"Kamu İhale Genel Tebliği
6.1. İdarelerin tabi oldukları eşik değerler
6.1.1. 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde mal ve hizmet alımları için genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin tabi oldukları eşik değerler ile Kanun kapsamındaki diğer idarelerin tabi oldukları eşik değerler birbirinden farklı olarak belirlenmiştir. Ancak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni bir bütçe sınıflandırılması yapılmıştır. Ayrıca 5018 sayılı Kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin son fıkrasında “İlgili mevzuatında gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, mevzuatta katma bütçeli idarelere yapılan atıflar, katma bütçeli idare iken 5018 sayılı Kanunla özel bütçeli idareler kapsamına alınan kamu idareleri bakımından, ilgisine göre bu idarelere yapılmış sayılır” hükmüne de yer verilmiştir. Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olanlar, daha önce tabi oldukları eşik değerlere tabi olmaya devam edeceklerdir. 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulmuş olan idareler ise bütçe sınıflandırması bakımından aynı statüye sahip diğer idarelerin tabi oldukları eşik değerleri uygulayacaklardır."


"Kamu İhale Tebliği
(Tebliğ No: 2015/1)
Parasal Limitler
MADDE 2 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur."


Mülga 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa Göre Bütçe Çeşitleri

a) Genel Bütçe: Devlet Bütçesi idi. Bu bütçenin kapsamında devletin yasama ve yargı organları ve yürütme organlarından da Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlıklar ve bazı müsteşarlık ve genel müdürlükler yer almakta idi.

b) Katma Bütçe (Mülhak Bütçe): Giderleri kendi özel gelirleri ile karşılanan ve genel bütçe dışında yönetilen bütçelerdi . Bu tür bütçeler her yıl TBMM tarafından "Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu" adı altında kabul edilmekte idi. Katma Bütçeli kuruluşlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Karayolları-Köy Hizmetleri-Orman-Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri gibi kurum ve kuruluşlardı.

c) Özel Bütçe (Hususi Bütçe) ise, mahalli gelir ve giderleri içeren bütçe , İl Özel İdareleri ve Belediyelerin bütçesi idi.


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Bütçe Çeşitleri

a) Genel Bütçe: Devlet Tüzel kişiliğine dahil olan ve 5018 sayılı kanuna ekli I sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçeleridir

b) Özel Bütçe: Bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve 5018 sayılı kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idarelesinin bütçesidir.

c) Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi: Özel kanunlarla kurul, kurum veya üst kurul şeklinde teşkilatlanan ve 5018 sayılı kanuna ekli III sayılı cetvelde yer alan her bir Düzenleyici ve Denetleyici kurumun bütçesidir.

d) Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi: Sosyal güvenlik hizmeti sunmak üzere, kanunla kurulan ve 5018 sayılı kanuna ekli IV sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir.

e) Mahalli İdare Bütçesi: Mahalli İdare kapsamındaki kamu idarelerinin , İl Özel İdare ve Belediyelerin Bütçesidir.


Merkezi Yönetim Bütçesi = Genel Bütçe + Özel Bütçe + Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçesi
Genel Yönetim Bütçesi = Merkezi Yönetim Bütçesi + Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi + Mahalli İdare Bütçesi