Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu

4. derecede Malatyada görevli belediye personeli 8 günlük geçici görev ile Çin'e gönderilmiştir

2014 yılı yurt dışı gündelik rakamlarına göre 4. derecede personele Çin için günlük 95 Dolar gündelik verilmektedir.

Türkiyeden ayrılış : 12 Ekim 2014

Ankara Merkez - Ankara Havaalanı Havaş : 20 TL
Ankara - Çin Arası Uçak Ücreti : 1000 Dolar
Çin Havaalanı - İkametgah Taksi Ücreti : 35 Dolar
----------------------------------------------------------------------------
Toplam : 1035 Dolar + 20 TL


Çinden Ayrılış : 20 Ekim 2014

Çin İkametgah - Havaalanı Ulaşım Taksi : 35 Dolar
Ankara - Çin Arası Uçak Ücreti : 1000 Dolar
Ankara Havaalanı - Ankara Merkez Havaş : 20 TL
----------------------------------------------------------------------------
Toplam : 1035 Dolar + 20 TL

Çinde 1 Günlük Konaklama Bedeli : 100 Dolar.

"Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır."


1 günlük Gündelik : 95 Dolar x %50 arttırım = 142,5 Dolar
Toplam Gündelik : 142,5 Dolar x 8 gün = 1140 Dolar


"Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz. %40 ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;
a) I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden,
b) IV-VII no’lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70’inden,
fazla olamaz."


Gündelik : 142,5
%40 = 57 Dolar

Konaklama Günlük : 100 Dolar
Aşan Kısım: 100 - 57 = 43 Amerkan Doları
Ödenecek Günlük Konaklama Ücreti : 43 x % 70 = 30,1 Dolar

Toplam Ödenecek Konaklama ücreti: 30,1 x 8 = 240,8 Dolar.

Yol Gideri : 2000 Dolar + 40 TL
Konaklama Gideri : 240 Dolar
Gündelik ( 8 + 2 gün yol) : 142,5 x 10 = 1425 Dolar

"Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, 'yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans ilgiliye Türk Lirası cinsinden ödenir. Avansın mahsup işlemlerinde ise ilgiliye ödenme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır. Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.
"

Personelin avans almadığı ve beyanname düzenme tarihindeki döviz satış kurun 2,10 olarak kabul edilirse;

Toplam Yurtdışı geçici Görev Yolluğu ödemesi : (3665 Dolar x 2,1) + 40 TL = 7736,50 TL dir
Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu hesabı için

SGB.net Giriş Sayfası adresinde soldaki menüler kullanırak hesaplama yaptırılabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Yurtdışı Geçici Görevle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı