Kamu İhale Kanunu'nun

"MADDE 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;
Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,
"

Kamu İhale Genel Tebliğinde ise;

"Zorunlu mali sorumluluk sigortası

MADDE 68 - 68.1. Sigorta hizmetleri, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki hizmetler kapsamında yer aldığından anılan Kanuna göre ihale edilmesi gerekmektedir. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortası ihalelerinde, idareler araç sayısı ve plaka numarasını belirteceklerdir. İstekliler idari şartnamede yer alan araç sayısı, aracın kayıtlı olduğu il ve aracın hasarsızlık oranını dikkate alarak teklif verecektir."

belirtildiği üzere sigorta hizmetlerinin Kamu ihale kanununa tabi olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İdarelerin bu tür ihaleler için hazırlayacakları ihale dökumanı ve yaklaşık maliyetin tespiti süresinde aşağıdaki mevzuat hükmünden faydalanmalı gerekmektedir.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx...ali sorumluluk