Makale "Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi"'nden alınmıştır.


KİŞİ EMEKLİ OLDUĞU KURUM İHALESİNE KATILABİLİR Mİ ?
Ömer KÖSE
Maliye Bakanlığı Denetim Elemanı

Özet

Kamu kurumlarınca düzenlenen ihalelere, herkesin eşit şartlarda katılabilmesi ve ihalede rekabet ortamının sağlanması, ihale mevzuatının temel şartları arasında yer almaktadır. Bu prensiplerin uygulaması ihalenin sağlıklı olarak sonuçlandırılması bakımından önem taşımakla beraber; herkesin ihaleye eşit bir şekilde katılması prensibinin bazı istisnaları bulunmaktadır. Bu istisnalardan biri, kamu kurumunda çalışan bir kişi, emekli olmadan önceki son iki yılda çalıştığı kurumların açtığı ihalelere bu kişiler üç yıl süre ile katılamayacaktır.

Bu çalışmada, bu kurala ilişkin uygulama üzerinde durulacak ve konu Kamu ihale Kurulunca verilen bir kararla örneklendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: İhalede rekabet ilkesi, ihalelere eşit katılım ilkesi, ihaleye katılamayacak olanlar, kamu görevinden ayrılanlar.1. Giriş

Kamu kurumlarınca açılan ihalelerde, belli ilkeler mevcuttur. Bu ilkelerin başında, ihalenin objektif bir şekilde gerçekleştirilmesi; rekabet ortamanın sağlanması, ihaleye maksimum katılımın sağlanması ile ihaleye katılanların eşit şartlarda mücadele etmesi gelmektedir.

Bu ilkeleri sarsacak uygulamalar ise ihale mevzuatı ve diğer mevzuat tarafından yasaklanmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere kamu ihalelerinde temel olan, ihaleye katılanların eşit şartlarda yarışmasını sağlamak ve ihalede rekabet ortamının tam olarak sağlanması hedefini gerçekleştirmektir.

İhaleye katılanların şartlarının eşit olmaması durumu çeşitli şekillede olabilmektedir.

Bunlardan biri de, "kamu kurumunda çalışan personelin, bu kurumdan ayrılması halinde, belli bir süre ile bu kurum tarafından açılan ihalelere katılamaması" şeklindeki düzenlemedir.

Bu makalede kişinin ayrıldığı kurum tarafından açılan ihalelere katılmaması konusu işlenecek ve konu Kamu İhale Kurulunca verilen bir kararla örneklendirilecektir.2. Yasal ve İdari Düzenleme

2531 sayılı Kamu Görevinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun'un "Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde;

"Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hâzinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olanlar hakkında uygulanır." hükmü,

Aynı Kanun'un "Yasak ve süresi" başlıklı 2'nci maddesinde ise; "Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır." hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 17.7.3'üncü maddesinde;

"... 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun "Yasak ve Süresi" başlıklı 2'nci maddesinde;

"Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır." hükmü yer almaktadır.

Bu maddede getirilmiş olan yasaklama kapsamında sayılmanın ana koşulu, alınacak görev ve işin, girişilecek taahhüdün ya da yapılacak komisyonculuk veya temsilciliğin daha önce hizmetinde bulunulan daire, idare, kurum ve kuruluşa "karşı" doğrudan doğruya veya dolaylı bir görev ve iş, taahhüt, komisyonculuk veya temsilcilik niteliğinde bulunmasıdır. Ancak bu faaliyetin ilgilinin daha önceki görev ve faaliyet alanı ile ilgili olması gereklidir.

Dolayısıyla, anılan Kanun kapsamında belirtilen görevlerinden ayrıldıktan sonra özel sektörde faaliyet gösteren kamu görevlileri, Kanunun 2'nci maddesinde belirtilen süre boyunca, yine maddede belirtilen faaliyetlerde bulunamayacaklardır.

Ancak bu kişilerin, özel sektörde istekli sıfatını taşıyabilecek bir işletmede personel olarak istihdam edilmesi ve bu işletmenin de personelinin ayrıldığı daire, kurum ve kuruluşun ihalesine girmesi durumunda, anılan personelin, çalışmakta olduğu işletmede bir ortaklığının ya da sermaye bağının bulunmaması durumunda, söz konusu faaliyetin 2531 sayılı Kanunun 2'nci maddesinde belirtilen "doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alma, taahhüde girme, komisyonculuk ve temsilcilik yapma" olarak sayılmaması gerekmektedir.

Ancak, 6359 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "idarelerce veya mahkeme kararıyla" ibaresi eklenmiş olduğundan, bu Kanun değişikliği sonucunda, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun sebebiyle ihaleye katılamayacak olanlar söz konusu bent kapsamından çıkarılmıştır.

