrufu teşvik kesintisi ve katkı tutarı, konut edindirme yardımı borcu ve bunlara ilişkin gecikme cezası ile zammı ve varsa faizleri, borç kapsamına dahil edilmektedir. Muaccel olmamış borçlar ise sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmemektedir. Bu tür yazılar ihalelere girmek için kullanılamayacağından verilen borcu yoktur yazılarında bu şerh konulmaktadır.
  9.Sonuç
  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulamasına göre işverenlerin ihalelere katılabilmelerinin şartlarından biri de, SGK'dan alınan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair yazı yani borcu yoktur yazısıdır. Daha önce SGK Müdürlüklerinden temin edilen borcu yoktur yazıları artık e- borcu yoktur programlarından da işverenler tarafından kolaylıkla temin edilebilmekte ve bu durum hem iş hem de zaman kaybının önüne geçmektedir. Bu nedenle işverenlerin SGK İl/Merkez Müdürlüklerindeki Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servislerinden (İşveren Servisleri) e borcu yoktur şifresi alması gerekmektedir. Bu yazımızda SGK'dan alınan borcu yoktur yazılarının çeşitleri ve alınma şartları ile ilişiksizlik belgeleri hakkında bilgi aktarılmaya çalıştık.
  Kaynakça
  -T.C Yasalar (22 Ocak 2002). Kamu İhale Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (24648 Sayılı)
  -T.C Yasalar (04 Nisan2007). Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (26483 Sayılı)
  -T.C Yasalar (28 Temmuz 1953). Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete. (8469 Sayılı)
  -Kamu İhale Kurumu (14 Ağustos 2007). Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ankara: Resmi Gazete (26613)

  -SGK Prim Tahsilat Daire Başkanlığı'nın 04 Ağustos 2008 tarih 2008-74 sayılı Genelgesi
  -http://dogukaradeniz.gtb.gov.tr/gumrukte-uzlasma/onaylanmis-kisi-statusu
  ----------o----------

  1. (1) 22⁄1⁄2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


   ^
  2. (2) 04⁄4⁄2007 tarihli ve 26483 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun".
   ^
  3. (3) 14⁄8⁄2007 tarihli ve 26613 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

   ^
  4. (4) 28⁄7⁄1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun".

   ^
  5. (5) 14⁄8⁄2007 tarihli ve 26613 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ".

   ^
  6. (6) http:⁄⁄dogukaradeniz.gtb.gov.tr⁄gumrukte-uzlasma⁄onaylanmis-kisi-statusu
   ^
  7. (7) SGK Prim Tahsilat Daire Başkanlığı'nın 04⁄8⁄2008 tarihli ve 2008-74 sayılı Genelgesi.
   ^

  Konu Ferruh Atalay tarafından (03 Ağustos 2015 Saat 17:03 ) değiştirilmiştir.

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Belediyeler Açısından PERBİS Düzenlemesi
  By Ferruh Atalay in forum Kararlar & Evlendirme vb. Konular
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07 Ekim 2015, 11:32
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01 Temmuz 2015, 12:40
 3. İhalelere Katılımda Aranacak Sosyal Güvenlik Borcu Tutarları
  By Ferruh Atalay in forum Kamu İhale Mevzuatı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17 Temmuz 2014, 04:05
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25 Nisan 2014, 02:47
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02 Ocak 2014, 21:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0