+ Cevap Ver
3 sonuçtan 1 ile 3 arası
Şu an İşçi kategorisindeki Ücret nedir, Günlük ücret, maktu ücret, Fazla Çalışma ücreti nelerdir? isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Ücret nedir, Günlük ücret, maktu ücret, Fazla Çalışma ücreti nelerdir?

  İşçi : Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir

  İşveren: işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir.

  İş İlişkisi:
  işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir

  İşyeri:
  İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.
  İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.
  İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

  İş sözleşmesi:
  Bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.

  Ücret:
  Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

  Asgari Ücret:
  Bir günlük çalışma süresi için ödenmesi zorunlu olan en az ücret.

  Maktu (Aylık) Ücret:
  İş Sözleşmesi ile yapılması gereken iş karşılığında her ay işçiye ödenecek aynı (sabit) ücret.

  Günlük Ücret :
  İş Sözleşmesi ile yapılması gereken iş karşılığında herhangi bir ayda çalışılarak geçirilen gün sayısının, günlük ücreti ile çarpımıyla bulunan ücret.

  Asıl (Çıplak) Ücret:
  İşçiye,çalıştığı iş karşılında ödenen normal çalışma ücreti.

  Giydirilmiş Ücret :
  İşçiye,bireysel veya Toplu İş sözleşmeleri ile asıl ücreti ile beraber veya ayrı zamanlarda ödenmesi hüküm altına ücret eki ödemelerdir. (Sosyal yardımlar gibi)

  Asıl ücretin Para ile ödenmesi gerekli iken, Ücret ekleri paranın yanında ayni olarakta ödenebilir ( Yakacak , yiyecek yardımı gibi)
  Konu Ferruh Atalay tarafından (29 Ekim 2013 Saat 17:35 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Fazla Çalışma, Fazla Süreli Çalışma, hafta tatili ve genel tatil çalışma ücretleri

  Fazla Süreli Çalışma : Haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, Belirlenen çalışma saati ile 45 saat arasındaki çalışma süresidir.
  Bu tür çalışmalarda, çalışılan her fazla saat için normal saat ücretinin % 25 fazlası ödenir.

  Fazla Çalışma :
  Haftada 45 saati aşan çalışma süresidir. Bu tür çalışmalarda, çalışılan her fazla saat için normal saat ücretinin % 50 fazlası ödenir.

  Hafta Tatili Çalışması: 6 gün çalışan işçiye verilen 1 günlük hafta tatilinde'de çalışma yapılmasıdır. Bu çalışma karşılığında 1 günlük ücreti ödenir.

  Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışması: 2429 sayılı kanun ile tespit edilen günlerde yapılan çalışmadır. Bu çalışma karşılığında 1 günlük ücreti ödenir.

  Bu ücretler alt sınır olup bireysel veya Toplu İş Sözleşmeleri ile daha fazla olacak şekilde tespit edilebilir.
  Konu Ferruh Atalay tarafından (29 Ekim 2013 Saat 17:55 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Malake Lebibyalkın mevzuat dergisinden alınmıştır.

  MDERGI/8790A.032

  (Temmuz 2015 Sayı 139)
  MAKTU (AYLIK ÜCRETLİ) ÜCRET VE ÜCRET ÇEŞİTLERİ Raşit ULUBEYÇSGB İş Başmüfettişi


  Özet

  Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar genel anlamda ücret olarak tanımlanmaktadır. Asgari ücretle çalışan işçi günlük ücretli mi, yoksa aylık ücretli midir? Bu durum sıklıkla karıştırılmaktadır. Esas itibariyle asgari ücretle çalışan işçi günlük ücretle çalışmaktadır. Maktu (Aylık Ücretli) ücret, genelde beyaz yakalılar, mühendisler ve mesai parası ödenmek istenmeyen üst düzey yöneticiler için kullanılmaktadır. Maktu (aylık ücretli) ücretle çalışan işçinin iş sözleşmesine göre, ay içinde eksik gün çalışıp çalışmadığına veya ayın 28, 29, 31 gün çekip çekmediğine bakılmaksızın ücretinin 30 gün üzerinden ödenmesi söz konusudur. Maktu (Aylık Ücretli) ücret sistemi bu makalemizde ele alınacaktır.

  Anahtar Kelimeler: İşçi, işveren, ücret.

  1. Başlangıç

  Anayasa'nın 55'inci maddesinde; "Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yaralanmaları için gerekli tedbirleri alır." denilmiştir.

  Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar genel anlamda ücret olarak tanımlanmaktadır.

