Aşağıdaki ifadeler Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinden alınmıştır.

Bütçe kesin hesabının düzenlenmesi ve görüşülmesi

Kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur.

Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar.

(2) Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır.

(3) Kesin hesap meclisce görüşülerek kabul edilir. Ancak kabul edilmeyen hususlar gerekçeleri belirtilmek suretiyle karara bağlanır.Konusu suç teşkil eden hususlar var ise meclis başkanlığınca yetkili mercilere iletilir.

(4) Bağlı idarelerde ve birliklerde kendi özel mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Büyükşehir ilçe belediyelerinin kesin hesapları ayrıca Büyükşehir belediye meclisinde görüşülmez.

(6) Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir.


Kesin hesabı oluşturan cetveller
(1) Kesin hesabı oluşturan cetveller şunlardır:
a) Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli (Örnek-29),
b) Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli (Örnek-30),
c) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Kesin Hesap Cetveli (Örnek-31),
ç) Genel Mizan,
d) Bilanço,e) Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste,
f) Gerek duyulan diğer belgeler.