Bununla birlikte, 2531 sayılı Kanundan doğan yasaklamanın sürmesi sebebiyle, bu durumda olanların kendisi ya da bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılmaları mümkün bulunmadığından 2531 sayılı Kanun kapsamında bulunan aday veya istekli durumunda olanların, 2531 sayılı Kanunda belirtilen yasağa rağmen ihaleye katılmış olması halinde, bu durumda olan isteklilerin;

a) Değerlendirme dışı bırakılması,

b) Ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmemesi ve

c) İdarece haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir." açıklaması yer almaktadır.

Bu açıklamalara göre kamu kurumunda çalışan ve bu kurumdan ayrılan bir kişi;

- Ayrıldığı (emeklilik vs. ayrılamalar) tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı,

- Ayrıldığı tarihinden başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacaktır.

- Bu durumun istisnası; personelin, çalışmakta olduğu işletmede bir ortaklığının ya da sermaye paydaşlığının bulunmaması durumudur.

Bu durum "doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alma, taahhüde girme, komisyonculuk ve temsilcilik yapma" olarak sayılmaması gerekmekte olup, bu kişilerin çalıştığı firmalar, kamu kurumlarınca açılan ihalelere katılabilecektir.3. Örnek Olay


Konunun daha iyi anlaşılması noktasında, Kamu İhale Kurulunca verilen bir karar örnek olarak aşağıda sunulmuştur.

"İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, "..... Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş." tarafından 31.05.2016 tarihinde yapılan "Avrupa Yakası Ana Ulaşım Yollarında Geometrik Düzenleme (UTK) Bakım, Onarım ve Yapım" İşi Kapsamında "1 Bölge 4 Grup İşi''" işinin M..Ü. uhdesinde bırakıldığı, söz konusu işin "İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş." ile 15.04.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü" tarafından 19.03.2015 tarihinde yapılan 2015/10521 ihale kayıt numaralı "Avrupa Yakası Ana Ulaşım Yollarında Geometrik Düzenleme (UTK) Bakım, Onarım ve Yapım İşi" ihalesinin bir parçası olduğu, İdari Şartname'nin 46.17'nci maddesinde de şikayete konu olan ihalenin Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile 15.04.2015 tarihinde yapılan sözleşmenin bir parçası olduğunun anlaşılacağı,

Asıl yüklenicinin "İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş." şikayete konu ihalesinin de alt yüklenici ihalesi olduğu, 2016/153414 ihale kayıt numaralı söz konusu ihalede işe başladıktan sonra yapılacak hakedişlerde kontrol teşkilatının "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü" personelinin olacağı,

M.Ü.'nün 2015 yılında emekli olana kadar "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığında" müdür Yardımcısı olarak çalıştığı ve çalıştığı idarenin yapmış olduğu ihalelerde kontrol mühendisi olarak görev yaptığı, teklif kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinden "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına" ait başka bir ihale konusu işte de 19.11.2014 tarihine kadar kontrol mühendisi olarak çalıştığının görüleceği,

İhale üzerinde kalan M.Ü. gerçek kişi firmasının emekli olduğu tarihten itibaren 3 yıl geçmeden, emekli olduğu kurumun ihalesine girdiği, devlet memurlarının emekli oldukları idarelerin ihalelerine emekli olduktan sonra 3 yıl boyunca doğrudan ya da dolaylı olarak katılamayacağı M.Ü.'nün teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname'nin 2'nci maddesinde ihale konusu işin adının "Avrupa Yakası Ana Ulaşım Yollarında Geometrik Düzenleme (UTK) Bakım, Onarım ve Yapım İşi Kapsamında "1 Bölge 4 Grup İşi''" olarak, miktarı ve türünün ise "29 kalem bakım, onarım ve yapım işi" olarak belirtildiği,

İdari Şartname'nin "Diğer Hususlar" başlıklı 46'ncı maddesinde,

"...46.10. Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile 15.04.2015 tarihinde yapılan sözleşmenin bir parçası olan bu sözleşme ile ilgili İSTON A.Ş.ne uygulanacak (fiyat farkı uygulamaları, nefaset kesintileri, tüm cezalar vb.) işlemler aynı usuller ve kendi sözleşmesi çerçevesinde yükleniciye de uygulanacaktır.

46.11- Bu iş kapsamında düzenlenecek tutanak, metraj, ataşman, röleve v.b. hakediş ve kesin hesaba yönelik dokümanlar kendi sözleşmesi çerçevesinde değerlendirilecektir.