  Maktu kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında, kesin (şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati) olarak değeri biçilmiş, ölçü ile satılmayan, götürü anlamı taşıdığı anlaşılmaktadır.

  Bu makalemizde maktu (aylık ücretli) ücret ile ücret çeşitleri/türleri konusu ele alınıp, değerlendirilecektir.

  2. Konu

  1- Ücret Nedir?

  4857 sayılı İş Kanunu'nda; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye ise iş ilişkisi denildiği tanımlardan anlaşılmaktadır (Madde 2).

  Aynı Kanunda (4857); genel anlamda ücretin bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olduğu, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödeneceği, emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamayacağı belirtilmektedir (Madde 32).

  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda; işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşme hizmet sözleşmesi olarak tanımlanmaktadır (Madde 393).

  Aynı Kanunda (6098); işverenin, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde ise, asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlü olduğunun belirtildiği görülmektedir (Madde 401).

  İş Kanunu'nun "Tanım ve şekli" başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca "İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme olduğu, ücret, iş görme (emek) ve bağımlılığın iş sözleşmesinin belirleyici unsurları bulunduğu, iş sözleşmesini diğer iş görme sözleşmeleri olan eser ve vekalet sözleşmelerinden ayırt edici en önemli kıstasın bağımlılık ilişkisi olduğu, her üç sözleşmede iş görme edimini yerine getirenin iş görülen kişiye (işveren-eser sahibi veya temsil edilen) karşı ekonomik bağlılığı bulunduğu, iş sözleşmesinde işçinin, belirli veya belirsiz süreli olarak işveren için çalıştığı anlaşılmaktadır.

  İşçinin işverene bağımlı olarak çalışması/iş görmesi karşılığında işveren tarafından işçiye nakden ödenen karşılığın ücret olduğu, ücret nakden ödenmekle birlikte ücret eki niteliğindeki sosyal ücretlerin (un, yağ verilmesi gibi) ayin olarak ödenmesinde bir kısıtlama bulunmadığı ortaya çıkmaktadır.

  2- Ücret Türleri Nelerdir?

  Ücret türleri genel olarak aşağıda belirtildiği gibidir.

  2.1. Zamana Göre Ücret:

  Ücretin hesaplanma veya belirlenme modeli, diğer bir deyişle ücretin ne kadar süreli olarak belirleneceği zamana göre ücreti oluşturmaktadır. Bu ücret türünde ücret; saatlik, günlük, haftalık veya aylık olarak belirlenebilmektedir.

  2.2. Yüzde Usulüne Göre Ücret:

  Otel, lokanta, eğlence yerleri gibi işyerlerinde müşterilerin hesap pusulalarında belirli bir yüzde olarak eklenen paraların ve kendi isteğiyle müşteri tarafından işverene bırakılan paraların veya işverenin kontrolü altında bir araya toplanan paraların işçilerin katkılarına göre belli bir oranda dağıtılması yüzde usulüne göre ücreti oluşturmaktadır. Bu ücret usulünde, işçilerin aldıkları ücretin günlük olarak belirlenmiş olan asgari ücret miktarının altına düşmesi mümkün değildir.

  2.3. Parça Başına Ücret:

  İşçinin ürettiği parça başına göre ücreti belirlenmektedir. Günümüzdeki rekabet koşullarında mücadele edebilmek ve işçiyi daha verimli çalıştırmak isteyen işverenler bu çalışma şeklini uygulamaktadırlar. Bu çalışma biçiminde; belirlenmiş sayıda, ölçüde veya ağırlıkta nesne üretimi söz konusu olmaktadır. Bu ücret usulünde, işçilerin aldıkları ücretin günlük olarak belirlenmiş olan asgari ücret miktarının altına düşmesi mümkün değildir.

  4857 sayılı Kanunun "İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı" başlıklı 24'üncü maddesinin II/f bendinde; ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücretin karşılanmaması durumunda işçiye haklı nedenle iş sözleşmesini derhal feshederek, kıdem tazminatı talep etme hakkı tanınmış bulunmaktadır.

  2.4. Götürü Ücret:

  Birim tespitinin güç olduğu veya benzerlikleri bulunmamasından ötürü seri olarak yapılması veya üretilmesi mümkün bulunmayan ya da devamlılık göstermeyip bir süre sonra biten işlerde ücret işin sonucuna göre kararlaştırılmaktadır. Bu şekildeki ücret türüne götürü ücret denilmektedir.

  3- Saatlik Ücret ve Günlük Ücret Nedir ve Kimlere Uygulanmaktadır?

