Devlet ihale kanunu madde fihristi

DEVLET İHALE KANUNU
FİHRİSTİ
Madde
GENEL ESASLAR
1 Kapsam
2 İlkeler
3 İhale yetkilisi
4 Tanımlar
5 İhaleye katılabilme şartları
6 İhaleye katılamıyacak olanlar
7 Şartnameler
8 Şartname genel esasları
İHALE İŞLEMLERİ
İhaleye Hazırlık
9 Tahmin edilen bedelin tespiti
10 Bedelin tahmin edilememesi
11 Onay belgesi
12 Şartnamelerin verilmesi
13 İhale komisyonları
14 Komisyonların çalışması
15 İhale işlem dosyasının düzenlenmesi
16 İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler
17 İhalenin ilânı
18 İlânlarda bulunması zorunlu hususlar
19 Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilân
20 İlânın uygun olmaması
21 İlânı sakıncalı görülen hususlar
22 Yabancı ülkelerde ilân
23 İhalenin tatil gününe rastlaması
24 Tekliflerin açılma zamanı
25 Geçici teminat
26 Teminat olarak kabul edilecek değerler
27 Teminat mektupları Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları
28 Uygun bedelin tespiti
29 Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması
30 Kararlarda belirtilmesi gereken hususlar
31 İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi
32 Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
33 Zam ve indirim teklifleri
34 İhalede hazır bulunmayan istekliler İhale Usulleri
35 İhale usullerinin neler olduğu
36 İhalelerde kapalı teklif usulünün esas olduğu
KAPALI TEKLİF USULÜ
37 Tekliflerin hazırlanması
38 Tekliflerin verilmesi
39 Dış zarfların açılması
40 İç zarflarının açılması
41 İhale sonucunun karara bağlanması
42 Tekliflerin aynı olması
43 İhalenin yapılamaması
44 Belli istekliler arasında yapılacak ihaleler
AÇIK TEKLİF USULÜ
45 Açık teklif usulü ile yapılacak ihaleler
46 Açık teklif usulünün uygulanması
47 Açık teklif usulünde ihale
48 İhale sonucunun karara bağlanması
49 İhalenin yapılamaması
PAZARLIK USULÜ
50 Pazarlık usulünde ihale
51 Pazarlık usulüyle yapılacak işler
YARIŞMA USULÜ
52 Yarışma usulünün uygulanması Sözleşme
53 İhalenin sözleşmeye bağlanması
54 Kesin teminat
55 Yapım işlerinde kesin teminat
56 Kesin teminatın geri verilmesi
57 Sözleşme yapılmasında müteahhit veya müşterinin görev ve sorumluluğu
58 Taşınmaz malların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi
59 Müşterinin süresi içinde taşınır malları almaması
60 İdarenin görev ve sorumluluğu
61 Sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu olmayan haller
62 Müteahhit veya müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması
63 Sözleşmede belirtilen işin artış ve eksilişi
64 Kiralarda sözleşme süresi
65 Su ürünleri istihsali hakkı kiralarında süre
66 Sözleşmenin devri
67 Müteahhit veya müşterinin ölümü
68 Müteahhit veya müşterinin iflası hali
69 Müteahhit veya müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hali
70 Müteahhit veya müşterinin birden fazla olması hali
İHALE USULLERİNE TABİ OLMAYAN İŞLER
71 İhtiyaçların kamu kuruluşlarından karşılanması
72 Kamu yararına çalışan derneklere taşınmaz malların satımı
73 Tarihi ve bedii değeri olan taşınmaz malların kiraya verilmesi
74 Tarihi ve bedii değeri olmayan taşınmaz mallarla ilgili işlemler
75 Ecrimisil ve tahliye
76 Mahalli komisyonların yetkileri
77 Kızılay derneğinden yapılacak alımlar
78 İlâç ve gereç sağlanması
79 Dış ülkelerdeki kuruluşların ihtiyaçları
80 Yurt dışında bulunan gemi ve uçakların ihtiyaçlarının karşılanması
81 Emanet suretiyle yapılacak işler
82 Uluslararası antlaşmalar uyarınca yapılacak işler
İHALE İŞLERİNDE YASAKLAR VE SORUMLULUKLAR
83 Yasak fiil ve davranışlar
84 İdarelerce ihalelere katılmaktan geçici yasaklama
85 Ceza sorumluluğu ve sonuçları
86 Görevlilerin sorumluluğu
87 Hileli inşaat ve onarım
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
88 Erken bitirme primi
89 Özelliği bulunan işler
90 Tarım ve orman ürünlerinde tercihli usuller ve tekel maddelerine ilişkin özel hükümler
91 Muayene ve kabul işlemleri
92 Sürelerin hesabı
93 Tebligat
SON HÜKÜMLER
Gç.Md.1 Başlamış olan işlemler
Gç.Md.2 Tüzük ve Yönetmelikler
94 Kaldırılan hükümler
95 Yürürlük
96 Yürütme


Liste Pdf