"Danıştay 1. Dairesinin 2.4.2003 gün ve 2003/34 sayılı görüşü, Danıştay 8. Dairesinin 7.12.2004 gün ve 4771 sayılı kararı ve Sayıştay 4 Dairesinin 18.11.1993 gün ve 27748 sayılı kararı doğrultusunda, belediye başkanları, memur ve müstahdem sınıfına dahil olmayıp, aldıkları paranın tahsisat niteliğinde olduğu ve belediye başkanları için hizmet karşılığı olarak bütçeye konulan ödenekten başkanlık görevini fiilen yerine getirenlerin yararlanmasının gerekeceğinden"

D8D Esas : 2006/2066 Karar : 2007/3002 Tarih : 18.05.2007 alınmıştır.