4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Kapsadığı Kurumlar
a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (mesleki kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.
b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.
c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.

veya özetle, Kamu Hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında veya kamu kaynağı kullanan Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kapsadığı İşler
a) Kapsamdaki Kurumlar tarafından Mal ve Hizmet alımları
b) Kapsamdaki Kurumlar tarafından Yapım işleri yaptırılması
c) Kapsamdaki Kurumlar tarafından Kiralama ( Kiracı olma )
durumları.


2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

Kapsadığı Kurumlar
a) Genel Bütçeye Dahil idareler
b) Özel Bütçeye Dahil idareler
c) Belediye ve İl ÖZel İdareleri

Kapsadığı İşler
a) Kapsamdaki Kurumlar tarafından Mal ve Hizmet satışı
b) Kapsamdaki Kurumlar tarafından Kiraya verme işleri
c) Mülkiyetten gayri ayni hak tesisi işlemleri
c) Trampa
durumları