...

46.17. Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile 15.04.2015 tarihinde yapılan sözleşmenin bir parçası olan bu işin kesin hesapları, kabul ve teminat iadeleri, ilgili ana işin kabul ve teminat iadelerinden ve kesin hesabının onaylanmasından sonra yapılacaktır. Yüklenici bunu peşinen kabul eder..." düzenlemesinin bulunduğu, aynı düzenlemenin Sözleşme Tasarısı'nın 33'üncü maddesinde de yer aldığı görülmüştür.

...

İdarece gönderilen söz konusu sözleşme incelendiğinde; sözleşmesi yapılan ihalenin ihale kayıt numarasının 2015/10521 olduğu, sözleşmenin idare tarafının "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü" olduğu, yüklenicinin ise "İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş." olduğu, işin adının "Avrupa Yakası Ana Ulaşım Yollarında Geometrik Düzenleme (UTK) Bakım, Onarım ve Yapım İşi" olduğu, işin yapılma yerinin "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü" olduğu görülmüştür.

Diğer taraftan 27.03.2006 tarihli 6521 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi üzerinde yapılan incelemede İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.nin % 69,0855 sermayesine sahip olduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda yapılan incelemede her ne kadar şikayete konu olan, İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihalesi yapılan "Avrupa Yakası Ana Ulaşım Yollarında Geometrik Düzenleme (UTK) Bakım, Onarım ve Yapım İşi Kapsamında "1 Bölge 4 Grup İşi''" işinin İstanbul Büyükşehir Belediyesince ihale edilmediği, İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale edildiği görülse de, İdari Şartname'nin "Diğer Hususlar" başlıklı 46'ncı maddesinden şikayete konu işin Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile 15.04.2015 tarihinde yapılan sözleşmenin bir parçası olduğu ve 15.04.2015 tarihinde yapılan sözleşmeden de idare tarafının "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü" olduğu, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.nin % 69,0855 sermayesine sahip olduğu dikkate alındığında şikayete konu olan ihalenin idaresinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da değerlendirilebileceği görülmüştür.

Bu doğrultuda başvuru sahibinin, ihale üzerinde kalan M.Ü. gerçek kişi firmasının emekli olduğu tarihten itibaren 3 yıl geçmeden, emekli olduğu kurumun ihalesine girdiği, devlet memurlarının emekli oldukları idarelerin ihalelerine emekli olduktan sonra 3 yıl boyunca doğrudan ya da dolaylı olarak katılamayacağı,

M.Ü.'nün teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan M.. Ü...'nün ........ Belediye Başkanlığında çalışıp çalışamadığı konusunun netleştirilmesi için 26.07.2016 tarihli ve 1439 sayılı yazı ile "...M..Ü...'nün Belediyenizde çalışıp çalışmadığı bilgisi ile çalıştıysa anılan kişiye ilişkin hizmet cetvelinin onaylı bir örneğinin..." istenildiği ve 26.08.2016 tarihli ve 1744 sayılı yazı ile de "...Ekte hizmet cetveli bulunan M....Ü...'nün;

1) İdarenizin hangi birimlerinde, hangi unvanla, hangi görevlerde çalıştığı,

2) İdarenizin ihale yetkilisi olup olmadığı, bu yetkiye sahip kurullarda görevli olup olmadığı,

3) İdarenizin ihale konusu işlerinde her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olup olmadığı,..." istendiği,

..... Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü ..... yazısında; "M... Ü..'nün inşaat kontrol mühendisi olarak görev yaptığı 06/10/1986-05/09/1991 tarihleri arasında l. nolu hakediş, son kesin hakediş ve geçici-kesin kabulleri imzalama yetkisine sahip olduğu, 25/01/1993-01/04/1996 tarihleri arasında kontrol amiri ve müdür yardımcısı olarak görev yaptığı sürelerde her türlü ihale işlemleri hazırlama, yürütme, sonuçlandırmakta görevli ihale komisyonunda görevlendirilmiş olduğu, ihale yetkilisi olmadığı" ve yine Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünden alınan 08/09/2016 tarihli ve 3679 sayılı yazıda ilgilinin; "inşaat kontrol mühendisi olarak görev yaptığı, 03/07/1997-06/11/ 2002 tarihleri arasında l. nolu hakediş, son kesin hakediş ve geçici-kesin kabulleri imzalama yetkisine sahip olduğu, 06/11/2002-24.08/2004 tarihleri arasında kontrol amiri ve müdür yardımcısı olarak görev yaptığı sürelerde her türlü ihale işlemleri hazırlama, yürütme ve sonuçlandırmakta görevli ihale komisyonunda görevlendirilmiş olduğu, ihale yetkilisi olmadığı" bilgilerine cevabi yazılardan ulaşılmış olup talep etmiş olduğunuz hususlara ilişkin Başkanlığımıza ulaşan bilgi ve belgeler ilişikte gönderilmiştir." açıklamasına yer verdiği görülmüştür.

