Stajyer, bir işyerinde yapılan işleri öğrenmek ve uygulamayı izleyerek bilgisini geliştirmek için işveren yanında çalışan kişidir. Stajlerin işçiden ayrımı, işçi gibi geçimini sağlamak için iş yapan değil, bilgi ve tecrübesini geliştirmek için faaliyette bulunan kişi durumunda olup stajyer ile işveren arasındaki ilişkide stajyerin yararı ön plandadır. Stajyeri çıraktan ayıran özellik ise, çıraklık sözleşmesinde olduğu gibi bir mesleği öğrenip işçi statüsüne gelmesi değil, esasen var olan mesleki bilgisini işyerinde geliştirmesidir.

Ücret yönünden; 3308 sayılı kanun
"İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemez

Sosyal Güvenlik Yönünden;
"Genel sağlık sigortası prim oranı, 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesi gereğince, (6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası) 1.3.2011 tarihinden itibaren prime esas kazancın % 6'sıdır. Bu oranın % 1'i kısa vadeli sigorta kolları, % 5'i genel sağlık sigortası primidir. Bunların prim ödeme yükümlüsü ise önceden olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar ile öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarıdır."

Gelir Vergisi Yönünden;
"193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23'üncü maddesi, 12 numaralı bendinde, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu'na tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretlerinin gelir vergisinden istisna tutulduğu hüküm altına alınmıştır. Buna göre stajyerlere (aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler) ödenen asgari ücreti aşmayan ücret ödemelerinden gelir vergisi kesilmeyecektir."
Gelir vergisi kesintisi olmayacağı için Asgari geçim İndirimide uygulanmayacaktır

Damga vergisi Yönünden;
"488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli (2) sayılı tablonun IV/34'üncü fıkrası uyarınca damga vergisinden istisnadır."


1 Temmuz 2015 Tarihinden itibaren stajerlere ödenecek ücret ve Kamu Kurumlarının bu ücretlerden yapacakları kesintiler;

Kurum Ödenecek Ücret SGK Gelir V. Damga V.
Çalışan sayısı 20 den az 136,55 Yok Yok Yok
Çalışan Sayısı 20 ve üzeri 273,13 Yok Yok Yok