6360 sayılı kanun ile Tüzel Kişiliği Sona Erecek Belediyelerde Akaryakıt Alımı hususunda;

1- İhaleye çıkılması durumunda bağlanacağı Belediye veya Özel İdareden İzin Almaları Gerekmektedir

2- 4734 sayılı kanunda belirtilen Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden yapılacak akaryakıt alımlarının ihale usüllerine tabii olmaması sebebi ile buradalardan ihaleye çıkılmaksızın alım yapabilirler.

3- 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan
"4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar" 'ın 2. maddesinde belirtilen " 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde doğrudan temin usulüyle yapılan birinci fıkra kapsamındaki mal alım sözleşmelerinde bu Esaslara uygun şekilde hazırlanmış açık bir düzenleme bulunması halinde bu Esaslar uygulanabilir" maddesine göre alım yapabilirler.

Her durumda idarelerin Tüzel Kişiliğin sona ereceği 30.03.2014 tarihine göre plan yapmaları ve Bağlanacağı Belediye veya Özel İdareden gerekli izinleri almaları gerekmektedir.