+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
Şu an Genel Konular / Duyurular / Sınavlar kategorisindeki Doğum Yardımı Hakkında Yönetmelik Yayınlandı isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Doğum Yardımı Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

  15 Mayıs 2015 tarihi itibari ile (bu tarih dahil) Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılması hakkında yönetmelik 23 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

  Kamu İdareleri Kurum ve Kuruluşlar için başvuru yeri görev yaptıkları kurumlar
  Ödemeler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

  Yönetmelik Resmi gazete

  Yönetmeliğin MS Word hali

 2. #2
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Makale lebibyalkın mevzuat dergisinden alınmıştır.


  MDERGI/8789A.037

  (Ağustos 2015 Sayı 140)

  DOĞUM YARDIMININ USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ Erdoğan ÜVEDİ SGK, Emeklilik Hizmetleri Genel MüdürlüğüRisk Yönetimi ve Proje Daire Başkan V.
  Özet

  Ülkemizde azalan ortalama doğum hızının dengede tutulması ve genç nüfus yapısının korunması amacıyla geliştirilen yeni politikalar çerçevesinde, devlet memurlarına doğum yardımı ödeneği, işçi ve bağımsız çalışanlara da emzirme ödeneği adı altında yapılan yardımdan tüm annelerin yararlanmasını sağlamak üzere, 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ek 4'üncü madde eklenerek Türk vatandaşlarına "Doğum Yardımı" yapılması hususunda düzenleme yapılmıştır.

  Söz konusu düzenleme yapılırken 657 sayılı Kanun kapsamında devlet memuru olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi subay ve astsubaylara doğum yardımı ödeneği verilmesini öngören hükümler, gerçekleşen doğum nedeniyle mükerrer ödeme yapılmaması gerekçesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

  Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan işçiler ile aynı fıkranın (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara benzer bir yardım yapılmasını öngören emzirme ödeneği verilmesine ilişkin hüküm yürürlükte bırakılmıştır.

  Bu düzenleme ile birlikte canlı doğan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılacaktır. Bu yardımla birlikte, 5510 sayılı Kanunda öngörülen şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla SGK tarafından da bir defaya mahsus olmak üzere emzirme ödeneği adı altında 2015 yılı için 112 TL ödeme yapılacaktır.

  Anahtar Kelimeler: Doğum yardımı, emzirme ödeneği, nüfus, sosyal güvenlik.

  1. Giriş

  6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ek 4'üncü madde eklenerek Türk vatandaşlarına "Doğum Yardımı" yapılması hususunda düzenleme yapılmıştır.


  Ayrıca, yapılan bu düzenleme ile birlikte devlet memurlarına doğum yardımı verilmesini öngören 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207'nci maddesi ile subay ve astsubaylara doğum yardımı verilmesini öngören 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 176'ncı maddesi yürürlükten kaldırılmış, 6637 sayılı Kanunla getirilen düzenlemenin usul ve esasları Doğum Yardımı Yönetmeliği ile belirlenmiştir.


  Bu yazıda, 6637 sayılı Kanunla getirilen doğum yardımı verilmesine ilişkin hususlar ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) kapsamında haklarında analık sigortası hükümleri uygulananlara emzirme ödeneği verilip verilmeyeceği hususu incelenecektir.
  2. Doğum Yardımı Düzenlemesi

  633 sayılı KHK'ne eklenen ek 4'üncü maddede; Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki farkın ödeneceği, kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmayacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemelerin yapılmayacağı, doğum yardımının, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödeneceği ve haczedilemeyeceği, doğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği öngörülmüştür.

  Söz konusu düzenlemeyle birlikte, çocuğun canlı doğması şartıyla anne ya da babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı olması, doğum yardımı yapılması için yeterli görülmüş ve bunun dışında başkaca bir şart aranmamıştır.

  2.1. Doğum Yardımının Kapsamı

  Doğum yardımı yapılmasında, 15/5/2015 tarihinde ve sonrasında, çocukları canlı doğan Türk vatandaşları ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi kapsamına giren mavi kart sahiplerini kapsamaktadır.


