+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
Like Tree1Beğeni
 • 1 Post By Ferruh Atalay
Şu an Kamu İhale Mevzuatı kategorisindeki Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde Kıdem Tazminatı Üzerine Bir Makale isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  926

  Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde Kıdem Tazminatı Üzerine Bir Makale

  Makale Lebib Yalkın Mevzuat Dergisinden alıntıdır.  PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE KIDEM

  TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ: YENİ BİR DÖNEM


  Dr. Bülent BÜBER
  Danışman – Toprak Mahsulleri Ofisi
  Özet

  Bu makalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi konusu incelenecektir. Bu çerçevede 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hakkında bilgi verilecek olup uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında görüşlerimiz aktarılacaktır.

  Anahtar Kelimeler: Alt işveren, hizmet ihalesi, işçi, Kamu İhale Kanunu, kıdem tazminatı.

  1. Giriş

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerce, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri gerçekleştirilmektedir. Temizlik, özel güvenlik, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletilmesi, sayaç okuma ve kesme-açma, yönetim destek hizmetleri ilk akla gelen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihaleleridir.

  Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun ile hizmet alımı ihalelerini etkileyen önemli değişiklikler yapılmıştır. Personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetlerin Bakanlar Kurulunca belirlenmesi; "taşeron işçilerinin" kıdem tazminatlarının idarelerce üstlenilmesi; toplu iş görüşmeleri çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal hakların fiyat farkı olarak yükleniciye ödenmesi konusunda köklü yenilikler getirilmiştir.

  4857 sayılı İş Kanunu'nun 112'nci maddesine eklenen fıkralar ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işlerinde istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda sorumluluğun idarelerde olduğu hüküm altına alınmıştır.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik 8/2/ 2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Anılan Yönetmelik, 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesini düzenlemektedir. Kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin hesaplanması; alt işveren ile işçilerden istenecek belgeler; kıdem tazminat tutarlarının tahsil ve ödeme işlemleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Yönetmelik'te hüküm altına alınmıştır.

  Kıdem tazminatı, 8/6/1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu ile iş hukukumuza girmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu'nun kıdem tazminatını düzenleyen 14'üncü maddesi halen yürürlükte bulunmaktadır.

  2. Hizmet İhaleleri

  4734 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinde hizmet, "Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetler" olarak tanımlanmaktadır.


  Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 4'üncü maddesinde iş, "Yükleniciye ihale edilen ve artışlar dahil sözleşme kapsamında gerçekleştirilen; sürekli (belli dönemler itibariyle tekrarlanmak suretiyle ifa edilen) nitelikteki hizmetler veya belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak (bir defada ) ortaya çıkarılan hizmetler" olarak tanımlanmaktadır.

  6552 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklikle bent üç alt bent halinde yeniden düzenlenmiştir. Anılan bentte bir taraftan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında uyulması zorunlu hususlar düzenlenirken diğer taraftan bu hizmetler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

  • İdarelerce istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde, personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilecektir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türleri, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecektir. Bakanlar Kurulu, ihale yoluyla gördürülebilecek yardımcı hizmetlere ilişkin belirlemeyi her bir idare için ayrı ayrı yapabileceği gibi genel bir belirleme de yapabilecektir.

  • İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuat ile 4857 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümündeki hizmetler, idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirmesi hâlinde ihale edilebilecektir.

  • 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin üçüncü alt bendinde ise daha önce yer alan hüküm korunmuş ve danışmanlık hizmet alım ihalesi gerçekleştirmek için istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartının aranmayacağı ifade edilmiştir.


  Kamu İhale Genel Tebliği'nin 78.1'inci maddesinde, "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetler" olarak tanımlanmaktadır. 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan düzenleme sonrası personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ifadesinin değiştirilmesinde yarar bulunmaktadır.

  Yukarıda belirttiğimiz personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlere ilave olarak belediyeler veya kamu iktisadi teşebbüslerince yaygın olarak gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri şunlardır:

  • Mühendis ve mimar gibi teknik personelin istihdamına yönelik hizmet alımı ihaleleri,

  • Otobüs ve iş makineleri ile hizmet araçlarının kullanılması amacıyla şoför istihdamını sağlayan hizmet alımı ihaleleri,

  • Zabıta destek hizmetleri adıyla gerçekleştirilen personel istihdam ağırlıklı hizmet alımı ihaleleri,

  • İtfaiye destek hizmetleri adıyla gerçekleştirilen personel istihdam ağırlıklı hizmet alımı ihaleleri.

