+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası
Şu an Kamu İhale Mevzuatı kategorisindeki Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri (Makale) isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  926

  Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri (Makale)

  Makale Lebib Yalkın Mevzuat dergisinden alınmıştır.


  DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ 1

  (1) Bu makalede yer alan görüşler tümüyle yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın görev yaptığı Kurumun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.
  Dr. Bülent BÜBER
  KİK Grup Başkanı

  Özet
  Bu makalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen danışmanlık hizmet alımı ihaleleri değerlendirilecektir. Bu kapsamda kamu ihale mevzuatındaki düzenlemelerin ana hatları okuyucuya aktarılacaktır. Danışmanlık hizmet alımı ihaleleri, 4734 sayılı Kanun'un İkinci Kısmının Beşinci Bölümünde düzenlenmiş olup sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilebilir.
  Anahtar Kelimeler: Belli istekliler arasında ihale, danışmanlık, ihale, Kamu İhale Kanunu.
  1. Giriş
  Ülkemizde danışmanlık hizmetleri, özellikle son yirmi yıldır gelişme gösteren bir sektör. Dünyada danışmanlık hizmetlerine yılda 400 milyar doların harcandığı kabul edilmektedir. Son yıllarda danışmanlık ve denetim hizmetleri daha iç içe geçmeye başlamış olup bilgi teknolojileri konusundaki danışmanlık hizmet alımları da artmaya başlamıştır.

  Danışmanlık hizmet alımı ihaleleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun İkinci Kısmının Beşinci Bölümünde düzenlenmiştir. Danışmanlık hizmet alım ihaleleri, bu Bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilmesi gerekmektedir. Ancak yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesi yoluyla temin edilebilir.

  Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde (DHAİUY) düzenlenmiştir. Danışmanlık hizmet alımlarına ilişkin açıklama, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 84'üncü maddesi ile İkinci Kısmının Dördüncü Bölümünde yer almaktadır

  .4734 sayılı Kanun'un "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde "danışmanlık hizmeti" tanımlanmamış; danışmanlık, "hizmet" tanımı içerisinde yer almıştır. Bu maddede, "danışman", "Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucuları" olarak tanımlanmıştır.

  4734 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde, "Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

  Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. Ancak yaklaşık maliyeti 13'üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir." hükmü yer almaktadır.

  20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanun'un 2'nci maddesiyle, 4734 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesindeki hizmet tanımda yer alan "mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı" ibareleri tanımdan çıkarılmış ve bu hizmetler danışmanlık hizmet alımıyla temin edilecek işlere eklenmiştir.

  Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İnşaat, Mühendislik-Mimarlık Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri Özel İhtisas Raporu'nda başlıca teknik müşavirlik hizmetleri olarak şu hizmetler sayılmıştır:
  ' Yatırım planlama ve fizibilite çalışmaları,
  ' Çevre etki değerlendirme raporları (ve diğer çevresel çalışmalar),
  ' Sondaj ve zemin etüdleri, haritalar,
  ' Mimarlık/mühendislik tasarım hizmetleri,
  ' Tasarım kontrolü,
  ' Teknik ve idari şartname hazırlanması,
  ' İhale dosyası hazırlanması,
  ' Teklif değerlendirme danışmanlığı, 2
  (2) 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihaleler için teklif değerlendirmenin ihale yoluyla alınmasının mümkün olmadığı görüşündeyiz.
  '
  Müteahhit seçiminde işverene danışmanlık,
  ' Mesleki kontrollük, inşaat kontrollüğü,
  ' İnşaat yönetimi, proje yönetimi, program yönetimi,
  ' Maliyet yönetimi,
  ' Kalite yönetimi,
  ' Değerlendirme hizmetleri (finansal analiz dâhil),
  ' Sürdürülebilirlik çalışmaları,
  ' Teknik eğitim,
  ' Hasar tespiti çalışmaları,
  ' Risk analizi ve yönetimi,
  ' İşletme ve bakım hizmetleri, işletmeye alma danışmanlığı,
  ' Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) hizmetleri,
  ' Sağlık ve iş güvenliği çalışmaları,
  ' Kurumsal geliştirme çalışmaları,
  ' Değer mühendisliği,
  ' Sosyal etki değerlendirme çalışmaları,
  ' Hak arama (claim) yönetimi, sözleşme yönetimi,

  Arabuluculuk, hakemlik, bilirkişilik ve benzeri doğal ve yapılı çevre üzerinde, teknolojiye dayalı olarak verilen fikir hizmetleri.

  Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Kalkınma Bakanlığının stratejik planlamaya ilişkin internet sitesindeki sorular kısmında stratejik planlama kapsamında alınabilecek hizmetlerin aşağıda yer alan hizmet olduğu ifade edilmiştir:
  a) Proje organizasyonu ve planlaması, danışmanlık hizmeti alım ve yönetimi desteği (proje tanımlama, şartname ve sözleşme hazırlama süreci ile izleme ve değerlendirme süreci desteği),
  b) Durum analizi çerçevesinde sektör araştırmaları ve çevre analizi,
  c) Gelecek senaryolarının tanımlanması ve risk analizinin yönetiminde destek hizmeti,
  ç) Konu bazında atölye çalışmaları ve beyin fırtınası çalışmalarında kolaylaştırıcılık (moderatörlük) hizmeti,
  d) Kıyaslama yöntemi, yapılandırılması ve değerlendirilmesinde destek hizmeti,
  e) Kurumsal yetkinlik analizi ve raporlaması hizmeti,
  f) Süreç yapılandırma ve yönetim tekniklerinin tespit ve uygulama eğitimi,
  g) Kurumsal Karne (BSC) uygulamasına yönelik danışmanlık ve eğitim hizmeti,
  ğ) Yönetim bilgi sisteminin yapılandırılması, teknoloji seçimi, uygulama eğitimi,
  h) Performans yönetimi eğitimi,
  ı) Kalite yönetimi eğitimi,
  i) İzleme ve değerlendirme sistemi danışmanlık ve eğitimi vb.

  Kamu İhale Genel Tebliği'nin (KİGT) 69.1'inci maddesinde, "Bazı ihalelerin şartnamelerinde, iş tanımı yapılmadan sadece personelin sayısı ve niteliklerinin belirtilmesi ile yetinildiği görülmektedir. Hizmetin tanımı yapılmadan ve teknik şartnamede ihale konusu işin ayrıntılarına yer verilmeden sadece çalıştırılacak personelin sayısı ve niteliği belirtilmek suretiyle ihaleye çıkılmasının hizmet alımı değil idarenin dolaylı olarak personel istihdam etmesi anlamına geldiği, bu durumun ise 4734 sayılı Kanunun tanımlara ilişkin 4'üncü maddesi ile temel ilkeleri düzenleyen 5'inci maddesine ve 4735 sayılı Kanunun, hizmet alımına ilişkin sözleşmelerde iş tanımı yapılmasını zorunlu kılan 7'nci maddesine aykırılık teşkil edeceği hususuna dikkat edilmelidir." açıklaması yer almaktadır.

  Bu açıklama Tebliğin hizmet alımına ilişkin bölümünde yer almakla birlikte danışmanlık hizmet alımı ihalesinde de dikkate alınmalıdır.

  KİGT'nin 64'üncü maddesinde, "29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4' üncü ve 5'inci maddelerinde sayılan ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi işlerine ait mesleki konulara ilişkin mühendislik hizmetlerinin ise danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." açıklaması yer almaktadır.

  Danışmanlık hizmet alımlarının muayene ve kabul işlemleri ile muayene ve kabul komisyonlarının kuruluş ve çalışma usulleri Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

  4734 sayılı Kanun'un "İstisnalar" başlıklı 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde "uluslararası sermaye piyasalarından yapılacak borçlanmalara ilişkin her türlü danışmanlık ve kredi derecelendirme hizmetleri" ile "özelleştirme uygulamaları için 24.11. 1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yapılacak her türlü danışmanlık hizmet alımlarının" ceza ve yasaklama hükümleri hariç olmak Kanuna tabi olmadığı hüküm altına alınmıştır.

  4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanun çerçevesinde özelleştirme uygulamalarına yönelik danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller, 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik'te düzenlenmiştir.

  2.Danışmanlık Hizmet Alımlarında İş Tanımının Belirlenmesi

  Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde iş tanımının belirlenmesine yönelik düzenleme DHAİUY'nin 7'nci maddesinde yer almaktadır. İhale konusu danışmanlık hizmetinin ihale dokümanında doğru bir şekilde tanımlanması başvuru ve tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve sözleşmenin uygulanması aşamasında sorun yaşanmaması için önem taşımaktadır.

  İdare iş tanımında, danışmanlık hizmetinin kapsamını işin bütçesine uygun şekilde belirlemelidir. İş tanımı, danışmanlık hizmetinin amacını, kapsamını, ulaşılmak istenen sonuçları ve ilgili çalışmalar ile temel bilgiler de dâhil olmak üzere hizmetin geçmişine ilişkin çalışmaları açıkça ve anlaşılır bir biçimde ifade eder. İhale kapsamında, bilgi transferi ve eğitim gibi hizmetlerin alınması da söz konusu ise eğitim alacak personel sayısı da dâhil olmak üzere önemli hususlara iş tanımı içinde açıkça yer verilmelidir.

  İş tanımında, hizmetin yürütülmesi için daha önce tamamlanmış hizmetlerin ve araştırmaların listesi verilir ve bunların sonucunda danışmandan rapor, veri, harita, araştırma, tasarım, teknik şartname hazırlanması gibi hangi hizmetlerin beklendiği belirtilir. Ancak, danışmanların özgün metodolojilerini önerebilmeleri amacıyla, iş tanımının çok ayrıntılı ve sınırlayıcı olmamasına dikkat edilmelidir. İş tanımında idarenin ve danışmanın sorumlulukları açık ve net bir şekilde belirtilmeli; idarenin sağlayacağı kolaylıklar, hizmetler, tesisler, ekipman ve personele ilişkin açıklamalara da yer verilmelidir.

