Makale Lebibyalkın Mevzuat dergisinden alıntıdır.


MDERGI/8784A.049(Ocak 2016 Sayı 145)
HANGİ KOŞUL VE MİKTARLARDA YURT DIŞINA GEÇİCİ GÖREVLE
GÖNDERİLENLERE KONAKLAMA BEDELİ ÖDENMEKTEDİR ?
Cevdet BOZKURT
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetçisi

Özet

Özel bir Yasa konumunda bulunan Harcırah Kanunu, genel, katma ve özel bütçeli idarelerde, bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kurumlarda, özel yasalarla kurulmuş banka ve teşekküllerde yolluk ödenmesini gerektiren hizmet yapılması hallerinde uygulanacak kuralları içeren bir yasa niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda ödenecek tutar ve esaslar ise, görevlendirmenin, yurtiçi veya yurtdışı olmasına göre değişkenlik göstermektedir. Nitekim bu kapsamda "Yurtdışına Geçici Görevli Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller" belirlenmiş olup, söz konusu düzenleme ile belirlenen esaslar çerçevesinde yatacak yer temini için konaklama bedelinin % 40'ı aşan kısmının da belli durumlarda ödenmesinin mümkün olduğunu, mevcut durum itibarıyla, genel müdür ve üstü ile ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanların dışındaki diğer personelin de ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamının ödenmesine yönelik haktan yararlanmasının mümkün olduğunu ifade edebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Harcırah, konaklama bedeli, geçici görev.

1. Giriş

Harcırah Kanunu'na tabi olan idareler, aynı Kanunun 1'nci maddesi ile belirlenmiş olup, "Kanunun şümulü" başlıklı söz konusu maddeye göre, genel bütçeli daireler ile katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller ile söz konusu daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler kanun kapsamında sayılmaktadır.

Harcırah kelimesi ise zaman zaman farklı anlamlarda kullanılmakla birlikte, hangi anlama geldiğini yine Harcırah Kanunu çerçevesinde açıklayabiliriz.

Keza, 10.2.1954 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 6245 sayılı Harcırah Kanunu 'nun Tarifler başlıklı 3'üncü maddesine göre "Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını" ifade etmektedir. Bununla birlikte, söz konusu Kanun ile yurtiçi ve yurtdışı gündelik ve konaklama bedeli ödenmesine ilişkin esasların farklı kriterlere bağlandığını ifade edebiliriz.


Nitekim 01.01.2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7128 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34' üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırıldığını görmekteyiz.

Söz konusu Karar kapsamında; yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarlarının Karar eki cetvellerde gösterildiğini, birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde ise, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarının esas alınması gerekmektedir.

Ancak 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karar;

' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar hükümleri uygulananlara,

' Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

' Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

' 15/1/2010 tarihinden sonra yurt dışına tedavi amacı ile gönderilen ve tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlara, uygulanmayacağını, ifade edebiliriz.

Yurtdışına geçici görevlere gönderilenlere ilişkin olarak gündelik ve dolayısıyla konaklama bedelinin ödenmesinde de söz konusu Karar'ın esas alınması gerekmekle birlikte, mezkûr Kararın 5 inci maddesi uyarınca "Yurtdışı Geçici Görevle Görevlendirilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller"in de Maliye Bakanlığı tarafından 21.03.2013 tarihinde hazırlandığını belirtebiliriz.

Bu çalışmamızda ise, mezkûr Karar ile bu Karara dayanılarak hazırlanan söz konusu Usul ve Esaslar uyarınca, konaklama bedellerinin hangi koşul ve tutarlarda ödeneceğine ilişkin açıklamalarda bulunulacaktır.2.Yurt Dışına Geçici Görevle Görevlendirilenlere Ödenecek Gündelik ve Konaklamaya Ait İlkeler

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı" başlıklı 34'üncü maddesi; "Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur.

Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir." şeklinde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede söz konusu Kanun maddesine istinaden hazırlanan "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar" 2 a baktığımızda ise; Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye'den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündeliklerin, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanacağını vurgulayabiliriz.