  Kamu İhale Genel Tebliği'nde, malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetlerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyeceği ifade edilmiştir. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan (danışmanlık hizmetleri hariç olmak üzere) ancak ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlendiği ihalelerde bu işçilerin de kıdem tazminatlarının idare tarafından ödenmesi gerektiği görüşündeyiz.


  Ülkemizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif edilen fiyatların işçilik ücretlerini karşılamayacak ölçüde aşırı düşük olması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.

  Kamu İhale Kurumu Kamu İhale Genel Tebliği'nde teklif fiyata dâhil olan masraflar konusunda düzenlemeler yapmıştır.

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, aşırı düşük/ihale dokümanına uygun olmayan teklif kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılmıştır.

  İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem ve ihbar tazminatları, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri ile bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden %4 oranında hesaplanan tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler olarak öngörülmüştür.

  Tebliğin 78.30'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "kıdem ve ihbar tazminatları," ibaresi 11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

  3. Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesine İlişkin Temel İlkeler

  Kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin son alt işverenle yapmış olduğu iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermesi gerekmektedir. Kıdem tazminatının hesabında, daha önce kıdem tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmayacaktır.

  Bir başka ifadeyle, aynı kıdem süresi için birden fazla kıdem tazminatı ödenmesi söz konusu değildir. Kıdem tazminatının ödemesinde, işçinin almakta olduğu en son ücreti ile ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve parayla ölçülmesi mümkün iş sözleşmesi ve Kanundan doğan menfaatler de dikkate alınır.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4857 sayılı Kanun'un 120'nci maddesi ile 1475 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesi hükümleri uygulanacaktır.

  Kamu kurum veya kuruluşları, 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan her bir ihale için ihale dokümanı ve ihale sözleşmesiyle birlikte bu ihale kapsamında çalışan her bir işçinin nüfus bilgilerini, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerini ve nedenini, çalışma sürelerini, ücret ve diğer mali haklarını, yıllık izin kullanımına dair bilgilerini ve sigorta kayıtlarını içeren bir özlük dosyası oluşturacaktır.

  Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalesi gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınacaktır.


  Yönetmelik'te kıdem tazminatı ödemelerinin üç kategoride sınıflandırıldığını söyleyebiliriz:

  • Aynı veya farklı alt yüklenicilerce aynı kamu kurum veya kuruluşunda istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi,

  • Aynı alt yüklenici tarafından farklı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi,

  • Kamu kurum ve kuruluşlarından sonra özel sektörde çalışmaya devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi.

  Kamu örgütlerince gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı kimi hizmetlerde istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatının anılan Yönetmelik kapsamında ödenmesi imkânı bulunmamaktadır. Yönetmelik kapsamında kıdem tazminat ödenmesinin gerçekleştirilemeyeceği işler şunlardır:

  • Yönetmeliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde kamu kurum ve kuruluşu, "4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan idare" olarak tanımlanmıştır. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ya da Kalkınma Ajansları gibi 4734 sayılı Kanun'a tabi olmayan idarelerce gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarının anılan Yönetmelik kapsamında idarelerce ödenmesi söz konusu değildir.

  • Kamu iktisadi teşebbüsleri veya yerel yönetimlere ait şirketlerce 4734 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında istisnalar çerçevesinde gerçekleştirilen hizmet alımı ihalelerinde çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları da Yönetmelik kapsamında ödenemez.

  • İdarelerce doğrudan temin yöntemiyle alımı gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işlerinde istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarının Yönetmelik kapsamında ödenmesi mümkün değildir.

  • Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere Yönetmelik kapsamında kıdem tazminatı ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.


  • 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin üçüncü alt bendi kapsamında gerçekleştirilen danışmanlık hizmet alımları kapsamında istihdam edilen personelin kıdem tazminatının Yönetmelik kapsamında ödenmesinin mümkün olmadığı görüşündeyiz.


  • 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen mal alımı ve yapım işleri ihalelerinde istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarının da Yönetmelik çerçevesinde ödenmesi mümkün değildir.  4.Aynı Kamu Kurum veya Kuruluşunda İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi

  Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bu hizmetler kapsamında çalışılan sürelere ilişkin kıdem tazminatları, ilgili idare tarafından ödenir.  5.Farklı Kamu Kurum veya Kuruluşunda İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi

  Aynı alt işveren tarafından aynı iş sözleşmesine tâbi olarak farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit olunur.

  Farklı kamu kurum veya kuruluşlarda farklı alt işverenlerce çalıştırılan işçilerin önceki kuruluş ya da kuruluşlarda geçen hizmet sürelerine ilişkin kıdem tazminatlarının Yönetmelik kapsamında ödenmesi söz konusu değildir.  6.Kamu Kurum veya Kuruluşlarından Sonra Özel Sektör İşyerinde Çalışmaya Devam Eden İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi

  Alt işverenle yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermeyen ve alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunanlardan iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında aynı veya farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit olunur.

  Bu işçilerden son alt işverenleriyle yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak kazanacak şekilde sona ermiş olanların tazminatları, çalıştırıldıkları son idare tarafından kendi işyerindeki en son ücretinin, yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak ödenir.

  Ödenen kıdem tazminatı tutarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması halinde, işçinin aradaki farkı işvereninden talep hakkı saklıdır.  7.Ödemeye Esas Belgeler ve Hizmet Cetvelinin Düzenlenmesi

  İş sözleşmesi kıdem tazminatı hak edecek şekilde sona eren işçi veya işçinin ölümü halinde kanuni mirasçıları, kıdem tazminatının ödenmesine yönelik taleplerini içeren başvurularını yazılı olarak yapar. İşçinin iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alınmış olan belge, kıdem tazminatı ödemesini yapan idare tarafından muhafaza edilir.

  Hizmet cetveli, kıdem tazminatı talebinde bulunan işçilerin çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerini gösteren belge olup Yönetmelik ekinde yer almaktadır. Kıdem tazminatı ödemesini yapacak olan idare, işçinin çalıştığını beyan ettiği kamu kurum veya kuruluşlarından işçiye ait hizmet cetvelinin gönderilmesini ister. Cetvel, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile işçinin özlük dosyası esas alınarak düzenlenir. Hizmet cetvelinin ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından herhangi bir nedenle düzenlenememesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

  Kıdem tazminatına hak kazananlar için düzenlenen ödeme belgesine şu belgeler eklenir:

  • İşçinin yazılı talebi,

  • Harcama talimatı,

  • Hizmet cetveli,

  • Kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge.

  İdare, kıdem tazminatını ödeneğin yetip yetmediğine bakmaksızın doğrudan işçinin banka hesabına yatırır. 5018 sayılı Kanun'un (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarında kıdem tazminatı ödemesi tazminatla ilgili olarak açılacak bütçe tertibinden; kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklarınca kıdem tazminatı ödemesi ise hizmet alımı gider kaleminden yapılır.

  Farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi halinde, kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını bu idare/idarelerden tahsil eder. Ancak 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerinde yer alan kamu kurum veya kuruluşları arasında tahsil işlemi yapılmaz.
  8. Sonuç

  4857 sayılı Kanun'un 112'nci maddesine eklenen fıkralar ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işlerinde istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatının ödenmesi konusunda yeni bir döneme girilmiştir. İşçilerin kıdem tazminatlarının idarelerce ödenmesi uygulamada karşılaşılan sorunların azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

  4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan idareler ile anılan Kanun'a tabi olmadan gerçekleştirilen hizmet ihalelerinde de kıdem tazminatının ödenmesi konusunda süreç içerisinde yasal bir düzenleme yapılması uygun olacaktır.

 2. #2
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  926
  Makale Vergi DÜnyası Dergisinden Alıntıdır.
  (Pdf formatından çevirince biraz imla hatası oluyor)  Kamu Taşeron (Alt işveren) işçilerinin Kıdem Tazminatı Alma Şartları
  CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi
  Oz
  Taşeron (alt işveren) işçilerin kıdem tazminatına yönelik sorunlarının giderilmesi için 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ”da kıdem tazminatı konusunda önemli bir düzenleme yapılmış, bu düzenlemenin ne şekilde uygulanacağına ilişkin “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” ise 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Yasal düzenleme 11.09.2014 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve iş sözleşmesi devam eden kamu taşeron (alt işveren) işçilerini kapsamaktadır.
  Anahtar Kelimeler: İş Sözleşmesi — Hizmet Alımı — Kamu Kurum ve Kuruluşları — Taşeron — Alt İşveren — Merkezi Yönetim — Banka Hesabı — Kıdem Tazminatı.  1. GİRİŞ

