KAMU İHALE KANUNU FİHRİSTİ


BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Uygulama İlkeleri

Amaç 1
Kapsam 2
İstisnalar 3
Tanımlar 4
Temel ilkeler 5
İhale Komisyonu 6
İhale işlem dosyası 7

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

Eşik değerler 8
Yaklaşık maliyet 9
İhaleye katılımda yeterlik kuralları 10
İhaleye katılamayacak olanlar 11
Şartnameler 12
İhale ilân süreleri ve kuralları 13
Ortak girişimler 14
Alt yükleniciler 15
İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi 16
Yasak fiil veya davranışlar 17

İKİNCİ KISIM
İhale Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

Uygulanacak ihale usulleri 18
Açık ihale usulü 19
Belli istekliler arasında ihale usulü 20
Pazarlık usulü 21
Doğrudan temin 22
Tasarım yarışmaları 23

İKİNCİ BÖLÜM
İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi

İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar 24
Ön yeterlik ilânlarında bulunması zorunlu hususlar 25
İlânın uygun olmaması 26
İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve
idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar 27
İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi 28
İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması 29

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması 30
Başvuru belgelerinin sunulması 31
Tekliflerin geçerlilik süresi 32
Geçici teminat 33
Teminat olarak kabul edilecek değerler 34
Teminat mektupları 35

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması ve açılması 36
Tekliflerin değerlendirilmesi 37
Aşırı düşük teklifler 38
Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali 39
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması 40
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi 41
Sözleşmeye davet 42
Kesin teminat 43
Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu 44
Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu 45
İhalenin sözleşmeye bağlanması 46
İhale sonucunun ilânı 47

BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler

Danışmanlık hizmetleri 48
Ön yeterlik ve isteklilerin belirlenmesi 49
İhaleye davet 50
Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi 51
Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin yapılması 52

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu İhale Kurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İhale Kurumu

Kamu İhale Kurumu 53

İKİNCİ BÖLÜM
İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikâyetlerin İncelenmesi

İnceleme talebinde bulunulması 54
İdare tarafından inceleme 55
Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme 56
Yargısal inceleme 57

DÖRDÜNCÜ KISIM
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu

İhalelere katılmaktan yasaklama 58
İsteklilerin ceza sorumluluğu 59
Görevlilerin ceza sorumluluğu 60
Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı 61

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar 62
Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler 63
Sürelerin hesabı 64
Tebligat 65
Değişiklik yapılması 66
Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi 67

ALTINCI KISIM
Son Hükümler

Uygulanmayacak hükümler 68
Ek Md. 1
Standart ihale dokümanları ve yönetmelikler Geçici Md. 1
Başlanmış olan ihaleler Geçici Md. 2
Güncelleme Geçici Md. 3
İstisnalara ilişkin esas ve usuller Geçici Md. 4
Kamu İhale Kurumunun kurulması Geçici Md. 5
Geçici Md. 6
Yürürlük 69
Yürütme 70

Liste Pdf