+ Cevap Ver
9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Şu an Bütçe / Kesin Hesap kategorisindeki Bütçe Nedir? isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Bütçe Nedir?

  Bütçe;
  Belediye, Bağlı İdare ve İl Özel İdarelerinde, gelir ve gider tahminlerini gösteren, mali yıl içerisindeki gelirlerin toplanmasına, harcamaların yapılmasına izin veren meclis kararıdır.

  5018 sayılı kanun ile uygulamaya başlanan Bütçeleme, Performans Esaslı Bütçelemedir (PEB)
  Analitik ifadesi bu bütçelemede kullanılan sınıflandırmanın adıdır.

  Analitik Bütçe Sınıflandırması (ABS);
  Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi ve Finasmanın Ekonomik Sınıflandırması olmak üzere 3 bölümden oluşur.

  http://www.yerel.gen.tr/resimler/abs.GIF

  Gider Bütçesi: Kurumsal, Fonksiyonel, Finansman Tipi ve Ekonomik Sınıflandırma olmak üzere 4 bölümden oluşur.
  Finasman Tipi 1, Diğer bölümler 4 düzeyden oluşur.
  absjpg
  Gelir Bütçesi ve Finasmanın Ekonomik Sınıflandırması ise 4 düzeyden oluşur.
  Konu Ferruh Atalay tarafından (25 Kasım 2013 Saat 09:46 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Bütçe Sürecinde Görevliler ve Birimler

  Bütçe hazırlık süresince görev alanları;
  1- Üst Yöneticiler (Belediyelerde -> Belediye Başkanı, İl Özel İdarelerinde->Vali, Birliklerde-> Birlik Başkanı)
  2- Harcama Yetkilileri
  3- Gerçekleştirme Görevlileri
  4- Muhasebe yetkilileri
  5- İç Denetçiler

  şeklinde sıralamak mümkündür.

  Birim Bazında;

  1- Mali Hizmetler Birimi,
  2- Harcama Birimleri
  3- Encümen
  4- Meclis

  sıralaması bütçe sürecinde görev alırlar.

 3. #3
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Bütçelerin Hazırlanması

  1- Üst Yöneticinin her yıl Haziran ayı sonuna kadar kadar stratejik plan ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapması ile başlar ( Nüfusu 50.000 altındaki belediyelerin stratejik plan, dolayısıyla performans programı hazırlaması zorunlu değil)

  2- Birimler, bütçe yılı gider teklifleri ve izleyen iki yılın gider tahminleri ile ödenek cetveli ve ayrıntılı harcama programını mali hizmetler biriminin koordinasyonunda hazırlayarak hizmet gerekçesi ile birlikte Temmuz ayının sonuna kadar mali hizmetler birimine verir.
  Birimlerin Dolduracağı cetveler:
  - Örnek - 3/A
  - Örnek - 9
  - Örnek - 27
  - Örnek - 2

  "Birlikler ve kasaba belediyelerinde, bütçe tekliflerinin tamamı mali hizmetler birimi tarafından hazırlanır."


  3- Gider tahminlerinde, stratejik plan, performans programı ve yatırım programlarındaki hedef ve ilkeler göz önünde bulundurulur. Bütçe teklifleri, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde hazırlanır. Ayrıca merkezi idarenin ekonomik verileri ve gelecek yıllara ilişkin öngörülerinden faydalanılır.
  - Buradaki Merkezi idarenin ekonomik verileri ve gelecek yıllara ilişkin öngörüleri Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Plandır, fakat bunlarda Eylül ayı içerisinde yayınlanmaktadır.

  4- Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur.
  Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenir.
  Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısı, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının sonuna kadar, il özel idarelerinde ise Eylül ayının ilk iş günü encümene havale edilir.

 4. #4
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Bütçenin Encümen Tarafından Görüşülmesi

  1- Encümene Sunulan bütçe tasarısı encümen tarafından incelenip, encümen görüşü oluşturulur. Bütçe tasarısı,encümen görüşü ile birlikte en geç Eylül ayının son haftas içinde üst yöneticiye gönderilir.

