Gelir Vergisi Kanunu’nun Asgarî geçim indirimi başlıklı 32. maddesinde, “Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. "

aynı kanunun 61. maddesi ile ; Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır:
1. 23'üncü maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, malüliyet, dul ve yetim aylıkları;
2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler;
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;"

denilmek suretiyle meclis üyelerine verilen ücretin gerçek usulde vergilendirileceğini belirtmiştir.

Dolayısı ile başka bir işverenden dolayı yani başka bir şekilde asgari geçim indiriminden faydalanmadığını beyan eden meclis ve encümen üyelerine, huzur hakkı adı altından ödenen ücretten kesilen gelir vergisi için asgari geçim indirimi uygulanması gerekmektedir.
Ayrıca bu kişilere yapılan asgari geçim indiriminin muhtasar beyannamedede gösterilmesi gerekmektedir.