7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun , 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yapılandırma Kapsamındaki Borçlar

Belediye ve bağlı idarelerin;

- 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişki vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları; 2017 yılına ilişkin 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ( 2017 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacaklarından (idari para cezaları ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç);

- 2464 Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsili gereken ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan ücret alacakları ve bunlara bağlı fer’i alacaklar;

- 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ve bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacaklar;

- Büyükşehir Belediyelerinin 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca vadesi 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ve bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacaklar;

- 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacaklar;

- Kanun’da belirtilen diğer alacaklardan, kesinleşmiş olup kanunun yayımı tarihi (27 Mayıs 2017) tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar.


İl özel idarelerinin;

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 7020 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibariyle (27 Mayıs 2017) ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları ( idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden alınan özel idare payı hariç).

7020 sayılı Kanun ilgili maddelerindeki başvuruya ilişkin hükümler saklı kalmak üzere Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların ;
- 30 Haziran 2017 tarihine kadar ( bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil);
diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.