  2- Encümene sunulan bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki yıla ve içinde bulunulan yıla ait (bütçe hazırlığının yapıldığı ay itibariyle) bütçe gerçekleşmeleri, Bakanlıkça belirlenecek şekil ve içerikte Eylül ayının ilk haftası içinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, bütçe rakamlarının elektronik ortamda gönderilmesini isteyebilir.

 5. #5
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Post Bütçenin Meclis Sunulması ve Onaylanması

  1 - Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı,
  Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının birinci gününden önce;
  İl Özel idareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve diğer Belediyelerde ise Kasım ayı toplantısında görüşülmek üzere Kasım ayının birinci gününden önce meclise sunulur.
  Bağlı idare bütçeleri de Büyükşehir belediyesinin Kasım ayı toplantısında görüşülür.

  2- Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda,
  İl genel meclisleri, Büyükşehir ve diğer Belediye meclisi ise Kasım ayı toplantısının ilk oturumunda bütçe tasarısını,incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale ederler.

  3- Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasarısını beş iş gününden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir
  rapor düzenler ve meclise sunar.

  4- Komisyon üyeleri yatırımlarla ilgili meclisçe daha önce kabul edilen program dışında bütçeye yatırım ödeneği konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka işlere aktarılmasını, projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin edilmemiş projelerin bütçeye dahil edilmesini teklif edemezler.

  "Komisyon çalışmalarına meclisin diğer üyeleri de katılabilir, söz alıp konuşabilir ancak oylamaya katılamazlar.
  Birlikler ile nüfusu 10.000`in altındaki belediyelerde plan ve bütçe komisyonunun oluşturulması zorunlu değildir.
  Bağlı idarelerde, büyükşehir belediye meclisi genel kurul sıfatı ile toplantı yaptığından, büyükşehir plan bütçe komisyonu aynı zamanda bağlı idare plan ve bütçe komisyonu olarak görev yapar.
  Plan ve bütçe komisyonu aynı zamanda kesin hesap komisyonu olarak da görev yapar.
  Birim yetkilileri, kendi bütçeleri görüşülürken,meclisin talep etmesi halinde toplantıda hazır bulunarak gerekli açıklamaları yaparlar
  "

  5 - Komisyon üyeleri yatırımlarla ilgili meclisçe daha önce kabul edilen program dışında bütçeye yatırım ödeneği konulmasını ve programlı işlere ait ödeneğin başka işlere aktarılmasını, projelerin gerçekleşmesini engelleyecek ödenek indirimlerini, ödeneği temin edilmemiş projelerin bütçeye dahil edilmesini teklif edemezler.

  6 - Meclis:
  - Bütçe kararnamesini madde madde
  - Gider bütçesinin, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonsiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi
  - Gelir bütçesini ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi,
  - Finasmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi,
  itibari ile toplamları üzerinden oylar ve kabul eder. Bütçenin tümü üzerinde ayrıca oylama yapılmaz.
  - Ayrıntılı harcama programları ve finansman programları üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde meclis tarafından onaylanır.

  7- Bütçe, aynen veya değiştirilerek Meclis tarfından kabul edilir. Meclis bütçeyi bütünüyle redderer ve yasal süresi içinde bütçe çıkarılamazsa, durum
  üst yönetici tarafından İl Özel İdare kanunun 22 inci, Belediye kanununun 30 uncu maddelerine göre değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.