Bu bağlamda, Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40'ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz. %40'ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;


a) I-III no'lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için %100'ünden,

b) IV-VIII no'lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70'inden, fazla olamaz.

Bununla birlikte, söz konusu Kararın çalışmamız açısından önem arz eden en önemli maddesi ise, 5'inci madde olup, bahse konu maddeye göre; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince;

-Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,

-Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,

-Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bendleri kapsamı dışında kalan diğer personelin,

konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı ödenebilir.

Fakat bu kapsamda yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, söz konusu tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan yurt dışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin % 30'unu aşamaz.

Altı çizilmesi gereken diğer bir husus ise, bu kapsamda yapılan görevlendirmelerde, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için artırımlı olarak hesaplanan gündelikler dahil olmak üzere gündeliklerinin yüzde kırkına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmayacağı kuralıdır.

Yine söz konusu Kararın 5'inci maddesine göre, ilgili kamu idarelerinin bu kapsama ait giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca "Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında belirlendiğini ve yukarıda yer verilen BKK ile benzer içeriğe sahip bahse konu hukuki metnin ön plana çıkan hususlarına ise aşağıda yer verilmektedir.3.Yurt Dışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine Ait Esas ve Usuller

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait geçici görevlendirmelerde, konaklama bedelinin üst kısımda yer verilen BKK çerçevesinde hesaplanması ve ödenmesi esas olup, yine söz konusu Kararın 5'inci maddesine göre, konaklama bedelinin belli koşullarda daha fazla tutardan ödenmesi söz konusu olabilmektedir.

Keza, "Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, Kararın 5'inci maddesi çerçevesinde yapılan ödemelerde, konaklama bedeli için, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin, 10 günü aşan süreler için ise ekli cetvelde yer alan gündeliklerinin % 40'ına kadar olan miktar için ödeme yapılmaz. Ancak gündeliklerinin % 40'ını aşan kısmın tamamı ödenebilir. Dolayısıyla, bu kapsamdaki görevlendirme onaylarında bu hususun belirtilmesi zorunludur. Bu ibare yoksa %70'i esas alan ödemenin yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, memur ve hizmetli olmadıkları halde, idarelerce 6245 sayılı Kanunun 8'inci maddesine 3 göre yurtdışına geçici görevle gönderilenlere de Kararın 5'inci maddesi kapsamında konaklama bedellerinin ödenmesi mümkün olup, bu durumda da yukarıda dikkat çekildiği gibi onaylarda bu duruma yer verilmesi gerekmektedir.


Ancak zamanla söz konusu Usul ve Esaslarda bazı değişiklikler yapılmış olup, nitekim Yurtdışı Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlere İlişkin önceki Esas ve Usullerin 5'inci maddesinde yer alan; "Bakan ile birlikte yurtdışı toplantılara katılan personel" ifadesi, 21.03.2013 tarihli Yurtdışı Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlere İlişkin Esaslar ile; "Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar ile birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personeli" olarak değiştirilmiştir . Böylelikle, daha önce sadece Bakanla birlikte yurtdışına gidenler bu kapsamda iken, yapılan değişiklikle 8000 ve üzeri ek göstergeye sahip olan Başbakanlık Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı ve Bakan Yardımcıları (Bakan gibi) ile de birlikte yurtdışına çıkanların da konaklama giderlerinin bu şekilde karşılanması mümkün hale gelmiştir.


Benzer şekilde, söz konusu tarihte, "Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticiler yararlanabilirler." şeklinde yeniden bir belirleme yapılmıştır. Böylelikle, yapılan düzenleme ile yurtdışı konaklama bedeli ödenebilecek personele ek göstergesi 6400 ve üstünde olanlara konaklama giderlerinin tamamı ödenebilirken, ek göstergesi 6400 ve altında olan personele ise %70'inin ödenebilmesi söz konusu olmuştur.

Öte yandan, Esas ve Usullerin 5'inci maddesinin 2'nci bendinin; "Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri kapsamı dışında kalan diğer personel yararlanabilir." şeklindeki ifadesi uyarınca, zorunlu ve istisnai hallerde diğer personelin de bu haktan yararlanmasına olanak sağlanmaktadır.

Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5'inci maddesinin 4'üncü bendinde ise; "..Konaklama bedelinin Kararın 5 inci maddesine göre ödenebilmesi için görevlendirme onayında bu hususun belirtilmesi zorunludur. Söz konusu hususun görevlendirme onayında yer alması, halinde konaklama bedeli Kararın 4'üncü maddesine göre ödenir." şeklinde bir belirleme yapılmak suretiyle konaklama bedelinin Kararın 5'inci maddesine göre ödenebilmesi için görevlendirme onayının Bakan tarafından yapılma şartı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, her hangi bir bakanlığa bağlı olmayan kurumların görevlendirme onaylarının ise, o kurumun en üst amiri tarafından yapılması gerekmektedir.4. Konuya İlişkin Açıklamalı Örnek

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı" başlıklı 34'üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar'ın 4. maddesine baktığımızda; "(1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye'den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

(2) Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40'ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz, % 40' ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70'i ayrıca ödenir.

Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

a) I-III no'lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için %100'ünden,

b) IV-VIII no'lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70'inden,

fazla olamaz." şeklinde düzenlendiğini görmekteyiz.

Söz konusu Karar'ın 5'inci maddesi ise;

-"Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,

-Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,

-Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bendleri kapsamı dışında kalan diğer personelin,

konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı ödenebilir." şeklinde hükme bağlanmıştır.

Ancak burada dikkat çeken ve bir anlamda tereddütlere kaynaklık eden hususun ise, üst kısımda yer verilen "Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere' ifadesindeki "istisnai ve zaruri" durumların hangi durumları kapsadığına yönelik Kararda herhangi bir ilave açıklamanın bulunmaması olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri ışığında konunun anlaşılmasına katkı sağlamak bakımından Karar eki cetveli bazı ülkeleri kapsayacak şekilde bir örnekle geliştirebiliriz. Şöyle ki;


YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNİN HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL

GÖREV UNVANI / KADRO DERECESİ T.B.M.M. Başkanı, Başbakan Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve Orami railer , Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları, Milti Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurul ve Kurum Başkanları, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri , merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki büyükelçiler, Askeri Temsil Heyeti Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Hükümeti Temsilen Kararname ile Görevlendirilen Heyet Başkanları Ek göstergesi 7000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar Ek göstergesi 5300 ile 7000'e kadar olan kadrolarda bulunanlar Aylık/ kadro derecesi 1-4 olanlar Aylık/ kadro derecesi 5-15 olanlar Tedavi Amacıyla Gönderilen Erbaş ve Erler
ÜLKELER (Para Birimleri) I SÜTUN II SÜTUN III SÜTUN IV SÜTUN V SÜTUN VI SÜTUN VII SÜTUN VIII SÜTUN
Almanya (Euro) 198 164 131 111 105 99 83 41
Portekiz (Euro) 186 155 124 105 99 93 78 39


Üstteki tabloyu göz önünde bulundurarak, örneğin bir Genel Müdürün yol dahil 10 gün süreyle Portekiz'e geçici görev kapsamında gittiğini, 10 gün konakladığını ve günlük 80 Euro konaklama gideri ödediğini veri olarak kabul edebiliriz. Bu durumda hesaplama her iki durumda nasıl olacaktır? Öncelikli olarak genel müdürün ek göstergesi 6400 olduğu için tablonun V no'lu sütununa ve bu sütunda gidilen ülkeye (Portekize) karşılık gelen tutarın hesaplamada dikkate alınması gerekmekte olup, söz konusu tutar tablodan da görüleceği üzere 99 Euro'dur.

Bilindiği gibi mezkûr Karar uyarınca, Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40'ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmamaktadır. Söz konusu tutarın % 40'ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

a) I-III no'lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için %100'ünden,

b) IV-VII no'lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70'inden,

fazla olamayacağının yapılacak hesaplamada dikkate alınması gerekir. Bu bağlamda, aşağıdaki örneği veri olarak alırsak, genel müdürün V. nolu sütunda olması nedeniyle %70'lik kapsama girdiğinde ödenecek günlük ilave miktar 103,95 Euro'yu (148,5x%70) normal şartlarda geçemeyecektir.