  Taşeron (alt işveren) işçilerin kıdem tazminatına yö*nelik sorunlarının giderilmesi için 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka*rarnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”da kıdem taz*minatı konusunda önemli bir düzenleme yapılmış, bu düzenlemenin ne şekilde uygulanacağına ilişkin “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırıl*masına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hak*kında Yönetmelik” ise 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
  Yönetmelik, 22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde; kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin hesaplanması, alt işveren ile alt iş*veren işçisinden istenecek belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu kurum veya kuruluşları ara*sındaki hizmet sürelerine tekabül eden tutarların tahsil ve ödeme işlemleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
  Yasal düzenleme 11.09.2014 tarihinden önce çalış*maya başlayan ve iş sözleşmesi devam eden kamu ta*şeron (alt işveren) işçilerini kapsamaktadır.

  1. KIDEM TAZMİNATI

  İşçinin iş sözleşmesinin sona eriş biçimine bağlı olarak ve işçinin çalıştığı süre dikkate alınarak ücret tutarına göre ödenen kıdem tazminatı “İş Hukukuna has, işçinin işini kaybetme olgusuna dayalı, kıdem esası üzerine kurulu özel bir tazminat türü” şeklinde tanımlanabilir.

  1. Kıdem Tazminatı Hak Kazanma Şartları

  İşyerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanması için iş sözleşmesinin aşağıdaki nedenlerle sona ermesi şarttır.

  • İşveren tarafından İş Kanunu’nun, 25/II.madde- sinde gösterilen sebepler dışında işçinin işten çıkarıl*ması.
  • İşçinin İş Kanunu’nun, 24’üncü maddesi uya*rınca işi bırakması.
  • Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla işçinin işten ayrılması.
  • Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla işçinin işi bırakması.
  • Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile işten ayrılması.
  • İşçinin ölümü.
   1. Kıdem Tazminatına Hak Kazanılamayan Haller
    1. En Az 1 Yıl Çalışma  İşçilerin iş sözleşmesi işçi yönünden haklı nedenle sona erse dahi kıdem tazminatı alabilmesi için en az 1 yıl çalışması şarttır. 1 yıldan 1 gün bile eksik çalışma olsa kıdem tazminatına hak kazanamazlar.

  1. Evlilik

  Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini fesih etmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekir. Yazılı talebinde işçi evlendiğini belgeleyecektir, aksi halde kıdem tazminat hakkından yararlanamaz.

  1. Askerlik Belgesi İbrazı

  İş sözleşmesini muvazzaf askerlik hizmeti nede*niyle sona erdiren işçide askere gideceğini belgelemek zorundadır. Aksi halde kıdem tazminat hakkından ya*rarlanamayacaktır.

  1. İşyeri Devri

  İşyerinin devri işverenin yönetim hakkının son aşa*ması olup, işyeri devri çalışma koşullarında değişiklik anlamına da gelmez. İşyeri devri işçiye haklı nedenle fesih hakkı tanımaz.[1] İşyerinin önceleri gerçek kişi ya da kişilerce işletilmesinin ardından şirketleşmeye gidilmesi halinde, bu işlem de bir tür işyeri devridir. Ön*ceki gerçek kişi olan işverenlerin devralan tüzel kişi ortakları olması bu devir ilişkisini ortadan kaldırmayacaktır.[2] İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki iş sözleşmesi sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.

  1. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Son Bulması

  Türk hukukunda yargı kararları ile de açıklandığı üzere iş ilişkilerinde asıl olan belirsiz süreli iş sözleşmeleridir. Belirli bir süre konan sözleşmeler, belirli süreli iş sözleşmeleridir. Belirli süreli iş sözleşmesinin varlığını ileri süren taraf bunu ispat ile yükümlü tutul*muştur. Belirli süreli, diğer ifadeyle geçici çalışmalarda kararlaştırılan sürenin sonunda sözleşme bir fesih işlemine gerek olmaksızın kendiliğinden sona ermekte ve iş sözleşmesi süreli olduğundan ihbar ve kıdem tazminatı hakkı da doğmamaktadır.