  2.2. Genel Esaslar

  Doğum yardımı yapılması, başvuru yerlerine usulüne uygun başvuru yapılması şartına bağlanmıştır. Doğum yardımının ödenmesinde Kimlik Paylaşım Sisteminde bulunan bilgiler ile vatandaş beyanından elde edilen veriler esas alınmaktadır. Doğum yardımı yapılması için anne ya da babanın Türk vatandaşı olması şarttır. Evlat edinilen çocuklar doğum yardımı yapılmamakla birlikte, yapılacak ödeme miktarının belirlenmesine esas olan çocuk sayısının tespitinde dikkate alınacaktır. Doğum yardımı, 15/5/ 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilecek, ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde 15/5/ 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da dikkate alınacaktır.


  2.3. Doğum Yardımı Miktarı

  Doğum yardımı miktarı; canlı doğan birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu tutarlar bir defaya mahsus olmak üzere yapılacaktır.

  Doğum yardımı miktarının belirlenmesinde 15/5/2015 tarihinden önce doğan çocuklar dikkate alınacaktır. Örneğin, 15/5/2015 tarihinden önce 4 çocuğu bulunan bir annenin, 7 Haziran 2015 tarihinde bir doğum daha yapması halinde bu doğum için verilecek ödenek miktarı 600 TL olarak belirlenecektir.

  Kanunda doğum yardımının verilmemesi ya da bir kısmının verilmesini gerektiren husus, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerle sınırlı tutulmuş ve kamu işçilerinden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki farkın ödeneceği, kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması halinde ise ödeme yapılmayacağı öngörülmüştür.

  Bu istisnaya göre kamu işçilerinin imzalamış oldukları bireysel ya da toplu iş sözleşmesi hükümlerinde işçilere doğum yardımı yapılacağına ilişkin bir hüküm bulunması halinde bu defa yapılan yardım miktarı kontrol edilecek ve bu yardımın ek 4'üncü maddede belirtilen tutardan fazla olması halinde bu kapsamda ödeme yapılmayacak, az olması durumunda ise sadece aradaki fark ödenecektir.

  2.4. Başvuru

  Doğum yardımı başvurusu, çocuğun KPS' ye kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip, başvuru yerlerine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır. Anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılabilecektir. Annenin Türk vatandaşı olmaması veya vefat etmiş olması halinde ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenecek zorunlu hallerde başvuru Türk vatandaşı olan baba tarafından veya çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılabilecektir. Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmiş olması halinde başvuru işlemi çocuğun kanuni temsilcisi tarafından yapılacaktır.

  Başvuru dilekçesinde yer alan doğruluk beyanında, başvuran kişinin kendisinin veya eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilip edilmediği, kendisinin veya eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam edilmesi durumunda ise kendisinin veya eşinin doğum yapması nedeniyle bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi uyarınca aldığı veya alacağı ödeme tutarına ilişkin bilgiler beyan edilecek, kamu işçileri tarafından, işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye yapılan ödeme tutarına ilişkin başvuru dilekçesinde yer alan bilgi, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından da doğrulanacaktır.

  Her ne statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel başvuru dilekçesini çalıştığı kuruma teslim edecek ve ilgili kamu kuruluşunca alınan dilekçeler en geç bir hafta içeresinde kamu kuruluşunun bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne kurye, posta veya kargo ile gönderilecektir.

  2.5. Ödemenin Yapılacağı Kişiler

  Doğum yardımı, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı olması halinde anneye yapılacaktır. Doğum yardımı annenin Türk vatandaşı olmaması, annenin vefat etmiş olması hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda babaya yapılacaktır. Söz konusu yardım, hak sahiplerinin kendilerine veya durumlarına göre tevsik edici belge sunmaları şartıyla kanuni temsilcilere de yapılabilecektir.

  2.6. Ödemenin Yapılması

  Doğum yardımı ödemeleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirleyeceği tarihlerde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yapılacaktır. Yurt dışında yaşayan hak sahiplerinin ödemeleri, dilekçelerinde gösterecekleri illerdeki yurt içi hesaplarına yapılacaktır.  3. Emzirme Ödeneği

  5510 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinde; kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi sigortalı olarak, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları da kısa vade sigorta kolları olarak tanımlanmıştır.

  Kısa vadeli sigorta kolları, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında sigortalı olanlar hakkında uygulanmaktadır.


  Analık sigortasından iki ayrı yardım yapılmaktadır. Bunlardan ilki geçici iş göremezlik ödeneği, ikincisi ise emzirme ödeneğidir.

  Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4' üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilmektedir.


  Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması şartı aranmakta, sigortalının 4/1 (b) kapsamında olması durumunda ayrıca genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı aranmaktadır.


  4.657 ve 926 Sayılı Kanunlara Göre Doğum Yardımı Ödeneği

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207'nci maddesinde, Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda , subay ve astsubaylara da devlet memurlarında yapılan miktar üzerinden 926 sayılı Kanunun 176'ncı maddesine göre doğum yardımı ödeneği yapılmakta idi.


  6637 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 207'nci, 926 sayılı Kanunun da 176'ncı maddesi yürürlükten kaldırıldığından, bundan böyle devlet memuru, subay ve astsubaylara 6637 sayılı Kanunla getirilen düzenleme doğrultusunda doğum yardımı yapılacaktır.  5. Değerlendirme ve Sonuç

  Ülkemizde azalan ortalama doğum hızının dengede tutulması ve genç nüfus yapısının korunması amacıyla geliştirilen yeni politikalar çerçevesinde, devlet memurlarına doğum yardımı ödeneği, işçi ve bağımsız çalışanlara da emzirme ödeneği adı altında yapılan yardımdan tüm annelerin yararlanmasını sağlayacak şekilde yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

  Söz konusu düzenleme yapılırken 657 sayılı Kanun kapsamında devlet memuru olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi subay ve astsubaylara doğum yardımı ödeneği verilmesini öngören hükümler, gerçekleşen doğum nedeniyle mükerrer ödeme yapılmaması gerekçesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

  Ancak, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan işçiler ile aynı fıkranın (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara benzer bir yardım yapılmasını öngören emzirme ödeneği verilmesine ilişkin hüküm yürürlükte bırakılmıştır.

  6637 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeden yararlanmanın ön şartının "Türk vatandaşı olmak" şeklinde belirlenmiş olmasının, 5510 sayılı Kanunun 4/1 (a) veya (b) kapsamında sigortalı olan yabancı uyruklulara doğum yardımı yapılmasına engel oluşturacağı göz önüne alınarak emzirme ödeneğine ilişkin hükmün yürürlükte bırakıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

  Ancak, her ne kadar 5510 sayılı Kanunun 16'ncı maddesinin emzirme ödeneğine ilişkin hükümlerin yer aldığı üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükte bırakılmış olsa da 633 sayılı KHK'nin ek 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz." hükmü karşısında emzirme ödeneğinin; 5510 sayılı Kanunun 4/1 (a) bendi kapsamında özel sektöre ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile Kanunun 4/1 (b) kapsamında sigortalı olanlara verilmesi, 4/1 (a) kapsamında kamuya ait işyerlerinde çalışanlara ise verilmemesi gerektiği şeklinde bir durum ortaya çıkmaktadır.

  Doğum yardımı ödeneğinin verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Yönetmelikte bireysel veya toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda yapılan doğum yardımlarıyla, ek 4'üncü madde kapsamında yapılacak doğum yardımı miktarının mukayese edilmesine ilişkin esaslar yer almakla birlikte, ek 4'üncü maddenin yukarıda açıklanan üçüncü fıkrasına ilişkin ne yönde işlem yapılacağına anılan Yönetmelikte yer verilmediği görülmektedir.

  Bu nedenle, hem 633 sayılı KHK kapsamında doğum yardımı yapılmasına hem de 5510 sayılı Kanun kapsamında emzirme ödeneği verilmesine hak kazanılması durumunda; her iki ödemenin de ilgili mevzuatında yer alan miktarlar üzerinden mi yapılacağı ya da doğum yardımı miktarından emzirme ödeneği miktarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden mi ödeme yapılacağı ya da emzirme ödeneğinin hiçbir şekilde verilmeyeceği hususuna açıklık getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

  Kaynakça

  - 5510 sayılı Kanun

  - 6637 sayılı Kanun

  - Doğum Yardımı Yönetmeliği

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Personele Verilen Ramazan Yardımı
  By Ferruh Atalay in forum İşçi
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03 Temmuz 2014, 19:12
 2. Aile YArdımı Hakkında Açıklamalar
  By Ferruh Atalay in forum Memur
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06 Haziran 2014, 17:54
 3. Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Durumu
  By Ferruh Atalay in forum Sözleşmeli
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08 Kasım 2013, 13:33

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0