  3.1. Çalışma ücreti saatlik olarak belirlenen işçinin saat ücretinin 7.5 saatle çarpılması sonucu günlük ücreti, 30 çeken aylarda günlük çalışma saati olan 7.5 saatin 30 günle çarpılması sonucu 30 günlük, 31 çeken aylarda günlük çalışma saati olan 7.5 saatin 31 günle çarpılması sonucu 31 günlük ücreti ortaya çıkmaktadır.

  Çalışma ücreti günlük olarak belirlenen işçinin günlük ücretinin ilgili ayın kaç gün çektiğine bağlı olarak o aydaki gün sayısıyla çarpılması sonucu aylık ücreti hesaplanmaktadır.

  Saatlik veya günlük ücret sisteminde esas olan işçinin ücretini saatlik veya günlük olarak ayda bir almasıdır.

  Şu kadar ki, saatlik ve günlük ücret, cari asgari ücretin 1 günlük veya 1 saatlik tutarından daha az olması mümkün değildir. Bu durumu örneklendirmek gerekirse; 01.07. 2015-31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olan 1.273,50 TL.'lık asgari ücrete göre işçinin saat ücretinin 1.273,50 / 225 = 5,66 TL.' dan, günlük ücretinin de 1.273,50 / 30 = 42,45 TL.'dan az olması söz konusu değildir.

  İşçinin saat ücretinin brüt 5,66 TL.'dan, günlük ücretinin de 42,45 TL.'dan aşağı olmamak üzere serbestçe belirlenebilmesi mümkün bulunmaktadır.

  3.2. Asgari ücretle çalışan işçi günlük ücretli mi, yoksa aylık ücretli midir? Bu durum sıklıkla karıştırılmaktadır. Esas itibariyle asgari ücretle çalışan işçi günlük ücretle çalışmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Asgari ücret" başlıklı 39'uncu maddesi gereğince çıkarılan ve 01.08.2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret Asgari Ücret olarak adlandırılmaktadır. Aynı Yönetmeliğin "Ücretin belirlenmesi" başlıklı 6'ncı maddesinde; Komisyonun (Asgari Ücret Tespit Komisyonu), asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirleyeceği, ücretin, bir günlük olarak belirlenmesinin esas olduğu, aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamaların buna göre yapılacağı belirtilmiştir.

  Buradan, asgari ücretle çalışan işçinin aylık ücretle değil, esasen günlük ücretle çalıştığı ve ayın, 28, 29, 30 veya 31 gün çekmesine göre alacağı aylık ücretin farklı olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Aksi takdirde, asgari ücretle çalışan işçinin ücretinin günlük olarak hesaplanıp ödenmemesi sonucu 1 yıl içinde kendisine 30 gün karşılığı 360 gün üzerinden ücret ödemesi yapıldığından bu işçinin 365-360= 5 gün, cari asgari ücrete göre toplamda 42,45 x 5 = 212,25 TL. eksik ücret ödenmesi söz konusu olmaktadır.

  3.3. İş Kanunu'nun "Hafta tatili ücreti" başlıklı 46'ncı maddesinde; 4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63'üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verileceği, çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak ödeneceği,

  Aynı Kanunun "Genel tatil ücreti" başlıklı 47'nci maddesinde; 4857 sayılı Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerinin tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretinin ödeneceği,

  İş Kanunu'nun "Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller" başlıklı 55'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacağı,

  belirtilmiştir.

  Günlük ücretle çalışan işçinin hafta tatilinde çalışmasında 1 günlük (7.5 saatlik) hafta tatili çalışması için kendisine 42,45 x 1.5 = 63,67 TL., 7.5 saati geçen hafta tatili çalışmasındaki her saat için ise işçiye 42,45 / 7.5 = 5,66 x 1.5 = 8,49 TL. brüt ücret ödenmesi icap etmektedir.

  Günlük ücretle çalışan işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinin her bir gününde çalışmasında, çalışmadan ödenecek bir günlük ücreti dışında, çalışması karşılığında ayrıca bir günlük ücretin daha ödenmesi gerekmektedir.

  3.4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince aylık çalışma/prim gün sayısı 30 gün olarak dikkate alındığından, günlük ücretle çalışan işçinin 31 çeken aylardaki günlük kazancının 31'le çarpılması sonucu bulunan tutar sigortalının prime esas aylık kazancını, bu tutarın 30'a bölünmesi suretiyle bulunacak tutar ise sigortalının prime esas günlük kazancını ortaya çıkartmaktadır.

  Keza, günlük ücretle çalışan işçinin 28 çeken aydaki prime esas aylık kazancı; günlük ücretinin 28'le çarpılması sonucu bulunan tutar olup, bu kişinin prime esas günlük kazancı ise; prime esas aylık kazancın 30'a bölünmesi suretiyle bulunan tutar olarak görülmektedir.

