Yargıtay
5. Hukuk Dairesi
E.2014/5129
K.2014/19963
T. 03.07.2014


KAMULAŞTIRMASIZ ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASIDAVA KONUSU TAŞINMAZA ATIK SU KANALI VE MAZGAL YAPILMAK SURETİYLE FİİLEN EL ATILDIĞI ANLAŞILMAKLA; 16.05.1956 GÜN 1-6 ESAS VE KARAR SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARINA GÖRE, KAMULAŞTIRMASIZ OLARAK TAŞINMAZINA EL KONULAN ŞAHIS, İLGİLİ KAMU TÜZEL KİŞİSİ ALEYHİNE EL KOYMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AÇABİLECEĞİ GİBİ BU EYLEMLİ DURUMA RAZI OLDUĞU TAKDİRDE TAŞINMAZIN DEĞERİNİN TAHSİLİ DAVASI DA AÇABİLİR.

2942/gç.md.6

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın görevsizliğine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, idari yargının görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Mahkemece yargılama sırasında yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporlarına göre dava konusu taşınmaza atık su kanalı ve mazgal yapılmak suretiyle fiilen el atıldığı anlaşılmıştır.

16.05.1956 gün 1-6 esas ve karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre, kamulaştırmasız olarak taşınmazına el konulan şahıs, ilgili kamu tüzel kişisi aleyhine el koymanın önlenmesi davası açabileceği gibi bu eylemli duruma razı olduğu takdirde taşınmazın değerinin tahsili davası da açabilir. Taşınmazın aynına ilişkin bu davanın görülme yeri Adliye Mahkemeleridir.

Bu itibarla işin esasına girilerek hüküm kurmak gerektiği gözetilmeden, idari yargı görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi,
Doğru görülmemiştir.

Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 03.07.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.