  1. İşverenin Haklı Nedenle İşten Çıkarması

  İş Kanunu’nun 25’nci maddesinde ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi belirtilmiştir.

  1. Kıdem Tazminatının Ödenmesi

  İşçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı öde- nir.Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır.
  Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez. Kıdem tazminatının hesaplanması son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur.
  Son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı
  süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret belirlenirken, işçinin son bir yıl içindeki ücret ve diğer haklarının toplanarak 365’ e bölünerek günlük miktarları bulunmalı ve hesaplama buna göre yapılmalıdır.
  İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki iş sözleşmesi sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.

  1. 15 Yıl ve 3600 Prim Günü Dolduran İşçilerin Emekli Olmadan Kıdem Tazminatını Alması

  1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla getirilen düzenleme gereği emeklilik için gereken sigortalılık süresi ile prim gün sayısını doldurup, yaşın dolmasını bekleyen işçiler kıdem tazminatına hak kazanmaktadır.
  Mülga 1475 sayılı İş Kanunu yürürlükte olan 14. maddesine göre kıdem tazminatına hak kazanma koşullarından biriside 4447 sayılı Kanun ile getirilen dü*zenlemedir. 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme gereği “506 sayılı Kanunun 6.maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 8.maddesine göre yaşlılık aylığı bağ*lanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle” yaşlılık aylığı bağlanması için yaş koşulu dışında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşullarını yerine getirenler kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanır.
  4447 sayılı Kanunun 45’ inci maddesi ile getirilen, 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme gereği en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısını doldurup, yaşı bekleyen işçilerinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvurarak İş Kanuna göre kıdem tazminatı alabilir yazısını almaları gerekir. Bu yazıyı işverenine ibraz eden işçi kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir. İşve*rence kıdem tazminatının ödenmemesi halinde işçinin İş Mahkemesine dava açması gerekir.
  Düzenlemenin amacı, prim ödeme ve sigortalılık süresi yönünden emeklilik hakkını kazanmış olsa da, diğer bir ölçüt olan emeklilik yaşını beklemek zorunda olan işçilerin, bundan böyle çalışma olmaksızın işyerinden ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilmelerini sağlamaktır. Şüphesiz işçinin bu ayrılmasından sonra yeniden çalışması gündeme gelebilir ve Anayasal temeli olan çalışma hakkının ortadan kaldırılması beklenmemelidir. Bu itibarla işçinin ilk ayrıldığı anda iradesinin tespiti önem kazanmaktadır.

  1. Evlenen Kadın İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenmesi

  1475 sayılı İş Kanunu’nun, 14’üncü maddesi, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını belirtmiş*tir. 14’üncü madde hükmüne göre “ ...kadının evlen*diği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi... hallerinde işçinin işe başladığı tarih*ten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tu*tarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır”. Yasal düzen*leme çok net, kadın işçi çalıştığı süre ile orantılı kıdem tazminatını alacaktır.
  Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini fesih etmesi ve kıdem tazminatını iş*verenden talep etmesi gerekir. Aksi halde bu haktan yararlanamaz. Kadın işçinin bu haktan yararlanabil*mesi için iş sözleşmesinin devam ediyor olması şarttır. Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirme hakkı sadece kadın işçiye verilmiştir. İşveren ve/veya erkek işçi bu yasal gerekçe ile iş sözleşmesini sona erdiremez. Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden kadın işçiden işveren kanaatimce de ihbar öneli talep edemez.

  1. KAMU TAŞERON (ALT İŞVEREN) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

  Taşeron (alt işveren) işçilerinin en önemli sorunu kıdem tazminatlarını alamamalarıdır. Taşeron işçilerinin kıdem tazminatına hak kazanması ve hak kazandıkları bu tazminatı alamamasının nedenlerinden en önemlisi alt işverenlerin her yıl değişmesi sonucu bu şirketlerde bir yıllık çalışma şartının saylanamamasıdır. Keza, kıdem şartını yerine getirse dahi işçilerin kıdem tazminatları birçok taşeron (alt işveren) tarafından ödenmemekte, herhangi bir uyuşmazlık durumunda ise taşerona ulaşı*lamamakta, birlikte sorumluluk esas alınarak ödemenin tümü asıl işverene bırakılmaktadır. Son yıllarda işçilerin alt işverene hiç başvurmadan doğrudan asıl işverene dava açma yoluna başvurduğu da görülmektedir.
  Taşeron (alt işveren) işçilerin kıdem tazminatına yö*nelik sorunlarının giderilmesi için 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka*rarnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”da kıdem taz-