  Kabul edilen bütçe mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

 6. #6
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Bütçe Tasarısını Oluşturan Cetveller

  Bütçe Tasarısını Oluşturan Cetveller;

  1) Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri (Örnek - 2)
  2) Bütçe Fişi (Örnek - 3/A, 3/B)
  3) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (Örnek - 4)
  4) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (Birinci Düzey) (Örnek - 5)
  5) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Teklifleri İcmali Cetveli (İkinci Düzey) (Örnek - 6)
  6) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Teklifi Cetveli (Örnek - 7)
  7) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Teklifi Cetveli (Örnek - 8)
  8) Ödenek Cetveli (Teklif) (Örnek - 9)
  9) Bütçe Gelirleri Cetveli (Örnek - 10)
  10) Birleşik Gider Bütçesi Tasarısı (Örnek - 11)
  11) Birleşik Gelir Bütçesi Tasarısı (Örnek - 12)
  12) Birleşik Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 13)
  13) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27)
  14) Finansman Programı (Örnek - 28)
  15) Bakanlık ya da üst yönetici tarafından gerekli görülecek diğer cetveller

 7. #7
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Bütçe Karanamesi

  Bütçe karanamesi metninde;

  1- Gider tahminleri toplamı,
  2- Gelir tahminleri toplamı,
  3- Bütçe açığı, varsa ne şekilde kapatılacağı,
  4- Kanunlara göre toplanacak vergi, resim ve harçların taksit süreleri,
  5- Bütçe yılına ait ve o yılın gelir ve giderlerini ilgilendiren diğer hükümler
  yer alır.

 8. #8
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Bütçeyi Oluşturan Cetveller

  Bütçeyi oluşturan cetveller;

  1) Bütçe Kararnamesi
  2) Ödenek Cetveli (A) (Örnek - 14)
  3) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek - 15)
  4) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 16)
  5) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek - 17)
  6) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek - 18)
  7) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek - 8)
  8) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek - 19)
  9) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek - 20)
  10) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek - 21)
  11) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek - 22)
  12) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K - 1) Cetveli (Örnek - 23)
  13) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K - 2) Cetveli (Örnek - 24)
  14) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T - 1) Cetveli (Örnek - 25)
  15) Mevcut Taşıtları Gösterir (T - 2) Cetveli (Örnek - 26)
  16) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27)
  17) Finansman Programı (Örnek - 28)


  Mecliste görüşülüp kabul edilen bütçenin; (A) işaretli cetveli, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi sınıflandırmanın bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyinin yazılmasından, (B) işaretli cetveli ise gelirlerin ekonomik sınıflandırmasının dört düzeyinin yazılmasından oluşur.

 9. #9
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928

  Büyükşehir, Büyükşehir İlçe ve İlkKkademe Belediye Bütçeleri

  Büyükşehir, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye bütçeleri

  1- Büyükşehir belediye bütçe tasarısı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerinden gelen bütçe tasarıları büyükşehir belediye meclisine sunulur; büyükşehir belediye meclisince yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilir.
  2- Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediye bütçeleri, büyükşehir belediye meclisinde Kasım ayı toplantısında, birlikte görüşülerek karara bağlanır ve büyükşehir belediyesince tek bütçe ve gerekirse ciltler halinde bastırılır. İlçe ve ilk kademe belediyelerine onaylı birer örnekleri gönderilir.
  3- Büyükşehir belediye meclisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini kabul ederken;
  - Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya değiştirmeye,
  - Belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanuni sınırlar üzerinde veya altında belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye,
  - Kesinleşmiş belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye,
  - Ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye,
  Yetkilidir.
  Büyükşehir belediye meclisince ilçe ve ilk kademe belediye bütçelerinde yapılan değişikliklere karşı on gün içinde Danıştay'a itiraz edilebilir.

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02 Ekim 2015, 01:29
 2. Stratejik Plan, Performans Bütçe ve Analitik Bütçe Süreçleri
  By huseyin in forum Stratejik Plan / Performans Program
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21 Eylül 2015, 22:14
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03 Eylül 2015, 12:18
 4. 2015-2017 Bütçe Hazırlık takvimi Örnek Bütçe Çarısı
  By Ferruh Atalay in forum Bütçe / Kesin Hesap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07 Haziran 2014, 17:17
 5. Strateji ve Stratejik Planlama Nedir?
  By Ferruh Atalay in forum Stratejik Plan / Performans Program
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03 Haziran 2014, 18:09

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0