Alman Hukukçu Hans Kelsen’in oluşturduğu “normlar hiyerarşisi” ; bir hukuk düzeni içinde bulunan normların belirli bir altlık-üstlük ilişkisine tabi olması durumudur.
Bu hiyerarşik düzende; altta bulunan norm, mevcudiyetini üstündeki normlardan alır.

Anayasamızlada düzenlenen normlar hiyerarşisi:

1- Anayasa
2- Milletler arası andlaşmalar
3- Kanunlar
4- Kanun Hükmünde Kararnameler
5- Tüzükler
6- Yönetmelikler
7- Diğer Düzenleyiciler (Yönergeler, genelgeler, tebliğ, sürkü vb)

şeklinde sıralanmaktadır.


Özel Kanun/Genel Kanun:

Taşıdığı hükümler itibari ile her olaya veya herkese uygulanabilen kanunlar Genel Kanun, hükümleri belli olaylara veya belli kişilere uygulanan kanunlar ise Özel Kanun olarak adlandırılır.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hertürlü sözleşmeyi düzenleyen genel bir kanun olmasına rağmen, 4857 sayılı iş kanunu işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmelerini düzenleyen özel bir kanundur.

Dolayısıyla normlar hiyerarşisinde uygulanacak işlemler açısından kanunların Özel/Genel olduğu ve Tarih olarak Yeni/Eski tarihli oluşu büyük önem taşımaktadır.