Aşağıdaki açıklamalar, 5018,5393,5302 sayılı kanunlar ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 'ten derlenmiştir.


Faaliyet Raporularının hazırlanma sebebi;
- İdarenin bir yıllık faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması
- İdarelerin kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme sorumluluklarının TBMM tarafından görüşülmesidir.

Faaliyet raporlarının hazırlanmasıdan sorumlu olanlar;
Harcama Yetkilileri ; Harcama birimi faaliyet raporunun hazırlanmasından sorumludur.
Üst Yöneticiler ; üst yöneticiler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlarlar.
5018. sayılı kanun 60. maddesi geregi idare faaliyet raporları mali hizmetler biriminin görevleri arasındandır.
Faaliyet Raporunun hazırlanması;

Birim faaliyet raporu; mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır.

Mahalli idareler harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları izleyen mali yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.

İdare faaliyet raporu, birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır.


İdare faaliyet raporunun meclise sunulması;
Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarından;
İl özel idarelerinin faaliyet raporları Mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından il genel meclisine,
Belediyelerin faaliyet raporları Nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından belediye meclisine,
Mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayında birlik başkanı tarafından birlik meclisine sunulur.


İdare faaliyet raporunun mecliste görüşlmesi
Belediyelerde yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.
Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirin e gönderilir.
Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştaya gönderir.
Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, başkanlıktan düşer


İdare faaliyet raporunun İçişleri Bakanlığına gönderilmesi

Belediyelerin ve mahalli idare birliklerinin idare faaliyet raporu Nisan ayı sonuna kadar
İl Özel İdarelere idare faaliyet raporu Mart ayı sonuna kadar

Üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklanır ve aynı süre içinde raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Kamuoyuna açıklama bir basın bildirisi şeklinde olur ve ayrıcı idarenin internet sayfasından yayımlanır.

İdare faaliyet raporunun Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi

Belediyelerin ve mahalli idare birliklerinin idare faaliyet raporu Nisan ayı sonuna kadar
İl Özel İdarelere idare faaliyet raporu Mart ayı sonuna kadar
Üst yönetici tarafından Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

Birim ve İdare faaliyet raporunun kapsamı;

Birim ve idare faaliyet raporları, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir.

b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir.

c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir.

  1. Mali bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.
  2. Performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.


ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir.

d) Öneri ve tedbirler: Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere bu bölümde yer verilir.


Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.