  3.5. Günlük ücretle çalışan işçinin, hastalığından ötürü rapor vermeye yetkili hekim tarafından verilen rapordan/sıhhi izninden dolayı çalışamayan işçinin çalışamadığı günlere ait ücreti (işçinin çalışmaması nedeniyle) işverence ödenmeyecek, işçinin hastalandığı (iş göremezliğin başladığı) tarihten önceki 1 (bir) yıl içinde 90 gün sigortalılığı olması durumunda, raporunun/sıhhi izninin 2 günden sonrası için günlük prime esas kazancının 2/3'ü oranında her bir rapor günü için Sosyal Güvenlik Kurumu'nca işçiye geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir. Dolayısıyla günlük ücretle çalışan işçiye işverenlikçe çalıştığı gün kadar ücret ödenecek, hastalığından ötürü raporlu olduğu günler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

  4- Maktu (Aylık Ücretli) Ücret

  4.1. Bu ücret sistemi; genelde beyaz yakalılar, mühendisler ve mesai parası ödenmek istenmeyen üst düzey yöneticiler için kullanılmaktadır. Ancak, çalışma hayatında asgari ücretle çalışan işçiler için de maktu (aylık ücretli) ücret sisteminin farklı bir şekilde aylık ücret sistemi olarak uygulanmaya çalışıldığına çalışma hayatında sık sık karşılaşılmaktadır.

  Maktu (aylık ücretli) ücretle çalışan işçinin iş sözleşmesine göre, ay içinde eksik gün çalışıp çalışmadığına veya ayın 28, 29, 31 gün çekip çekmediğine bakılmaksızın ücretinin 30 gün üzerinden ödenmesi söz konusudur. Dolayısıyla ay içinde çeşitli nedenlerle işçinin çalışmadığı günler dikkate alınmaksızın, ücreti tam olarak ödenmektedir.

  4857 sayılı Kanunun "Geçici iş göremezlik" başlıklı 48'inci maddesinin ikinci fıkrasında; hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edileceği belirtilmektedir. Bu ifadeden, aylık ücretli işçilerin ücretlerinin ay bazında tam olarak ödeneceği, hastalık nedeniyle çalışılmayan günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nca işçiye ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenecek ücretten mahsup edilerek kalan kısmının ödeneceği (veya alınan geçici iş göremezlik ödeneğinin işverenliğe iade edileceği), geçici iş göremezlik ödeneği alınmayan ilk 2 günün ücretinin de işverenlikçe ödeneceği, böylece, işçinin hastalandığı ayda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığı geçici iş göremezlik ödeneği ile işverenden aldığı ücretin işçinin diğer aylarda aldığı ücretini eşitleyeceği anlaşılmaktadır.

  İş Kanunu'nun "Ücret şekillerine göre tatil ücreti" başlıklı 49'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46 (Hafta tatili ücreti; Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63'üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme (hafta tatili) verilir.), 47 (Genel tatil ücreti; Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.) ve 48 (Geçici iş göremezlik; İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir.)'inci maddenin birinci fıkrası hükümlerinin uygulanmayacağı, ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücretinin ödeneceği ifade edilmiş bulunmaktadır.

  Buradan, maktu (aylık ücretli) ücretle çalışan işçilerin maktu (aylık ücretli) ücretlerinin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait ücretleri kapsıyor olması veya gerekmesi nedeniyle, maktu (aylık ücretli) ücretle çalışan bu kişilere hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti işverence ödenmeyecektir. Ayrıca, hastalık nedeniyle bu günlerin (hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri) geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden geçici iş göremezlik ödeneği ödemesinin ise ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından ödenmeyeceği, geçici iş göremezlik ödeneği ödenmişse işverenlikçe yapılacak ücret ödemesi sırasında mahsup edileceği ya da alınan geçici iş göremezlik ödeneğinin işçi tarafından işverenliğe iade edilerek, maktu (aylık ücretli) ücretin tam olarak alınacağı, yalnızca ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalarda maktu (aylık ücretli) ücretin 1/30'u bulunmak suretiyle, çalışılan her bir ulusal bayram ve genel tatil günü için 1/30 oranında, yarım gün olan 28 Ekim ve Arife günlerinde öğleden sonra yapılacak çalışmalar için de her bir çalışma için 1/60 oranında ücret ödeneceği ortaya çıkmaktadır.

