500.2- VARLIK ENVANTERİ HESAPLARININ (500.2.3, 500.2.4, 500.2.5, 500.2.6) KBS’YE FONKSİYONEL KODLU GİRİLMESİ HUSUSUNDA YAPILACAK İŞLEMLER (11.03.2015)
Duyurunun Muhatapları: Belediyeler, il özel idareleri, bağlı idareler, mahalli idare birlikleri (sulama birlikleri dahil), Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ve Özelleştirme Fonu.
09.01.2015 tarihli duyurumuzda 500.2- Varlık Envanteri Hesaplarının 01.01.2015 tarihinden itibaren KBS’ ye fonksiyonel kodlu olarak girileceği duyurulmuştu.
Bu çerçevede uygulama birliğini sağlamak ve tereddütleri gidermek açısından aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur.
Belediyeler, il özel idareleri, bağlı idareler, mahalli idare birlikleri (sulama birlikleri dahil) ve Sosyal Güvenlik Kurumu için;


  • Bu hesaplara ilişkin olmak üzere, ilgili hesapların geçmiş yıldan devreden tutarlarının hangi fonksiyonel koddan geldiğinin tespitinin zor olduğu anlaşıldığından; bir defaya mahsus olmak üzere geçmiş yıldan devreden tutarların tamamını 2015 Ocak Döneminde (Sosyal Güvenlik Kurumu için 2015 Mart Döneminde), ilgili hesabın 1.9.9- Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonuna kaydedilecektir. Dolayısı ile birimlerce 2015 Ocak Dönemi verileri yüklenirken, KBS sistemi, ilgili hesapların 1.9.9-Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonunda en az 2014 Aralık Döneminde ilgili hesaplarda yer alan bakiye tutarını arayacaktır.

Örneğin; ilgili birimin 2014 Aralık Döneminde 500.2.3.1- Arazi ve Arsalar Hesabının bakiyesi 100.000 TL olsun. 2015 Ocak Döneminde 500.2.3.1- Arazi ve Arsalar Hesabının 1.9.9 fonksiyonunda en az 100.000 TL tutar bulunacaktır. 2015 yılında 500.2.3.1- Arazi ve Arsalar Hesabının başka fonksiyonlarının kullanımı durumu değiştirmeyecektir.

  • Geçmiş yıldan devreden tutarlardan hariç olmak üzere, cari yılda (2015) ve devamında, bu hesaplarda gerçekleşen işlemler hangi fonksiyona ait ise ilgili fonksiyona kaydedilecektir. Yılsonu devirleri de normal bir şekilde ait olduğu fonksiyona yapılacaktır. Zira yukarıda bahsedilen 1.9.9- Sınıflandırmaya Girmeyen Genel Kamu Hizmetleri fonksiyonuna devretme işlemi sadece 2014 yılından 2015 yılına geçişte bir seferlik olacaktır.    Duyurunun tamamı