Bu bilgiler ışığında; yine normal şarlarda harcırah hesaplamamızı Genel Müdür göstergesi üzerinden yapacak olursak (ulaşıma ilişkin giderleri dikkate alınmadan);

Yurtdışı gündeliği: 99 Euro (Portekiz için), Konaklama gideri (otel): günlük 80 Euro

Görevlendirme süresi: 10 gün

Artırımlı gündelik: 99 Euro x 1,5 = 148,5 Euro (İlk on gün için % 50 artırımlı)

Artırımlı gündeliğin % 40'ı: 148,5 Euro x % 40 = 59,4 Euro

% 40'ı aşan kısım: 80 Euro - 59,4 Euro = 20,6 Euro

İlk on gün için günlük konaklama giderinin, % 50 artırımlı gündeliğin % 40'ını aşması halinde aşan kısmın % 70'i ödeneceğinden; 20,6 Euro x % 70 = 14,42 Euro

Görevlendirme süresi 10 gün olduğu için; Ödenecek konaklama gideri: 14,42 Euro x 10 = 144,20 Euro olacaktır.

Buna karşın, söz konusu BKK ve aynı şekilde Esas ve Usullerin 5'inci maddesi kapsamında bu görevlendirmenin yapılması durumunda, gündeliklerinin % 40'ını aşan kısmın tamamı ödenecektir. Yani örnek hesaplamamıza devam edersek, % 40'ı aşan günlük kısım olan 20,6 Euro'nun tamamının ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 10 gün için 10 x 20,6 Euro = 206 Euro toplam konaklama bedelinin ödenmesi gündeme gelmektedir. Oysa eski durumda 10 gün için toplam 144,20 Euro ödenmekteydi. Böylelikle, ilgili lehine bu kapsamda belirtilen şekilde yapılan bir görevlendirme sonrasında 61,8 Euro (206-144,20) fazladan bir hak ediş söz konusu olmaktadır.


5. Sonuç

Daha önce yer verdiğimiz üzere, yurtdışı görevlendirmelere ilişkin konaklama bedellerinin ödenmesinde 2014/7128 sayılı BKK ile belirlenen Karar ile Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde yatacak yer temini için konaklama bedelinin % 40'ı aşan kısmının da belli durumlarda ödenmesinin mümkün olduğunu, bu ödemeye ilişkin kriterlerin ise 2013 yılında genişletildiğini, mevcut durum itibarıyla, genel müdür ve üstü ile ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanların dışındaki diğer personelin de ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamının ödenmesine yönelik haktan yararlanmasının mümkün olduğunu ifade edebiliriz.

Bununla birlikte, 6245 sayılı Harcırah Kanunun 34'üncü maddesi gereğince çıkarılan Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararın 5'inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Yurtdışına Geçici Görevli Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usuller", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine geçici görevle gönderilenlere uygulanmamaktadır. Zira, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar kapsamında, KKTC'ye sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik miktarları farklı kriterlere bağlanmıştır.

Diğer bir anlatımla, KKTC'ye geçici görevle görevlendirilenlere, yapılacak yolculuklarda verilecek gündelik ödeneklerinin, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirilenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı ayrıca ödenecektir.

(2) Söz konusu Karar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar kapsamına giren görevlendirmelerde uygulanmamaktadır.


(3) Harcırah Kanununun "Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı" başlıklı 8. maddesi ise; "Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4'üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.

Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4'üncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. Henüz rütbe almamış askeri öğrencilerin öğrenim, resmi davet ve mübadele nedeniyle yurtdışında bulundukları sürece kendilerine teğmen rütbesindeki subayın yurtdışı gündeliği bu Kanunun yurtdışı gündeliklerine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ödenir."hükmüne amirdir.

Kaynakça

-2014/7128 sayılı BKK eki Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

-21.03.2013 tarihli Yurtdışı Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlere İlişkin usul ve Esaslar

-www.bumko.gov.tr