  DHAİUY'nin 7'nci maddesinin dördüncü fıkrasında iş tanımında aşağıda belirtilen bilgilerden gerekli olanlara yer verileceği hüküm altına alınmıştır. İş tanımında birbiriyle çelişen düzenlemelerden kaçınılmalıdır.
  ' İş tanımında yer alması gereken bilgiler şunlardır:
  ' Projenin amaç ve hedefleri,
  ' İşin kapsamı,
  ' Destek bilgiler (iş ile ilgili mevcut çalışmaların listesi, veriler vb.),
  ' Bilgi transferi koşulları,
  ' Eğitim gereksinimi,
  ' İstenilen hizmet ve araştırmaların listesi,
  ' Uyulacak mevzuat,
  ' Beklenen çıktılar (rapor, harita, tasarım, vb.),
  ' Hizmet süresi ve/veya takvimi,
  ' Coğrafi gereksinimler, lojistik, işletmeye alma süresi,
  ' İdare ve danışmanın birbirlerine karşı sorumlulukları,
  ' Danışmana sağlanacak kolaylıklar,
  ' Danışmanlık hizmetinin (varsa) aşamaları,
  ' Danışmanlık hizmetine konu olan işin idarece düşünülen devamı olup olmadığı.

  3.Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinde Yeterlik Kriteri ve Fiyat Farkı

  Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde istenecek yeterlik belgeleri koşunda yapılacak düzenlemelerde öncelikle Yönetmeliğin 28'inci ve 29'uncu maddeleri dikkate alınmalıdır. Konuya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği'nde de açıklamalar yer almaktadır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, işin tamamının yaklaşık maliyeti esas alınarak yeterlik belgeleri istenilmelidir.

  Yönetmeliğin 28'inci maddesinin birinci fıkrasına göre mali kapasite ve teknik yeterlik kriterleri, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenmemelidir. Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgeler ile kısa listeye alınacak aday sayısı veya sayı aralığı ön yeterlik ilanı ve ön yeterlik şartnamesinde yer almalıdır. Kısa listeye alınacakların belirlenmesi için öngörülen puanlama kriterleri ise ön yeterlik şartnamesinde belirtilmelidir.

  Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde yeterlik belgesi olarak istenilen belgelerin ön yeterlik şartnamesinin "Ön yeterlik kriterleri ve bunlara ilişkin belgeler" başlıklı maddesinde belirtilmesi zorunludur. Bu kriterlere ilişkin ayrıntılı teknik özelliklere yönelik düzenleme, teknik şartnamede yapılır.

  Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personelin sayısı ve nitelikleri ön yeterlik şartnamesinde; ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin sayısı ve nitelikleri ise idari şartnamede düzenlenmelidir. Ayrıca, adayın veya isteklinin organizasyon yapısına ilişkin bilgi formları ile yönetici kadrosunun, anahtar teknik personelin ve teknik personelin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve toplam deneyim süresini gösteren ilgili meslek odası üye kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi ile özgeçmiş formunun istenilmesi zorunludur.

  İdarelerin 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlayacakları danışmanlık hizmet alımlarında fiyat farkı hesabında uygulanacak esas ve usuller, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda düzenlenmiştir.

  İdarelerin, danışmanlık hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplayabilmeleri için, söz konusu ihalenin idari şartname ve sözleşmesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslara uygun olarak fiyat farkına ilişkin düzenleme yapılması gerekmektedir.

  Anılan Esasların 5'inci maddesinde, araştırma ve geliştirme, piyasa araştırması ve anket, tanıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi nitelikleri itibariyle kısa süreli hizmetler ile sigorta, muhasebe, haberleşme hizmetleri ve 4734 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde yer alan danışmanlık hizmetlerinden, mali ve hukuki nitelikteki hizmetlere fiyat farkı ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

  İdareler tarafından danışmanlık hizmet alımları kapsamında stratejik plan hazırlatma ihaleleri yapılmaktadır. Bu ihalelerde stratejik planın hazırlanmasıyla ilgili mevzuatın dikkate alınması gerekmektedir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, "Stratejik planların doğrudan doğruya kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç duyulması hâlinde idare dışından temin edilecek danışmanlık hizmetleri sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlıdır." hükmü yer almaktadır.

  4.Sonuç

  Danışmanlık hizmet alımı ihalelerine ilişkin dokümanlarının hazırlanması ve tekliflerin değerlendirme sürecindeki güçlükler sebebiyle idareler danışmanlık ihtiyaçlarını hizmet alımı ihaleleriyle temin etmektedir. Bu ise beraberinde mesleki/teknik yeterlik kriterlerinden ziyade fiyat tekliflerini ön plana çıkarmaktadır.
  Konu Ferruh Atalay tarafından (02 Şubat 2017 Saat 12:03 ) değiştirilmiştir.

+ Cevap Ver

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0