Söz konusu idarece gönderilen hizmet belgesi, sicil özeti, yazışmalar ve açıklama incelendiğinde; M.Ü.'nün İBB - Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde 25.10.2005-02.02. 2012 tarihleri arasında mühendis görevlendirme müdür yardımcısı olarak, İBB - Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde 02.02.2012-28.11.2014 tarihleri arasında mühendis- görevlendirme müdür yardımcısı olarak ve İBB - Makine İkmal Müdürlüğü 28.11.2014-16.04.2015 mühendis olarak çalıştığı, 16.04.2015 tarihinde İBB - Makine İkmal Müdürlüğünden emekliye ayrıldığı, M...Ü.'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihale konusu işlerinde her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olduğu anlaşılmıştır.

...

Şikâyete konu ihale tarihinin 31.05.2016 olduğu, M.Ü.'nün 16.04.2015 tarihinde İBB - Makine İkmal Müdürlüğünden emekliye ayrıldığı, İBB - Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünde 02.02.2012-28.11. 2014 tarihleri arasında mühendis- görevlendirme müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespiti, M.Ü.'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yapı İşleri Müdürlüğünün ve Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünün ihale konusu işlerinde her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olduğu tespiti, şikayete konu olan, İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihalesi yapılan "A...Yakası Ana Ulaşım Yollarında Geometrik Düzenleme (UTK) Bakım, Onarım ve Yapım İşi Kapsamında "1 Bölge 4 Grup İşi''" işinin ..... Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan "Avrupa Yakası Ana Ulaşım Yollarında Geometrik Düzenleme (UTK) Bakım, Onarım ve Yapım İşi" işinin devamı olduğu tespiti,

Söz konusu ihaleyi yapan idarenin her ne kadar sermaye yapısı bakımından % 69,0855'una .... Büyükşehir Belediyesinin sahip olduğu ....Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. olduğu görülse de, şikayete konu olan ihalenin idaresinin ....Belediyesi olarak değerlendirilmesi gerektiği tespiti, ayrıca söz konusu işin kontrol ve denetiminin ....Belediyesinde olduğu dikkate alındığında;

M...Ü...'nün emekliye ayrıldığı 16.04.2015 tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldığı 16.04.2015 tarihinden başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacağı, taahhüde giremeyeceği, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağının açık olduğu,

16.04.2015 tarihten önceki iki yıl içinde İ.... B...Belediyesi Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünde ayrıca Makine İkmal Müdürlüğünde görev yaptığı, diğer taraftan 16.04.2015 tarihinde başlayan üç yıl sürenin henüz dolmadığı, M... Ü...nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ile hizmet ilişkisinin bulunduğu, dolayısıyla yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde M...Ü...'nün sermaye yapısı bakımından % 69,0855'una .....Belediyesinin sahip olduğu İston İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.nin ihalesine doğrudan veya dolaylı olarak katılmasının 2531 sayılı Kanun'un 2'nci maddesine aykırılık taşıdığı, ihale üzerinde bırakılan M...Ü...'nün teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır."4. Değerlendirme ve Sonuç

Örnek olayda görüleceği üzere, her nekadar ihaleyi, Belediyeye bağlı bir iktisadi kuruluş yapsa da; yapılan sözleşmeye dayalı olarak, idarenin ....Büyükşehir Belediyesi olduğu; ayrıca ihaleyi yapan iktisadi kuruluşun % 69,0855 ortaklık payı ile, Büyükşehir belediyesine bağlı olan bir işletme olduğu, böylelikle, idare tarafının .....Büyükşehir Belediyesi olduğu;

Belediyede çalışıp emekliye ayrılan kişinin emekliye ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde, hizmetinde bulunduğu daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldığı tarihinden başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacağı ifade edilmiştir.

Bu duruma istisna olarak, emekli olan kişinin ihaleye katılan firmada sahip durumu olmaması ve sadece bu firmada çalışıyor olması halinde, bu kişinin çalıştığı firma, ihaleye katılabilecektir.

Sonuç itibariyle, mevzuat yasaklasa da uygulamada bu tür durumlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle ihale komisyonlarının mali ve cezai sorumlulukla karşılaşmaması açısından, bu konuda dikkatli olmaları, son derece yerinde olacaktır.