  4.2. Yukarıda da belirtildiği üzere, genelde beyaz yakalılar, mühendisler ve mesai parası ödenmek istenmeyen üst düzey yöneticiler için kullanılan maktu (aylık ücretli) ücret sisteminin, uygulamada asgari ücretle çalışan işçiler için de farklı şekilde aylık ücret olarak uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir.

  Ancak, asgari ücretle çalışan işçiler için yapılan aylık ücret uygulamasında; ay içindeki takvim gün sayısının 31 gün veya 28 ya da 29 gün olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ücreti her ay, hastalık/geçici iş göremezlik durumu hariç sürekli 30 gün üzerinden ücretlendirilmektedir. Hastalık/geçici iş göremezlik durumunda ise, işçinin aldığı geçici iş göremezlik ödeneği mahsup edilmek veya işçiden tahsil edilmek suretiyle geçici iş göremezlik ödeneği alınmayan ilk 2 günü de kapsamak suretiyle işçiye tam ödenmesi gereken aylık ücreti, işçinin hastalık/geçici iş göremezlik nedeniyle işyerinde çalışmadığı günlerin ücreti hesaplanarak, düşülmek suretiyle yalnızca işçinin işyerinde çalıştığı günü kapsayan ücreti kendisine ödenmektedir. Bu şekilde asgari ücretli işçinin 1 (bir) yıl içinde 365-360 = 5 günlük ücret kaybının yanında, geçici iş göremezlik süresine isabet eden ücreti ile geçici iş göremezliğin 2 günü dışındaki süresi için 2/3 oranında aldığı geçici iş göremezlik ödeneği arasındaki fark kadar kaybı olmaktadır.

  Kaldı ki, yukarıda da belirttiğimiz üzere asgari ücretli işçi aylık ücretle değil günlük ücretle çalışmakta olup, günlük ücretinin ay içindeki takvim gün sayısıyla çarpımı sonucu ortaya çıkan ücret tutarı asgari ücretli işçinin o ayki ücretini meydana getirmektedir.


  5. Sonuç

  4857 sayılı İş Kanunu'nda; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye ise iş ilişkisi denildiği tanımlardan anlaşılmaktadır. Ücret türleri genel olarak zamana göre ücret, yüzde usulüne göre ücret, parça başına ücret, götürü ücret olarak dağılmaktadır.

  Çalışma ücreti günlük olarak belirlenen işçinin günlük ücretinin ilgili ayın kaç gün çektiğine bağlı olarak o aydaki gün sayısıyla çarpılması sonucu aylık ücreti hesaplanmaktadır. Esas itibariyle asgari ücretle çalışan işçi günlük ücretle çalışmaktadır. asgari ücretle çalışan işçinin aylık ücretle değil, esasen günlük ücretle çalıştığı ve ayın, 28, 29, 30 veya 31 gün çekmesine göre alacağı aylık ücretin farklı olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

  Maktu (Aylık Ücretli) ücret, genelde beyaz yakalılar, mühendisler ve mesai parası ödenmek istenmeyen üst düzey yöneticiler için kullanılmaktadır. Maktu (aylık ücretli) ücretle çalışan işçinin iş sözleşmesine göre, ay içinde eksik gün çalışıp çalışmadığına veya ayın 28, 29, 31 gün çekip çekmediğine bakılmaksızın ücretinin 30 gün üzerinden ödenmesi söz konusudur.

  Kaynakça

  -4857 sayılı İş Kanunu

  -Asgari Ücret Yönetmeliği

  -Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 21.04.2011 tarihli ve 2009/10827 E, 2011/12158 K. sayılı Kararı


  -Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 03.06.2004 tarihli ve 2004/1550 E, 2004/13370 K. sayılı Kararı

  -Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 18.04.2007 tarihli ve 2006/25175 E, 2007/11224 K. sayılı Kararı

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Zabıta ve İtfaiye Personeli Maktu Fazla Çalışma Ücreti
  By Ferruh Atalay in forum Zabıta / İtfaiye
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 02 Ocak 2019, 23:24
 2. 2014-2015 Asgari Ücret Tutarı Karşılaştırması
  By Ferruh Atalay in forum İşçi
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03 Ocak 2016, 18:59
 3. Maaş ve Ücret Arasındaki Fark
  By Ferruh Atalay in forum Genel Konular / Duyurular / Sınavlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04 Mart 2015, 13:37
 4. 14 ve 30 Günlük Ücret Farkları Hesabı
  By Ferruh Atalay in forum İşçi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26 Ocak 2015, 19:34
 5. İşçilerin genel Olarak Ücret Unsurları
  By Ferruh Atalay in forum İşçi
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 07 Ekim 2014, 22:44

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0