  minatı konusunda önemli bir düzenleme yapılmış, bu düzenlemenin ne şekilde uygulanacağına ilişkin “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırıl*masına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hak*kında Yönetmelik” ise 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
  Yönetmelik, 22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde; kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin hesaplanması, alt işveren ile alt iş*veren işçisinden istenecek belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu kurum veya kuruluşları ara*sındaki hizmet sürelerine tekabül eden tutarların tahsil ve ödeme işlemleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.Yasal düzenleme 11.09.2014 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve iş sözleşmesi devam eden kamu taşeron (alt işveren) işçilerini kap*samaktadır.

  1. Kıdem Tazminatına Esas Süre

  11.09.2014 tarihinden önce personel çalıştırılma*sına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden kamu taşeron (alt işve*ren) işçilerinin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınacaktır. Kıdem tazminatına esas alınacak sü*renin hesabında;

  1. Aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için;alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakıl*maksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde 4734 sayılı Kanunun 62/1-(e) maddesi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit edilecek,son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem tazminatları, ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir.
  2. Farklı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için;aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak farklı kamu kurum veya kuruluşlarında ça*lıştırılan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süre- leri,4734 sayılı Kanunun 62/1-(e) maddesi kapsamında farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit edilecek, farklı kamu kurum veya kuruluşlarda çalıştı*rılan işçilerden son alt işvereni ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona erenlerin kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecek*tir.
  3. Kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştıktan sonra alt işveren ile yapmış olduğu iş söz*leşmesi sona ermeden alt işveren tarafından kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerleri dışında bir iş*yerinde (özel sektör işyerinde) çalıştırılmaya devam olunanlar için;alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleş*mesi sona ermeyen ve alt işveren tarafından 4734 sa*yılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunanlar*dan iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem tazminatına esas hiz*met süreleri, 4734 sayılı Kanunun 62/1-(e) maddesi kapsamında farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait iş*yerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alı*narak tespit edilecek, bu işçilerden son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş olanların kıdem taz*minatları, çalıştırıldıkları son kamu kurum veya kuru*luşu tarafından kendi işyerindeki en son ücretinin, yıllar itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alı*narak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak ödenecektir.
   1. Hizmet Cetveli


  Kıdem tazminatı talebinde bulunan ve iş sözleş*mesi kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olan işçinin kıdem tazminatına esas toplam süresi, 4734 sayılı Kanunun 62/1-(e) maddesi uyarınca yapı*lan ihaleler kapsamında çalışmasının bulunduğu kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenmiş olan hizmet cetvelleri esas alınarak tespit edilecektir. Ödemeyi ya*pacak olan ilgili kamu kurum veya kuruluşu, işçinin çalıştığını beyan ettiği kamu kurum veya kuruluşların*dan düzenlenecek hizmet cetvelinin gönderilmesini ister. Hizmet cetvelinin kamu kurum veya kuruluşu ta*rafından herhangi bir nedenle düzenlenememesi ha*linde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

  1. İhale Dokümanı ve Özlük Dosyaları

  Kamu kurum veya kuruluşları, yapılan her bir ihale için, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile birlikte bu ihale kapsamında çalışan her bir işçinin nüfus bilgile*rini, işe başlama ve işten ayrılma tarihlerini ve nede*nini, çalışma sürelerini, ücret ve diğer mali haklarını, yıllık izin kullanımına dair bilgilerini ve sigorta kayıt*larını içeren bir özlük dosyası oluşturacaktır. Kıdem tazminatı talebinde bulunan işçinin hizmet cetveli, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile özlük dosyası esas alınarak düzenlenecektir.  1. İşçinin Kıdem Tazminatı İçin İlgili Kamu Kuruluşuna Başvurusu

  Kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunan işçi*lerin veya ölümü halinde kanuni mirasçılarının, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna banka hesap/IBAN numarasıyla birlikte yazılı olarak başvuruda bulun*ması ve çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarının lis*tesi ile iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgeyi eklemesi zorunludur. İş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdi*ğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgenin alt işveren tarafından düzenlenmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınacak, düzenlenen belgede yer alan bilgilere ilişkin uyuşmazlık duru*munda mahkemece verilecek karara göre işlem yapı*lacaktır.

