Bazen aynı konuyla ilgili hukuk kuralları arasında bir "çatışma" olabilir. Bir hukuk kuralı şöyle derken, aynı konuda bir başka hukuk kuralı böyle diyebilir. Hukuk kuralları arasında olabilecek çatışmaların halledilmesinde uygulanan ilkeler;

1- Üst Kanun İlkesi: Bu ilke(Üst kanun alt kanunları ilga eder) özdeyişinde ifadesini bulur. Bu ilkeye göre, birbiri ile çatışan iki hukuk kuralı arasında altlık-üstlük ilişkisi varsa, üst kuralın dediği olur, alt kural ihmal edilir. Örneğin bir kanun ile yönetmelik arasında çatışma varsa kanunun dediği olur.

2- Sonraki Kanun İlkesi: Bu ilke (sonraki kanun önceki kanunları ilga eder) özdeyişinde ifadesini bulur. Bu ilkeye göre normlar hiyararşisinde aynı düzeyle yer alan ve birbiri ile çatışan iki hukuk kuralı varsa (kanun-kanun, yönetmelik-yönetmelik gibi) bunlardan sonraki tarihte yürürlüğe giren kuralın, önceki kuralı zımnen ilga ettiği kabul edilir. "Sonraki Kanun ilkesi", normlar hiyerarşisinde aynı düzeyde yer alan kurallar arasındaki çatışmaları çözmek için uygulanır. Anayasa ile kanun arasındaki bir çatışma "Sonraki Kanun ilkesi" ile ortadan kaldırılamaz. Yani anayasadan sonra yürürlüğe giren bir kanun anayasa ile çatışırsa, sorun "Üst Kanun ilkesine" göre çözülür. Bu durumda eski tarihli Anayasa karşısında yeni tarihli kanununun geçerliliği yoktur. Keza kanun ile yönemelik arasındaki çatışmada da "Sonraki Kanun ilkesi" uygulanamaz.

3- Özel Kanun İlkesi: Bu ilke (Özel kanun genel kanunu ilga eder) özdeyişinde ifadesini bulur. Aynı düzeyde yer alan ve aynı tarihli iki hüküm arasında çelişki varsa, özel hüküm niteliğindeki hüküm uygulanır genel hüküm niteliğindeki ise ihmal edilir. Bir kanunun X maddesi, aynı kanunun Y maddesi ile çatışıyorsa ve X maddesi, Y maddesine göre özel nitelikteyse, yani söz konusu konuyu Y maddesine göre özel olarak ve daha ayrıntılı şekilde düzenliyorsa, söz konusu olaya X maddesi uygulanır.
Bir kanunun aynı konuya temas eden iki hükmünden birisi söz konusu konuyu, doğrudan doğruya ve daha ayrıntılı olarak düzenliyorsa o hüküm özel hüküm; diğeri ise genel hükümdür. Özel hükmün sadece o konuya uygulanması mümkündür; genel hükmün ise o konuya ve ona benzer diğer durumlara da uygulanması mümkündür. Yani genel hükmün kapsamı, özel hükmün kapsamına göre daha geniştir.

Yukarıdaki açıklamalar Sn Kemal Gözlerin Hukukuk Temel Kavramları kitabından alıntıdır.