  1. Kıdem Tazminat Ödemesinin İşçinin Banka Hesabına Yatması

  Kıdem tazminatı işçinin son çalıştırıldığı kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecek ve ödeme doğrudan işçinin banka hesabına yapılacaktır. Yapılacak kıdem tazminatı ödemesinde işçinin almakta olduğu en son ücreti ile ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün iş sözleşmesi ve kanundan doğan menfaatler de dikkate alınacaktır.
  Kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştıktan sonra alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleş*mesi sona ermeden alt işveren tarafından kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerleri dışında bir işyerinde (özel sektör işyerinde) çalıştırılmaya devam olunan iş*çilerin kamu kurum veya kuruluşlarında geçen çalışma süresine ilişkin kıdem tazminat ödemesinde ise işçinin son çalıştığı kamu kurum veya kuruluşundaki en son ücretinin asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı esas alınacaktır.
  Ödenen kıdem tazminatı tutarının işçinin iş sözleş*mesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden hesapla*nacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması halinde işçi aradaki farkı işverenden talep edebilecektir.
  3. SONUÇ
  6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Ka*nunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihten önce iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere kıdem tazminatı ödenmeyecektir. 11.09.2014 tarihinden önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınacaktır.
  Kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılacak olan kıdem tazminatı ödemeleri, doğrudan işçinin banka hesabına yapılacaktır.
  Kıdem tazminatının hesabında, daha önce kıdem tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmayacaktır.Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmeyecektir. Aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar ve farklı kamu kurum veya kuruluşunda ça*lışanlar için yapılacak kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin almakta olduğu en son ücreti ile ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi müm*kün iş sözleşmesi ve kanundan doğan menfaatler de esas alınacaktır.
  Kamu kurum veya kuruluşlarından sonra özel sek*tör işyerinde çalışmaya devam edenler için yapılacak kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin son çalıştığı kamu kurum veya kuruluşundaki en son ücretinin as*gari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı esas alınacaktır. Ödenen kıdem tazminatı tu*tarının, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması halinde, işçinin aradaki farkı işvereninden talep hakkı saklıdır.
  Yasal düzenleme 11.09.2014 tarihinden önce çalış*maya başlayan ve iş sözleşmesi devam eden kamu ta*şeron (alt işveren) işçilerini kapsamaktadır.
  KAYNAKÇA

  • ÖZDEMİR, Cumhur Sinan, Soru-Cevap ve İçti- hatlı İş Kanunu Rehberi, Ankara, Adalet Yayınevi, 2015
  • ÖZDEMİR, Cumhur Sinan,Yargıtay Karar İçti- hatlı ve Açıklamalı İş Kanunu, Ankara, Maliye Postası Yayınları,2012
  • ÖZDEMİR, Cumhur Sinan, Açıklamalı ve İçti- hatlı İş Mevuzatı Rehberi, İstanbul, Maliye Hesap Uz*manları Derneği Yayınları,2011
  • ÖZDEMİR, Cumhur Sinan, İş Kanunu İşveren ve İşçi Rehberi, Ankara, Adalet Yayınevi, 2010
  • ÖZDEMİR, Cumhur Sinan,Yargıtay Kararları ile Açıklamalı Güncellenmiş İş Kanunu, Ankara,Yakla- şım Yayınları,2009
  • Yargıtay Kararı (9.HD-E:2008/21645-K:2007/ 20491 -T:22.07.2008)
  • Yargıtay Kararı (9.HD-E:2008/28944-K:2008/ 29715-T: 27.10.2008)  [1] Yargıtay 9.HD-E:2008/28944-K:2008/29715-T:27.10.2008

  [2] Yargıtay 9.HD-E:2008/21645-K:2007/20491-T:22.07.2008

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30 Kasım 2015, 15:02
 2. Asgari Ücretin 1300 TL Olması Halinde Personel Hizmet Alımı Maliyeti
  By Ferruh Atalay in forum Kamu İhale Mevzuatı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16 Kasım 2015, 09:49
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05 Eylül 2015, 14:31
 4. Kıdem Tazminatı Hesabı
  By Ferruh Atalay in forum İşçi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11 Mart 2014, 00:44
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23 Ocak 2014, 22:34

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0